İBRAHİM HAKKI KAYNAK
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye)
TAHSİN KARABULUT
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 35ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 185 - 191Türkçe

177 14
İnanç Turizmi Bağlamında Kentsel Turizm ve Kültürel Turizm: Konya Örneği
Turizm faaliyetleri modern toplumlara ait bu olgu biçiminde ortaya çıkmış ve özellikle küreselleşme ile birlikte herkesin katılabildiği bir organizasyona dönüşmüştür. Söz konusu faaliyetler içerisinde önemli bir yer tutan kent, kültür ve inanç turizmine yönelik organizasyonlar turist veren ülkeler ile turist alan ülkeler arasında sosyo-kültürel hareketlilik meydana getirmesinin yanında ülke ekonomilerine önemli bir katkı sağlamaktadır. Turizmde kentlerin sahip olduğu coğrafi, kültürel ve tarihi özellikler, o toplumun doğal yaşantısı içerisinde kentsel ve kültürel turizmi faaliyetleri olarak ziyaretçilere sunulmaktadır. Kentler sahip oldukları ayırt edici özelliklerini ön plana çıkartarak kentsel turizmin kazanımlarından faydalanabilmek için koruma ve imar projeleri geliştirmektedirler. Dinamik bir yapıya sahip olan toplumsal hayattaki değişimler deniz-kum-güneş konseptindeki turistik faaliyetlerin yerine alternatif turizm türlerine olan ilginin artmasına neden olmuştur. Söz konusu bu gelişmeler sosyal, kültürel, sanatsal birçok amaçla kentlere yapılan kısa süreli ziyaretleri içeren kent turizminin gelişmesine neden olmuştur. Kent turizminin gelişmesinin temel nedenlerinden birisi de insanların kentlerin tarihi süreç içerisinde oluşturdukları fiziki, sosyal, kültürel ve işlevsel kimliklerini daha iyi tanıma isteklerinden kaynaklanmaktadır. Anadolu kültür ve medeniyetlerin beşiği, mayası ve bir yeryüzü cennetidir. Bu beşikteki medeniyet hamurunun mayası M.Ö 10.000'lerde atılmış ve zenginleşerek tatlı bir kıvamla bugüne kadar gelmiş zengin, cömert bir coğrafi mekân ve destinasyondur. Bu açıdan Anadolu'da pek çok kent bu tarihsel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Konya ili Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda en köklü şehirlerinden biridir. İnsanlık tarihinde bir devrim niteliğinde olan göçebelikten, avcı - toplayıcılıktan yerleşik ve ziraat toplumuna geçişin bu topraklar üzerinde gerçekleştiğini gösteren belgeler Konya Çatalhöyük kazı çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Bugünkü dünya medeniyetinin beşiği sayılan Konya, inanç tarihi açısından da önemli bir konuma sahiptir. Çatalhöyük'te M.Ö. 6500'lü yıllarda ortaya çıkan Ana Tanrıça, Kybele kültü paganist dinlerin de ilk nüvesini oluşturmaktadır. Konya diğer dinlere de tarihsel süreç içinde ev sahipliği yapmış bir kenttir. Bu çalışmamızda Konya'da var olan inanç ve kültürel değerler Hıristiyanlık ve İslam dini açılarından değerlendirilerek Kentsel Turizme katkısı üzerinde durulacaktır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Kur'an-ı Kerim Kitab-ı Mukaddes
 • Alaedinoğlu, Faruk,(2012), "Kent ve Turizm",(Editör :Alver Köksal) Hece Yayınları. Ankara.
 • Alver Köksal, (2012),"Kent İmgesi" Editör : Alver Köksal), Hece Yayınları, Ankara,
 • Berk, Fatih Mehmet, (2014), " Şehir, Medeniyet ve Kutsallık Bağlamında Konya'nın Erken Dönem Hıristiyanlık Tarihi, İnanç Turizmi (Editör: Y.Bilim, Ö. Özer), Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Cano,L. And Morales,M., (2004),Avis,"Cultural Tourism, The State and Day of The Dead"Annals of Tourism Resarch,Vol.31, No.4,pp 879-898.Printed in Great Britain.
 • Emekli, Gözde, (2013),"Öğrenen Turizm Bölgeleri Yaklaşımı ve Kent Turizmi - Öğrenen Turizm Bölgeleri, Kentler ve Kent Turizmine Kuramsal Yaklaşım", 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013.
 • Erbaş, Ali,( 2002), "İslam Dışı Dinlerde Hac", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5, Sakarya.
 • İçellioğlu, Cansu Şarkaya,(2014)," Kent Turizmi ve marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul 'un Swot Analizi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2014 / 1, 37-55.İstanbul.
 • Kızıldere, Dicle, ( 2007), "1980 Sonrası İstanbul'un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği", Yeditepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • M.Serhat Yenice, (2014),"Konya Tarihi Kent Merkezi İçin Turizm Odaklı Yenileme Stratejileri", ARTİUM, Vol. 2, No.1, 2014,Gaziantep.
 • Özcan, Koray, (2009), "Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği", METU JFA,2009/2
 • Sarıköse, Barış, ( 2009) , Sille, Bin yıllık Birliktelik, Çizgi, Konya.
 • Tapur, Tahsin,( 2009), "Konya İlinde Kültür ve İnanç Turizmi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social ResearchVolume 2 / 9 Fall
 • Tuncer, Mehmet, (2006),Tarihsel Çevre Politikaları Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.
 • http://www.mehmetbildirici.com/post_attachment/stream?, Halk İnanışına Göre Konya'da Yatan Peygamberler
 • (Erişim,10.11.2015).
 • http://www.sehirplanlama.org/index.php?option=com, (Erişim Tarihi: 10.11.2015).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.