ÖZGÜR KOÇBULUT
(Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu, Yozgat, Türkiye)
HALİL ALTINTAŞ
(Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 48ISSN: 1301-3688 / 2630-6409Sayfa Aralığı: 145 - 174Türkçe

194 1
İKİZ AÇIKLAR VE FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA YAPISAL KIRILMALI PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Bu çalışma, cari işlemler açığı, bütçe açığı ve sabit sermaye yatırımı değişkenlerini kullanarak 20 OECD ülkesi için ikiz açıklar ve Feldstein-Horioka hipotezinin geçerliliğini araştırmaktadır. Ampirik uygulamada değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı doğrulanmış ve her iki hipotezinde geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, OECD ülkelerinde bütçe açığındaki bir artış cari işlemler açığını artırmaktadır. Ayrıca, yatırım katsayısının 1'e yakın olması (0.929) ilgili dönemde incelenen ülke grubunun dünya ekonomisi ile bütünleştiğini ve yurt içi yatırımların yaklaşık %93'ünün yurt dışı kaynaklardan finanse edildiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, politika uygulayıcılarının artan bütçe ve tasarruf açıklarını azaltmaya yönelik politikaları desteklemeleri gerekmektedir
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALKSWANI, Mamdouh Alkhatib; (2000), "Twin Deficit Phenomenon in Petro- leum Economy: Evidence from Saudi Arabia", Seventh Annual Confe- rence, Economic Research Forum, Amman.
 • ALTINTAŞ, Halil ve Sami TABAN; (2010),"Türkiye'de İkiz Açık Sorunu ve Feldstein-Horioka Hipotezi: ARDL Yaklaşımı ve Nedensellik Araştır- ması", Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, 15-16 Nisan, Malatya, İnternet Adresi: http://ozal.congress.inonu.edu.tr/ekitap.html, Erişim Tarihi: 16.01.2014.
 • ANDRADE, Joao Sousa; (2007), "European Integration and External Sustaina- bility of the European Union: An Application of the Thesis of Feldstein and Horioka", Transition Studies Review, 15, pp. 21-36.
 • ANORUO, Emmanuel and Sanyaj RAMCHANDER; (1998), "Current Account and Fiscal Deficits: Evidence From Five Developing Economies of Asia", Journal of Asian Economics, 9(3), pp. 487-501.
 • ARICAN, Erişah; (2005), "Ricardocu Denklik Teoremi ve Teorilerde Kamu Açıklarına İlişkin Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisine İlişkin Bir Uygu- lama", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), ss. 77-94.
 • AYDIN, Aydan; (2002), "İsveç Bankacılık Sistemi, Kriz, Krizde Yapılanlar ve Kriz Sonrası", Bankacılar Dergisi, 40, ss. 13-35.
 • BAGNAI, Alberto; (2006), "Structural Breaks and the Twin Deficit Hypothe- sis", International Economics and Economic Policy, 3, pp. 137-155.
 • BAHARUMSHAH, Ahmad Zubaidi; Evan LAU and Ahmed M. KHALID; (2006), "Testing Twin Deficits Hypothesis Using VARs and Variance Decomposition", Journal of the Asia Pacific Economy, 11(3), pp. 331- 354.
 • BAHMANI-OSKOOEE, Mohsen; (1992), "What are the Long-Run Determi- nants of The US Trade Balance?", Journal of Post Keynesian Econo- mics, 15(1), pp. 85-97.
 • BALTAGI, Badi H.; (2008), Econometric Analysis of Panel Data, Fourth Edi- tion, West Sussex: John Wiley & Sons.
 • BAYOUMI, Tamim; (1989), "Saving-Investment Correlations: Immobile Capi- tal, Government Policy or Endogenous Behavior?", IMF Working Pa- pers, /papers.cfm?abstract_id=884916, Date Of Access: 05.04.2016.
