SEVİNÇ BABA
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
MUSTAFA DERYA AYDIN
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 50Sayı: 3ISSN: 0374-9096Sayfa Aralığı: 353 - 360Türkçe

156 5
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Grup B Streptokokların Serotip Dağılımı, Biyofi lm Üretimi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
İnsanların gastrointestinal ve ürogenital sistemlerinde normal fl ora üyesi olarak bulunan Streptococcus agalactiae (Grup B streptokok, GBS), özellikle yenidoğanda sepsis, menenjit ve pnömoninin önemli etkenlerindendir. Gebelerde ve altta yatan hastalığı olanlarda da ciddi enfeksiyonlara yol açabilen GBS, üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) gibi daha hafi f enfeksiyonlara da neden olabilir. GBS'lerin on farklı serotipi mevcut olup, serotip dağılımının bilinmesi epidemiyolojik açıdan önemlidir. Biyofi lm üretimi, GBS enfeksiyonlarının patogenezinde rolü tartışılan virülans faktörlerinden biridir. GBS'lerde penisilin ve ampisiline direnç görülmemekle birlikte, penisiline alternatif olarak kullanılan antibiyotiklere karşı çeşitli oranlarda direnç bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, idrar kültürlerinden izole edilen S.agalactiae suşlarının serotiplendirilmesi, biyofi lm oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasıdır. Çalışmaya, üriner sistem şikayeti olan hastalardan (38 kadın, 2 erkek; ortalama yaş: 36.7 yıl) tek tip olarak izole edilen ve kültürde üreyen koloni sayısı >= 50.000 cfu/ml olan 40 izolat ile şikayeti olmayan hastalardan (19 kadın, 1 erkek; ortalama yaş: 37.2 yıl) izole edilen, tek tip üreme göstermeyen ve koloni sayısı <= 20.000 cfu/ml olan 20 izolat dahil edilmiştir. Suşların izolasyonunda kromojenik agar kullanılmış ve tanımlama konvansiyonel yöntemlerle yapılmıştır. İzolatlar lateks aglütinasyon testiyle serotiplendirilmiş ve antibiyotik duyarlılıkları CLSI önerilerine göre disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Biyofi lm oluşumu kongo kırmızılı agar (KKA) ve mikropleyt yöntemleriyle araştırılmıştır. Çalışmamızda, en sık saptanan serotipler V (n= 18; %30) ve II (n= 14; %23.3) olmuş; bunları serotip Ia (n= 10; %16.7), III (n= 9; %15), Ib (n= 3; %5), VI (n= 1; %1.7) ve VII (n= 1; %1.7) izlemiş; serotip IV, VIII ve IX'a rastlanmamış; dört (%6.7) suş ise serotiplendirilememiştir. Hasta ve kontrollere ait suşlarda ilk sırayı sırasıyla, serotip V (13/40; %32.5) ve serotip II (6/20; %30) almıştır. Tüm suşlar penisilin, vankomisin ve sefotaksime duyarlı olarak bulunmuş; hasta grubunda ofl oksasin, eritromisin ve klindamisin direnci sırasıyla, %22.5, %10 ve %5 olarak izlenmiştir. Kontrol grubunda ise eritromisin ve klindamisine direnç oranı %10 olarak saptanırken, diğer antibiyotiklere karşı direnç tespit edilmemiştir. Hasta grubunda ofl oksasin direncinin, kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p= 0.02). Mikropleyt yöntemiyle, hasta suşlarının %42.5'inin (17/40), kontrol suşlarının ise %20'sinin (4/20) orta/güçlü düzeyde biyofi lm ürettiği saptanmış, ancak gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p= 0.08). KKA yöntemiyle tüm suşlar pozitif sonuç vermiş; bu durumun Kongo kırmızısının GBS kapsülündeki sialik aside bağlanmasına bağlı olabileceği ve bu yöntemin biyofi lm oluşumunun araştırılmasında uygun olmadığı düşünülmüştür. Sonuç olarak, çalışmamızda üriner sistemden izole edilen GBS suşlarında sık rastlanan serotiplerin, diğer çalışmalarda da en sık bildirilen serotipler olduğu gözlemlenmiş ve bulgularımız, GBS'lerin biyofi lm oluşturmasının, ÜSE patogenezinde rolünün olmayabileceğini işaret etmiştir. Bununla birlikte saptadığımız yüksek kinolon direnci, GBS'lere bağlı ÜSE tedavisinde dikkate alınmalıdır
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Edwards MS, Baker CJ. Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus), pp: 2339-48. In: Mandell GL, Ben- nett JE, Dolin R (eds), Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infecitous Diseases. 2015, 8th ed. Churchill Livingstone, USA.
 • Huang, PY, Lee MH, Yang CC, Leu HS. Group B streptococcal bacteremia in non-pregnant adults. J Micro- biol Immunol Infect 2006; 39(3): 237-41.
 • Edward MS, Baker CJ. Group B streptococcal infections in elderly adults. Clin Infect Dis 2005; 41(6): 839-47.
