Fatih KARAMERCAN
(Avukat, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 102ISSN: 1306-9802 / 2791-8432Sayfa Aralığı: 60 - 67Türkçe

598 0
Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması
6100 sayılı HMK, iki ana yargılama usulü getirmiştir. Bunlar, yazılı ve basit yargılama usulleridir. İki yargılama usulü arasında, bazı ana farklılıklar olmakla birlikte, ortak uygulandıkları hükümler de (HMK m. 145) bulunmaktadır. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farklar kısa bir şekilde belirtilecektir. Ardından, basit yargılama usulünün getiriliş amacı kapsama alındıktan sonra, basit yargılama usulünde tanık deliline başvurulması durumunda tanık listesinin (tanıkların isimlerinin ve adreslerinin) ne zaman sunulacağı hususu irdelenecektir. Devamında ise, konuya ilişkin Yargıtay kararlarına yer verip ve gerektiği yerde bu kararlarla ilgili yorum yaptıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
  • BOLAYIR, Nur: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasın- da Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul, 2014. (Kısaltma: Hukuk Yargılaması).
  • BOLAYIR, Nur: Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları, Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan, C: 1, Ankara, 2014.
  • ERDÖNMEZ, Güray: Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı, İBD., C: 87, Y: 2013, S: 5.
  • KURU, Baki / ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder: Medenî Usul Hukuku, 22. Baskı, Ankara, 2011.
  • PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz / ÖZEKES, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara, 2013.
  • TUTUMLU, Mehmet Akif: 6100 Sayılı HMK'ya Göre Hâkim Yemin Delilini İlgili Tarafa Hatırlatmak Zorunda mıdır? Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 66 Şubat 2012.
  • YILMAZ, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Değişti- rilmiş 2. Baskı, Ankara, 2013.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.