 • BAYRAK, Metin ve Ömer ESEN; (2012), "Bütçe Açıklarının Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkileri: İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Ekonomik Yaklaşım, 23(82), ss.23-49.
 • BERNHEIM, B. Douglas; (1988), "Budget Deficits and Balance of Trade", in Lawrence H. SUMMERS (Ed.), Tax Policy and The Economy, USA: MIT Press, pp.1-32, Internet Address: https://core.ac.uk/download/files /153/6852904.pdf, Date Of Access: 05.04.2016.
 • BILMES, Linda and Joseph STIGLITZ; (2006), "The Economic Costs of the IraqWar: An Appraisal Three Years After the Beginning of the Conf- lict", http://www.nber.org/papers/w12054, Date Of Access: 05.04.2016. Working Paper, No:12054, Internet Address:
 • BODMAN, Philip M.; (1995), "National Savings and Domestic Investment in the Long-Term: Some Time-Series Evidence from the OECD", Interna- tional Economic Journal, 9, pp.37-60.
 • BOLAT, Süleyman; Murat BELKE ve Ozan ARAS; (2011), "Türkiye'de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı", Maliye Dergi- si,161,ss. 347-364.
 • BOLATOĞLU, Nasip; (2005), "Türkiye'de Yurtiçi Yatırım ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki", Ekonomik Yaklaşım, 16 (56), ss. 19-32.
 • BUITER, Williem H.; Giancarlo M. CORSETTI and Paolo A. PESENTI; (1998), "Interpreting the ERM Crisis: Country-specific and Systemic Is- sues", Princeton Studies in International Finance, No:84, Internet Address: http://eprints.lse.ac.uk/20361/1/Interpreting_the_ERM_Crisis_ Country-Specific_and_Systemic_Issues.pdf, 05.04.2016. Date Of Access:
 • COAKLEY, Jerry; Ana-Maria FUERTES and Fabio SPAGNOLO; (2004), "Is The Feldstein-Horioka Puzzle History?", The Manchester School,
 • COAKLEY, Jerry; Farida KULASI and Ron SMITH; (1996), "Current Account Solvency and the Feldstein-Horioka Puzzle", Economic Journal,106, pp. 620-627.
 • COAKLEY, Jerry; Farida KULASI and Ron SMITH; (1998), "The Feldstein- Horioka Puzzle and Capital Mobility: A Review", International Jour- nal of Finance and Economics, 3, pp. 169-188.
 • COITEUX, Martin and Simon OLIVER; (2000), "The Saving Retention Coeffi- cient in the Long Run and in the Short Run: Evidence from Panel Data", Journal of International Money and Finance, 19, pp. 535-548.
 • ÇALIŞKAN ÇAVDAR, Şeyma; (2011), "Türkiye İçin İkiz Açık Hipotezinin Testi", e-Journal of New World Sicences Academy - Social Sciences, 6(4), pp. 422-431.
 • DALY, Vince and Jalal U. SIDDIKI; (2009), "The Twin Deficits in OECD Co- untries: Cointegration Analysis with Regime Shifts", Applied Economic Letters, 16(11), pp. 1155-1164.
 • DARRAT, Ali F.; (1988), "Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?", Southern Economic Journal, 54(4), pp. 879-887.
 • DE VITA, Glauco and Andrew ABBOTT; (2002), "Are Saving and Investment Cointegrated? An ARDL Bounds Testing Approach", Economics Let- ters, 77, pp. 293-299.
 • DEWALD, William G. and Michael ULAN; (1990), "The Twin-Deficit Illu- sion", Cato Journal, 9(3), pp.689-707.
 • DİBOĞLU, Selahattin; (1997), "Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation", Applied Economics, 29(6), pp. 787-793.
 • DOOLEY, Michael; Jeffry FRANKEL and Donald J. MATHIESON; (1987), "International Capital Mobility: What Do Saving-Investment Correlati- ons Tell Us?", Staff Papers-International Monetary Fund, 34(3), pp.
