ALİ KARABABA
(Lütfi Ege Ortaokulu, Pamukkale, Denizli, Türkiye)
BÜLENT DİLMAÇ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 14Sayı: 3ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 1149 - 1158Türkçe

252 3
The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents
Bu çalışmanın amacı, ergenlerde insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırmaya toplam 302 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 182'si kız ve 120'si erkektir. Bu çalışmada, öğrencilerin insani değerler düzeyini belirlemek için "Ahlaki Olgunluk Ölçeği"; sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini belirleyebilmek için ise "Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği" kullanılmıştır. Analizler SPSS 16.0 paket programı aracılığıyla .01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veriler t-testi, korelasyon ve regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini (öfke-içe, öfke-dışa ve öfke kontrol) anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazınıyla ilişkisi içinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.