ÖMER FARUK ALTUNÇ
(Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Muş, Türkiye)
CELİL AYDIN
(Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Muş, Türkiye)
ABDULMECİT YILDIRIM
(Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Muş, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 20Sayı: 1ISSN: 1304-4990Sayfa Aralığı: 377 - 392Türkçe

243 2
Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: Muş İli Merkez İlçe Örneği
Çalışmada Muş ili merkez ilçe için Engel Kanunu'nun geçerliliğinin araştırılması ve farklı gelir gruplarının harcama davranışları ile refah seviyelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Muş ilinde bu konuda gerekli olan veriler olmadığından anket çalışmasına başvurulmuştur. Fonksiyonel kalıplardan hareketle Engel eğrileri ve onlardan hareketle gelir esneklikleri elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 12 harcama grubu içinde Gıda ve Alkolsüz İçecekler, Giyim ve Ayakkabı, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ile Sağlık harcamaları için gelir esneklikleri birden küçük (zorunlu harcamalar). diğer harcama grupları için gelir esneklikleri birden büyük (lüks harcamalar) çıkmıştır. Bu bulgular Türkiye için yapılmış çeşitli Engel eğrisi çalışmalarından elde edilen bulgulara paralellik göstermektedir. Gelir grupları itibariyle yapılan analizde, gelir düzeyi arttıkça tüketicilerin gıda harcamalarına ayırdıkları pay düşmektedir. Bu durum Engel kanununun Muş ili merkez ilçe için geçerli olduğunu göstermektedir
Sosyal > İktisat
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aitchison, J., ve Brown, J. A. C., (1955). "A Synthesis of Engel Curve Theory", The Review of Economic Studies, 22(1). 35-46.
 • Asteriou, D., ve Hall, S. G., (2007). Applied Econometrics: A Modern Approach, New York: Palgrave Macmillan.
 • Ahçıhoca, D., ve Ertek, T., (2000). "Consumption Patterns of Households in North Cyprus", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı :1, 1-6.
 • Betti, G., (2000). "Quadratic Engel Curves and Household Equivalance Scales: The Case of Italy 1985-1994", London School of Economics, UK.
 • Bewley, R. A., (1982). "On The Functional Form of Engel Curves: The Australian Household Expenditure Survey 1975-1976", The Economic Record, March, 82-91.
 • Chai, A., ve Moneta, A., (2010). "Retrospectives, Engel Curves", Journal of Economic Perspectives, 24(1): 225-240.
 • Chung R.H., Lee, J. Y., ve Brown, M.G., (2002). "An Engel Curve Analysis of Household Expenditure in Taiwan: 1996-98", Research Paper 2002-misc-1, erişim tarihi 09 Eylül 2013Erişim Adresi:// http://ageconsearch.umn.edu/ bitstream/53388/2/RP2002-m1.pdf
 • Dinler, Z., (2011). Mikro Ekonomi, 21. basım, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Edwards, A. L. (1995). Doğrusal Regresyon ve Korelasyona Giriş, (Çev. S. Hovardaoğlu). Ankara: Hatipoğlu Basım Yayım.
 • Engel, J. ve Kneip, A. (1996). "Recent Approaches to Estimating Engel Curves", Journal of Economics, 63(2): 187-212.
 • Giles, D. E. A., ve Hampton, P., (1985). "An Engel Curve Analysis of Household Expenditure in New Zealand", The Economic Record, March, 450-462.
 • Gujarati, D., (1999). Temel Ekonometri, (Çeviri Ümit Şenesen ve Gülay. G.). Birinci Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Houthakker, H.S., (1957). "An International Comparison of Household Expenditure Patterns, Commemorating the Centenary of Engel's Law", Econometrica, 25(4) (Oct.). 532-551.
 • Houthakker, H.S., (1987). Engel's Law, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Vol.2, Editörler: Eatwell, J; Milgate M. ve Newman, 143-144, The Macmillan Pres.
 • Kasnakoğlu, Z., (1991). "Regional Consumption Patterns and Income Elasticities in Turkey: 1987", Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, V. 12(1). 111-116.
 • Nişancı, M., (2003). "Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: 1994 Türkiye Kentsel Örneği", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23, 155-166.
 • Özer, H., Akan, Y., Çalmaşur, G., (2010). "Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir- Harcama İlişkisi", C. U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1). 231-249.
 • Şenesen, Ü., ve Selim, R., (1995). "Consumption Patterns of Turkish Urban and Rural Households in 1987", METU Studies in Development, 22 (2). 207- 220.
 • Pehlivanoğlu F., (2005). Engel Kanunu'nun Kocaeli Uygulaması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Salvatore, D., (2003). Microeconomics: Theory and Applications, 4th Ed., Oxford University Press.
 • Selim, R., (2000). "The Changes in the Consumption Expenditure Patterns in Turkey: 1987- 1994", First International Joint Symposium on Business Administration: Challenges for Business Administrators in the New Millennium, June 1-3, 2000, Çanakkale.
 • Tarı, R., ve Pehlivanoğlu, F., (2007). "Kocaeli İlinde Tüketici Davranışlarının Gelir- Harcama Grupları İlişkisi Açısından Analizi (Tüketim Harcamaları Profili)". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:13, 192-210.
 • Timmer, C. P., Falcon, W. P., ve Pearson, S. R., (1983). Food Policy Analysis, Baltimore: Johns Hopkins University Press, U.S.A.
 • TÜİK, (2012). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13579, Hanehalkı Tüketim Harcaması.
 • Ünsal, E. (2010). Mikro İktisat, 8. baskı, Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Weisberg, S., (1980). Applied Linear Regression, New York: John Wiley & Sons Inc.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.