 • ENDERS, Walter and Bong-Soo LEE; (1990), "Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?", The Review of Economics and Statistics, 72(3), pp.373-381.
 • FELDSTEIN, Martin and Charles HORIOKA; (1980), "Domestic Saving and International Capital Flows", The Economic Journal, 90, pp. 314-329.
 • FELDSTEIN, Martin and Phillipe BACCHETTA; (1989), "National Saving and International Investment", NBER Working Paper Series, 3164, Inter- net Address: http://www.nber.org/papers/w3164.pdf, Date Of Access: 05.04.2016.
 • FELDSTEIN, Martin; (1983), "Domestic Saving and International Capital Mo- vements in the Long Run and the Short Run", European Economic Re- view, 21, pp.331-353.
 • FELDSTEIN, Martin; (1992), "The Budget and Trade Deficits Aren't Really Twins", http://www.nber.org/papers/w3966.pdf, Date Of Access: 05.04.2016. Working Paper, 3966, Internet Address:
 • FIDRMUC, Jarko; (2003), "The Feldstein-Horioka Puzzle and Twin Deficits in Selected Countries", Economic of Planning, 36, pp. 135-152.
 • FRANKEL, Jeffrey A.; (1989), "Quantifying International Capital Mobility in the 1980s", NBER Working Paper Series, 2856, Internet Address: http://www.nber.org/chapters/c5993.pdf, Date Of Access: 02.05.2015.
 • GEORGOPOULOS, George J. and Walid HEJAZI; (2005), "Feldstein-Horioka Meets A Time Trend", Economics Letters, 86, pp.353-357.
 • GÜLOĞLU, Bülent and Mehmet İVRENDİ; (2010), "Output Fluctuations: Transitory or Permanent? The Case of Latin America", Applied Eco- nomics Letters, 17, pp. 381-386.
 • HOLMES, Mark J.; (2010), "A Reassessment of the Twin Deficits Relations- hip", Applied Economics Letters, 17(12), pp. 1209-1212.
 • Internatıonal Money Found; (2013), "World Economic Outlook", October 2013, imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf / text.pdf, Date Of Access: 04.01.2015. Address: http: // www.
 • ISLAM, M. Faizul; (1998), "Brazil's Twin Deficits: An Empirical Examina- tion", Atlantic Economic Journal, 26(2), pp.121-128.
 • İNCEKARA, Ahmet; (1995), Globalleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde NAFTA ve Etkileri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No:1995-14.
 • KALYONCU, Hüseyin; (2007), "Budget and Current Account Deficit in Asian Countries", Emprical Economic Letters, 6(2), pp. 101-108.
 • KATSIMI, Margarita and Thomas MOUTOS; (2007), "Human Capital and the Feldstein-Horioka Puzzle", Cesifo Working Paper Series, 1914, Inter- net 963978, Date Of Access: 04.01.2015.
 • http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id =
 • KEJRIWAL, Mohitosh; (2008), "Cointegration with Structural Breaks: An App- lication to the Feldstein-Horioka Puzzle", Studies in Nonlinear Dyna- mics and Econometrics, 12(1), pp. 1-37.
 • KETENCİ, Natalya; (2013), "The Feldstein-Horioka Puzzle in Groupings of OECD Members: A Panel Approach", Research in Economics, 67(1), pp. 76-87.
 • KHALID, Ahmed M. and Teo Wee GUAN; (1999), "Causality Tests of Budget and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons", Empirical Economics, 24(3), pp. 389-402.
 • KIM, Chul-Hwan and Donggeun KIM; (2006), "Does Korea Have Twin Defi- cits?", Applied Economics Letters, 13, pp. 675-680. KOLLIAS, Christos; Nikolaos MYLONIDIS and Suzanna-Maria PALEOLOGOU; (2008), "The Feldstein-Horioka Puzzle Across EU Members: Evidence from the ARDL Bounds Approach and Panel Data", International Review of Economics and Finance, 17, pp. 380-387.