 • Kaur H, Kumar P, Ray P, Kaur J, Chakraborti A. Biofi lm formation in clinical isolates of group B streptococci from north India. Microb Pathog 2009; 46(6): 321-7.
 • Borges S, Silva J, Teixeira P. Survival and biofi lm formation by Group B streptococci in simulated vaginal fl uid at different pHs. Antonie Van Leeuwenhoek 2012; 101(3): 677-82.
 • Konto-Ghiorghi Y, Mairey E, Mallet A, et al. Dual role for pilus in adherence to epithelial cells and biofi lm formation in Streptococcus agalactiae. PLoS Pathog 2009; 5(5): e1000422.
 • Rinaudo CD, Rosini R, Galeotti CL, et al. Specifi c involvement of pilus type 2a in biofi lm formation in group B streptococcus. PLoS One 2010; 5(2): e9216.
 • Stepanovic S, Vukovic D, Hola V, et al. Quantifi cation of biofi lm in microtiter plates: overview of testing conditions and practical recommendations for assessment of biofi lm production by staphylococci. APMIS 2007; 115(8): 891-9.
 • Freeman DJ, Falkiner FR, Keane CT. New method for detecting slime production by coagulase negative staphylococci. J Clin Pathol 1989; 42(8): 872-8.
 • Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty-Second Informational Supplement, M100-S22, 2012. CLSI, Wayne, PA.
 • Skoff TH, Farley MM, Petit S, et al. Increasing burden of invasive group B streptococcal disease in nonpreg- nant adults, 1990-2007. Clin Infect Dis 2009; 49(1): 85-92.
 • Tazi A, Morand PC, Réglier-Poupet H, et al. Invasive group B streptococcal infections in adults, France (2007-2010). Clin Microbiol Infect 2011; 17(10): 1587-9.
 • Eren A, Küçükercan M, Oğuzoğlu N, Unal N, Karateke A. The carriage of group B streptococci in Turkish pregnant women and its transmission rate in newborns and serotype distribution. Turk J Pediatr 2005; 47(1): 28-33.
 • Yenişehirli G, Bulut Y, Demirtürk F, Çalışkan AC. Gebe kadınlardan izole edilen Streptococcus agalactiae suş- larının antimikrobiyal duyarlılıkları ve serotip dağılımı. Mikrobiyol Bul 2006; 40(3): 155-60.
 • Ulett KB, Benjamin WH, Zhuo F, et al. Diversity of group B streptococcus serotypes causing urinary tract infection in adults. J Clin Microbiol 2009; 47(7): 2055-60.
 • Ko WC, Lee HC, Wang LR, Lee CT, Liu AJ, Wu JJ. Serotyping and antimicrobial susceptibility of group B Strep- tococcus over an eight-year period in southern Taiwan. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001; 20(5): 334-9.
 • Smith JM, Rexroth JA, Chaffi n DG, Jackman SH. Serotyping group B streptococci in a small community hospital: an analysis of distribution and site of isolation. Infect Dis Obstet Gynecol 2002; 10(4): 165-9.
 • Atalay A, Ölçü M, Perçin D. Antibiotic susceptibilities and serotyping of clinical Streptococcus agalactiae isolates. Balkan Med J 2011; 28(4): 362-5.
 • Rosini R, Margarit I. Biofi lm formation by Streptococcus agalactiae: infl uence of environmental conditions and implicated virulence factors. Front Cell Infect Microbiol 2015; 5:6.
 • Jurcisek J, Greiner L, Watanabe H, Zaleski A, Apicella MA, Bakaletz LO. Role of sialic acid and complex car- bohydrate biosynthesis in biofi lm formation by nontypeable Haemophilus infl uenzae in the chinchilla middle ear. Infect Immun 2005; 73(6): 3210-8.
 • Schauer R. Sialic acids as regulators of molecular and cellular interactions. Curr Opin Struct Biol 2009; 19(5): 507-14.
 • Frid P, Anisimov SV, Popovic N. Congo red and protein aggregation in neurodegenerative diseases. Brain Res Rev 2007; 53(1): 135-60.
 • Lambiase A, Agangi A, Del Pezzo M, et al. In vitro resistance to macrolides and clindamycin by Group B Streptococcus isolated from pregnant and nonpregnant women. Infect Dis Obstet Gynecol 2012; 2012: 913603.
 • Ueno H, Yamamoto Y, Yamamichi A, Kikuchi K, Kobori S, Miyazaki M. Characterization of group B strepto- coccus isolated from women in Saitama City, Japan. Jpn J Infect Dis 2012; 65(6): 516-21.
 • Karaca Y, Coplu N, Gozalan A, Oncul O, Citil BE, Esen B. Co-trimoxazole and quinolone resistance in Escheric- hia coli isolated from urinary tract infections over the last 10 years. Int J Antimicrob Agents 2005; 26(1): 75-7.
 • Aykan ŞB, Çiftçi İH. Türkiye'de idrar kültürlerinden izole edilen E.coli suşlarının antibiyotiklere direnç duru- mu: bir meta analiz. Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 603-18.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.