NİHAT ÇALIŞKAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye)
Özlem BADEM
(Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 461 - 479Türkçe

185 4
Öğretmen Adaylarının Değişiklik Huy Kalıbını Kullanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Analitik Bir Çalışma
Kişilik ve kişiliğin birey yaşamındaki etkileri yüzyıllardır merak edilen bir konu olmuş ve bu alanda birçok görüş öne sürülmüştür. Bu görüşlerden biri de "Huy Kalıpları" dır. Huy Kalıpları, bireyi tanıma ve bireye en uygun mesleği sunabilme konularında bilgi sunmaktadır. Bu çalışmanın odak mesleği ise "öğretmenlik" tir. Araştırma, dokuz huy kalıbından biri olan "Değişiklik huy kalıbını öğrencilerin kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik analitik bir çalışmadır. Buna göre, araştırma 2013-2014 eğitimöğretim yılında, Ahi Evran Üniversitesi'nde okuyan 423 eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Veriler, adayların cinsiyet, okudukları bölüm ve sınıf seviyelerine göre incelenmiştir. Adayların cinsiyet ve okudukları bölüme göre anlamlı bir fark bulunmazken, sınıf seviyeleri yükseldikçe değişiklik huy kalıbı kullanma düzeyi düşmektedir
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbaba,S.(2002). "Öğretmen Yetiştirmede Mesleki Rehberliğin Yeri ve Önemi", Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156".
 • Badem, Ö.(2014). "Öğretmen Adaylarının Değişiklik Huy Kalıbını Kullanmalarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması", Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. Ankara: İnkılap ve Aka Kitabevi.
 • Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycARTICLES database.
 • Büyüköztürk, Ş. Vd (2009). "Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Pegem Akademi".
 • Cüceloğlu, D(1999). İnsan ve Davranışı, İstanbul, Remzi Kitabev.
 • Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89, 1372- 1375.
 • Çelikten, M vd (2005). "Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2.
 • Çıngı, H.(1994). Örnekleme Kuramı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Basım Evi,.
 • Hansen, J.C.(2005). Assessment of Interests , In S.D. Brown & R.W. Lent (Editörler.), Career Development and Counseling: Putting theory and research to work, Hoboken, NJ: Wiley.
 • İnanç, B ve Yerlikaya E.(2011). Kişilik Kuramları, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık,.
 • Kalaycı, Ş.(2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yayınları.
 • Kamaşak, R ve Bulutlar, F.(2010). "Kişilik, Mesleki Tercih ve Performans İlişkisi: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2.
 • Karasar,N.(2002). "Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayınları".
 • Koç, B.(2006). "İlgi Ölçümlerinin Madde Sayısının Azaltılması ve Yaş Ranjının Genişletilmesine Yönelik Bir Geçerlilik-Güvenirlilik Çalışması" Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Adana".
 • McDonald, J. T. (2002) Using problem based learning a in science methods course. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science, Charlotte, USA.
 • Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED346082)
 • Sağlam, E. (2008) "Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarıyla Kişilik Yapıları Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şimşek, Ö (2006). "İnsan Dinamiği Kişilik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması" Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Tan, H.(1972). "Gazete Haberleri Testi Geliştirilmesi ve Standardizasyonu", Ankara: TÜBİTAK.
 • Yaakub, N. F.(1990). "Personality Patterns of Teacher Trainees from a Malaysian Training College", Pertanika, Vol. 13.
 • Yanbastı, G.(1990). Kişilik Kuramları, İzmir, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 53.
 • Yörükoğlu, A. (1986). Gençlik Çağı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Woodsmall, M-Woodsmall, W.(2003) Davranış Kalıplarının Gücü, İstanbul, Kariyer Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.