 • KROL, Robert; (1996), "International Capital Mobility: Evidence from Panal Data", Journal of International Money and Finance, 15, pp. 467-474.
 • KRUGMAN, Paul R; Maurice OBSTFELD and Marc MELITZ; (2012), Inter- national Economics Theory and Policy, Ninth Edition, Boston: Addi- son-Wesley.
 • KULKARNI, Kishore G. and Eric Lee ERICKSON; (2001), "Twin Deficit Re- visited: Evidence From India, Pakistan and Mexico", The Journal of Applied Business Research, 17(2), pp. 97-116.
 • LAU, Evan and Ahmad Zubaidi BAHARUMSHAH; (2006), "Twin Deficits Hypothesis in SEACEN Countries: A Panel Data Analysis of Relations- hips Between Public Budget and Current Account Deficits", Applied Econometrics and International Development, 6(2), pp. 213-226.
 • LEACHMAN, Lori L. and Bill FRANCIS; (2002), "Twin Deficits: Apparition or Reality?", Applied Economics, 34(9), pp. 1121-1132.
 • MAGAZZINO, Cosimo; (2012), "The Twin Deficits Phenomenon: Evidence from Italy", Journal of Economic Cooperation and Development, 33(3), pp. 65-80.
 • MARINHEIRO, Carlos Fonseca; (2008), "Ricardian Equivalence, Twin Defi- cits, and The Feldstein-Horioka Puzzle in Egypt", Journal of Policy Modeling, 30, pp. 1041-1056.
 • MENYAH, Kojo; Şaban NAZLIOĞLU and Yemane WOLDE-RUFAEL; (2014), "Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in African Countries: New Insights from a Panel Causality Approach", Economic Modelling, 37, pp. 386-394.
 • MERCAN, Mehmet; (2014), "Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kı- rılmalı Dinamik Panel Veri Analizi", Ege Akademik Bakış, 14(2), ss.
 • MICCO, Alejandro; Ernesto STEIN and Guillermo ORDOÑEZ; (2003), "The Currency Union Effect on Ttrade: Early Evidence from EMU", Econo- mic Policy, 18(37), pp. 315-356.
 • MILLER, Stephen M. and Frank S. RUSSEK; (1989), "Are the Twin Deficits Really Related?", Contemporary Policy Issues, 7(4), pp. 91-115.
 • MURPHY, Robert G.; (1984), "Capital Mobility and the Relationship Between Saving and Investment Rates", Journal of International Money and Finance, 3, pp. 327-342.
 • MURTHY, N. R. Vasudeva; (2009), "The Feldstein-Horioka Puzzle in Latin American and Caribbean Countries: A Panel Cointegration Analysis", Journal of Economics and Finance, 33, pp. 176-188.
 • NARAYAN, Paresh Kumar and Russell SMYTH; (2008), "Energy Consumption and Real GDP in G7 Countries: New Evidence from panel Cointegration with Structural Breaks", Energy Economics, 30, pp. 2331-2341.
 • NORMANDIN, Michel; (1999), "Budget Deficit Persistence and The Twin De- ficits Hypothesis", Journal of International Economics, 49 (1), pp. 171-193.
 • OBSTFELD, Maurice; (1985), "Capital Mobility in the World Economy: Theory and Measurement", NBER Working Paper Series, 1692, Internet Add- ress: 05.04.2016. Date of Access:
 • OH, Keun-Yeob; Bong-Han KIM, Hong-Kee KIM and Byung-Chul AHN; (1999), "Savings-Investment Cointegration in Panel Data", Applied Economics Letters, 6(8), pp. 477-480.
 • ÖZMEN, Erdal and Kağan PARMAKSIZ; (2003a), "Policy Regime Change and the Feldstein-Horioka Puzzle: the UK Evidence", Journal of Policy Modeling, 25, pp.137-149.
