YUNUS EMRE KARAKAYA
(Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Elazığ, Türkiye)
HASAN HÜSEYİN KILINÇ
(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Nevşehir, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1304-284X / 2717-6347Sayfa Aralığı: 11 - 18Türkçe

78 5
SPOR LİSELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim düzeyinde spor eğitimi hizmeti veren kurumlarda çalışan idareci ve öğretmenlerin kurumlarına karşı örgütsel bağlılık seviyelerini belirlemektir. Araştırma grubunun görüşlerini belirlemek amacıyla, Güçlü (2006)'nün yapmış olduğu çalışmadan da yararlanarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, iki bağımsız grup ortalamaları arasındaki karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla grup ortalamalarının analizinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Gruplar arasındaki farkın kaynağını bulmak için LSD testi kullanılmıştır. Anketin Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.720 bulunmuştur. Araştırma grubunun, anketteki ifadelere verdikleri cevaplar genelde olumlu yöndedir. Araştırma sonucunda, idareci ve öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarına karşı yaş, mesleki kıdem, hizmet süresi ve görev unvanı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma grubunun, çalıştıkları kurumlarına karşı örgütsel bağlılıklarının olumlu bir seviyede olmasından dolayı mesleklerine ve çalıştıkları kurumlara bağlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akıncı, Z. B. ve Coşkun, G., Örgüt Kültürü: İleti- şim, Liderlik, Motivasyon, Bağlılık ve Performans Açısından Değerlendirme, Nobel Yayınları, ss. 141- 142, Ankara, 2007.
 • Cansu, O. C., Örgüt Kültürü ile Örgütsel İletişim İlişkisi ve Bir Şirket Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, ss. 9. Ankara, 2006.
 • Balay, R., Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000.
 • Güçlü, H., Turizm Sektöründe Durumsal Faktörle- rin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Es- kişehir, 2006.
 • Özutku, H., "Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37 (2), ss. 79-97, 2008.
 • Testa, M. R., "Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Effort in the Service Environ- ment", The Journal of Psychology, 135 ( 2), pp. 228, 2001.
 • Luthans, F., Organizational Behavior (7.Basım), McGraw-Hill Inc.:130, New York, 1995.
 • Swailes, S., "Organizational Commitment: A Cri- tique of the Construct and Measures", International Journal of Management Reviews, 4 (2), pp. 159, 2002.
 • Jones, G. R. and George, J. M., Contemporary Management (3rd ed.), McGraw-Hill/Irwin, New York, 2003.
 • Dubrin, A. J., Essentials of Management (7th ed.), Thomson South-Western, USA, 2006.
 • Tsui, K. T. and Cheng, Y. C., "School Organizatio- nal Health and Teacher Commitment: A Contin- gency Study with Multi-level Analysis", Educatio- nal Research and Evaluation, 5(3), pp. 249-268, 1999.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J. and Kottkamp, R. B., Open Schools / Healthy Schools: Measuring Orga- nizational Climate (1 st ed.), SAGE Publications, Newbury Park, 1991.
 • Ware, H. and Kitsantas, A., "Teacher and Collecti- ve Efficacy Beliefs as Predictors of Professional Commitment", The Journal of Educational Rese- arch, 100 (5), pp. 303-310, 2007.
 • Ingersoll R. M., Teacher Professionalization and Teacher Commitment: A Multi Level Analysis, Na- tional Center for Education Istatistics, Statistical Anysis Report, New Jersey: Washington DC, 1997.
 • Güçlü, H., Turizm Sektöründe Durumsal Faktörle- rin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 67, 70, Eskişehir, 2006.
 • Gümüş, M., Hamarat, B. ve Erdem, H., Örgütsel Bağlılığın İş Mükemmelliği İle İlişkisinin Otel İş- letmelerinde Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Af- yon Kocatepe Üniversitesi (22-24 Mayıs 2003), ss. 987-998, Afyon, 2003.
 • Buchko, A. A., Weinzimmer, L. G. and Sergeyev, A. V., "Effects of Cultural Context on the Antece- dents, Correlates, and Consequences of Organizati- onal Commitment: A Study of Russian Workers", Journal of Business Research, 43, pp. 109-116, 1998.
 • Angle, H. L. and Perry, J. L., "An Empirical As- sessment of Organizational Commitment and Orga- nizational Effectiveness", Administrative Science Quarterly, 21, ss. 1-14, 1981.
 • Hrebiniak, L. G., "Effects of Job Level and Partici- pation on Employee Perceptions of Influence", Academy of Management Journal, 17, pp. 649-662, 1974.
 • Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. and Topolnytsky, L., "Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Me- ta-analysis of Antecedents, Correlates, and Con- sequences", Journal of Vocational Behaviour, 61, pp. 20-52, 2002.
 • Yalçın, A. ve İplik, F. N., Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği, Çukurova Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), ss. 395-412, Adana, 2005.
 • Akyol, P., Atan, T. ve Gökmen, B., "Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzey- lerinin İncelenmesi", Journal of Sports and Perfor- mance Researches, 4 (1), ss. 44, 2013.
 • Mathieu, J. E. and Zajac, D. M., "A Review and Meta-analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment", Psychological Bulletin, 108 (2), pp. 171-194, 1990.
 • Özdipçiner, N. S. ve Kalınkara, V., "Konaklama Sektörü Çalışanlarının Örgüte Yönelik Düşünce ve Bağlılık Durumları: Denizli Örneği", Anatolia: Tu- rizm Araştırmaları Dergisi, 16 (1), ss. 82-92, 2005.
 • Esatoğlu, A. E., Nilgün, S. ve Karagöz, S., Hastane İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belir- lenmesi, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi (27- 29 Mayıs 2004), ss. 320-325, Bursa, 2004.
 • Williams, L. J. and Hazer, J. T., "Antecedents and Consequences of Satisfaction and Commitment Turnover Models: A Reanalysis Using Latent Vari- able Structural Equation Methods", Journal Of Applied Psychology, 71, pp. 219-231, 1986.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.