Işıl KALAYCIOĞLU
(Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye)
ALİ ERİM
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 9Sayı: 17ISSN: 1308-2698Sayfa Aralığı: 105 - 128Türkçe

135 1
ERKEN YAŞ GİTAR EĞİTİMİYLE İLGİLİ BASILI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ1
Bu araştırmanın temel amacı; erken yaş gitar eğitimi ile ilgili basılı öğretim materyallerinin karşılaştırmalı analizlerinin yapılarak elde edilen bulgular doğrultusunda metot yazarlarına ve gitar eğitmenlerine katkı sağlamaktır. Araştırmada incelenecek metotlara literatür taraması sonucunda ulaşılmıştır. Ulaşılabilen metotlardan oluşturulan örneklemi, üçü yerli üçü yabancı olmak üzere altı gitar eğitimi kitabı oluşturmaktadır. Bu metotlar fiziksel özellikler, önbilgi ve açıklamalar, görsel öğeler ve içerik (alıştırma-parça, teorik ve teknik öğeler) yönünden incelenmiş; elde edilen sonuçlar sıklık ve yüzde tabloları şeklinde ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda, kategorisel olarak çözümlenen erken yaş gitar eğitimi metotlarının fiziksel özellikler, önbilgi ve açıklamalar, görsel öğeler ve içerik (alıştırma-parça, teorik ve teknik öğeler) açısından ölçünlü (standart) bir görünüm sergilememelerine karşın; genel bir çerçevede bakıldığında bu metotların fiziksel ve içeriksel yapılarının 6-9 yaş aralığındaki çocukların gelişim özelliklerine ve müzik eğitiminin temel ilkelerine uygun olduğu belirlenmiştir. Ancak inceleme ölçütleri bakımından tüm yönleriyle erken yaş gitar eğitimine uygun bir kitabın da bulunmadığı görülmüştür. Araştırmada, elde edilen bu sonuçlar dikkate alınarak erken yaş gitar eğitimine yönelik metotlarda bulunması gereken özelliklerle ilgili önerilere ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altınok, R. (1998). Kız Meslek Liseleri İçin Müzik, İstanbul: Esin Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. ve diğerleri, (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 18. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Campbell, P. S. ve Kassner, C. S., (2014). Music İn Childhood, 4. Edition, Cengage Learning Publishing, United States of America.
 • Çiçek, S., (2005). İlköğretimde Müzik Öğretimi,2. Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Dinçer, İ., (1992). Çocuk Gelişimi İle İlgilenenler İçin Müzik El Kitabı, Ya-pa Yayınları, İstanbul.
 • Duncan, C., (2012). Modern Yaklaşımla Klasik Gitar, Porte Müzik Yayıncılık, İstanbul.
 • Ekiz, D., (2003). Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ve Metotlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Elmas, Y., (2003). Sorularla Gitar, 2. Baskı, Pan Yayıncılık, İstanbul.
 • Erim, A., (2005). Türkiye'de Klasik Gitar Eğitiminde Kullanılan Başlangıç Kitaplarından Bazılarının Öğretme-Öğrenme Süreçleri Açısından Karşılaştırılması, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Fabbri, R., (2000). Suoniamo La Chitarra, Nuova Carisch, Milano.
 • Göğüş, G., (2009). "Müzik Yeteneğinin Geliştirilmesinde Küçük Yaşlarda Eğitime Başlamanın Önemi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 89-102, Bursa.
 • İşbilen, B. ve Gölebatmaz, Ö., (2012). Çocuklar İçin Gitar Metodu, 3. Baskı, İşbilen Yayınları, Ankara.
 • Kanneci, A., (2005). Türk Bestecilerinin Solo Gitar Sonatlarının Gitar Eğitimine Katkıları Yönünden İncelenmesi, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü, Ankara.
 • Kaptan, A. Y. ve Kaptan, S., (2005). "Ders Kitaplarındaki Tasarım Sorunları ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.19, Samsun.
 • Kaptan, A. Y. ve Kaptan, S., (2008). "Ders Kitaplarında Görsel Düzen". Demirel, Ö ve Kıroğlu, K. (eds.),
 • Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, (S.160-168), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Kaptan, A. Y., (2008). "Ders Kitaplarında Fiziksel Yapı", Demirel, Ö ve Kıroğlu, K. (eds.), Konu Alanı Ders
 • Kitabı İncelemesi, (S.192-193), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Karakaya, İ., (2012). "Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Tanrıöğen, A. (ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (ss. 59), Anı Yayıncılık Ankara.
 • Kılıç, A. ve Seven, S., (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, 5. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Küçükay, B., (2012). Çocuklar İçin Klasik Gitar Metodu, Bemol Yayıncılık, İstanbul.
 • Miche, M., (2002). Weaving Music İnto Young Minds, Thomson Learning Publishing, United States of America. Say, A., (2001). Müziğin Kitabı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • Uçan, A., (2005). Müzik Eğitimi, 3. Baskı, Evrensel Müzikevi Yayınları, Ankara.
 • Yavuzer, H., (2001). Çocuk Psikolojisi, 20. Baskı, Remzi Kitabevi Yayıncılık, İstanbul.
 • Yener, Y. A., (2011). "Müziğin Çocuklar Ve Yaşlılar Üzerindeki Etkisi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.29 (1), Denizli.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, G., (2002). İlköğretimde Müzik Eğitimi, Anı Yayıncılık, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.