 • ÖZMEN, Erdal and Kağan PARMAKSIZ; (2003b), "Exchange Rate Regimes and the Feldstein-Horioka Puzzle: the French Evidence", Applied Eco- nomics, 35, pp. 217-222.
 • PAHLAVANI, Mosayeb and Ali S. SALEH; (2009), "Budget Deficits and Cur- rent Account Deficits in The Philippines: A Causal Relationship?", American Journal of Applied Sciences, 6(8), pp. 1515-1521.
 • PAPADOGONAS, Theodore and Yannis STOURNARAS; (2006), "Twin Defi- cit and Financial Integration in EU Member-States", Journal of Policy Modellig, 28(5), pp. 595-602.
 • PAYNE, James E. and Rısa KUMAZAWA; (2006), "Capital Mobility and The Feldstein-Horioka Puzzle: Re-Examination of Less Developed Count- ries", The Manchester School, 74 (5), pp. 610-616.
 • PESARAN, M. Hashem and Elisa TOSETTI; (2011), "Large Panels with Com- mon Factors and Spatial Correlation", Journal of Econometrics, 161, pp.182-202.
 • PESARAN, M. Hashem and Takashi YAMAGATA; (2008), "Testing Slope Homogeneity in Large Panels", Journal of Econometrics, 142 (1), pp.50-93.
 • PESARAN, M. Hashem; (2004), "General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels", University of Cambridge Working Paper, 0435, Internet Address: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=572504, Date of Access: 10.09.2014.
 • PESARAN, M. Hashem; (2006), "Estimation and Inference in Large Heteroge- neous Panels with a Multifactor Error Structure", Econometrica, 74(4), pp. 967-1012.
 • PESARAN, M. Hashem; (2007), "A Simple Panel Unit Root Test in the Presen- ce of Cross Section Dependence", Journal of Applied Econometrics,
 • PESARAN, M. Hashem; Aman ULLAH and Takashi YAMAGATA; (2008), "A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross Section Independence", The Econometrics Journal, 11(1), pp. 105-127.
 • PETRESKA, Despina and Nikica MOJSOSKA-BLAZEVSKI; (2013), "The Feldstein-Horioka Puzzle and Transition Economies", Economic An- nals, 58 (197), pp.23-45.
 • RAO, B. Bhaskara; Artur TAMAZIAN and Saten KUMAR; (2010), "Systems GMM Estimates of the Feldstein-Horioka Puzzle for the OECD Count- ries and Tests for Structural Breaks", Economic Modelling, 27, pp. 1269-1273.
 • ROSENSWEIG, Jeffrey A. and Ellis W. TALLMAN; (1993), "Fiscal Policy and Trade Adjustments: Are The Really Twins?", Economic Inquiry, 31(4), pp. 580-594.
 • SARNO, Lucio and Mark P. TAYLOR; (1998), "Exchange Controls, Internatio- nal Capital Flows and Saving-Investment Correlations in the UK: An Empirical Investigation", Weltwirtschaftliches Archiv, 134 (1), pp.69- 98.
 • ŞANLIOĞLU, Ömer; (2010), "Almanya'nın Birleşmesinin 20. Yılı: Ekonomi Politikalarının Başarısı Açısından Bir Değerlendirme", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (1), ss.73-101.
 • WESTERLUND, Joakim; (2006), "Testing for Panel Cointegration with Multip- le Structural Breaks", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, pp. 101-132.
 • YILDIRIM, Kemal; Mehmet MERCAN ve S. Fatih KOSTAKOĞLU; (2013), "Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Zaman Seri- si ve Panel Veri Analizi." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), ss.75-95.
 • ZIETZ, Joachim and Donald K. PEMBERTON; (1990), "The US Budget and Trade Deficits: A Simultaneous Equation Model", Southern Economic Journal, 57(1), pp.23-34.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.