GÖKÇEN KILINÇ ÜRKMEZ
(Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Bursa, Türkiye)
HAYAT ZENGİN ÇELİK
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İZMİR)
Yıl: 2016Cilt: 25Sayı: 3ISSN: 1300-1825Sayfa Aralığı: 69 - 94Türkçe

314 0
6360 Sayılı Yasayla Mekansal İlişki Sisteminin Kır-Kent İkileminde Yeniden Yapılanışı ve Yerel Yönetimler: Kayseri İli Örneği
6360 sayılı Yasa ile birlikte ülkemiz idari coğrafyasında mekansal gelişme ve yetki mekanizmalarının yeniden yapılandığı bir sürece girilmiştir. Bu süreç esas olarak, kent ve kır temelinde var olan fiziksel ve toplumsal ayrışma deseninin yeniden nasıl yapılanacağı sorularını da gündeme taşımıştır. Bir bütünleştirme stratejisi olarak ortaya konmakla birlikte bugün pek çok noktada; kır-kent ayrımları ve belediye hizmetlerinin etkin dağılımında önemli sorunların açığa çıktığı izlenmektedir. Mevcut problemler gelecekteki olası sorunlar için bir takım öngörü ve değerlendirmelerin ivedilikle yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma böyle bir gereklilik çerçevesinde Kayseri özelinde bazı değerlendirmeler yapmayı amaçlamaktadır. Yeni biçimlenişin yaratacağı durumun ilçe belediyeleri üzerinden tartışılacağı makalede, olası dönüşümlerin mekansal ve toplumsal etkilerine dikkat çekilmeye çalışılacaktır
Sosyal > Coğrafya
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, Ş. (2012), " 6360 Sayılı Yasa'nın Türkiye'nin Yerel Yönetim Dizgesi Üzerine Etkileri: Eleştirel Bir Değerlendirme", Toplum ve Demokrasi, Yıl 6, Sayı 13-14, Ocak-Aralık, 2012, s. 153-176.
 • Adıgüzel, Ş. (2014) "Hatay Büyükşehir Belediyesi", Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı, s.54-76
 • Apan, A. (2016), "Bütünşehir Modeli ve Taşra Yönetimine Etkileri", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı (1), 1-24
 • Ayman Güler, B. (2012), "Hükümetin 8 Ekim 2012 Günlü Bütünşehir Yasa Tasarısı üzerine", www.yayed.org.tr (01/08/2015)
 • Ayten, A.M., (2014), " 6360 Sayılı Yasa Uyarınca Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi Yapısı Üzerine Bir Araştırma", İdealkent Degisi, Sayı:13, s. 102-127.
 • Biricikoğlu, H.ve Duvar, D., (2015), "6360 Sayılı Yasa'nın Genişleyen Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırının Etkinlik Ve Verimliliğe Etkisi Bağlamında Değerlendirmesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği" Süleyman Demirel Üni versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: (4), 369-393.
 • Çelikyay, H. (2014), "Değişen Kent Yönetimi ve 6360 sayılı Büyükşehir Yasası", SETA Vakfı Yayınları, Sayı:101, Temmuz 2014.
 • Çetin, Z.Ö., (2015), " Türkiye'de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: (2), 247-266.
 • Çukurçayır, A. (2014) "Büyükşehir Yasa Tasarısı Ne şekilde Okunmalı?", Radikal Yorum, 14 Nisan 2014.
 • Derdiman, R. C.(2012), "Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin ve Bu Belediyelerin Yapılarındaki Yeni Değişikliklerin Anayasaya Uyumu Sorunu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı: (1), 51-87.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • Ersoy, M. (2013), "6360 Sayılı Yasa ve Mekânsal Planlama Sorunları" GAP Belediyeler Birliği Dergisi, Mayıs, Haziran Temmuz sayısı, s. 20-32
 • Genç, F.N. (2014) "6360 sayılı Kanun ve Aydın'a Etkileri", Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı, ss.1-29
 • Gökyurt, F. Kındap, A. ve Sarı, V. İ. (2015), "Türkiye için yeni bir şehir tanımı gerekli mi?", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:24, Sayı: (1),1-32.
 • Günal, A., Atvur, S., Okudan veDernek, K. (2014), 6360 Sayılı Yasanın Yerelleşme Bağlamında Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt: 19, Sayı: (3), 55-70.
 • GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) (2014), "Kayseri İli Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler", Eylül 2014.
 • http://www.kayseri.bel.tr/web2/index.php?page=kurumsal
 • İzci, T. ve Turan, M., (2013), "Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi ve 6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediye Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 18, Sayı: (1), 117-152.
 • Karasu, M.A. (2014) "Şanlıurfa Kentsel Gelişmesi ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu", Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı, s.178-193.
 • Keleş, R. (2004) Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kılınç, G. (2010), "Çeyrek Asırlık Bir Tecrübe: Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Yapılanması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: (1), 67-89.
 • Kılınç, G. ve Zengin, H. (2012), "Muhafazakar Yerel Yönetim Yapısı Öncülüğünde Küresel Kentleşme Deneyimi: Kayseri Üzerine Bir Değerlendirme" Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: (4), 27-45.
 • Koç, H. (2014) "Türkiye'de Büyükşehir Yapılanması: Kahramanmaraş örneği", Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Köroğlu, T.N. (2012a). "Yerel Yönetimlerin Mekansal Organizasyonu: Kentsel Bölgeler ve Alternatif Bir Metropoliten Alan Tanımlaması, KBAM 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu.
 • Köroğlu, T.N. (2012b), Yerel Yönetimlerin Mekânsal Organizasyonu: Bir İlçe İçin Bir Belediye Mümkün Müdür? Yerel Yönetim Reformu Tartışma Dizisi Politika Notu http://www.tepav.org.tr/tr/yayin/s/461
 • Muhtarlar Konfederasyonu (2013), "Büyükşehir Yasası Mutlaka Köy ve Mahalle Kanunu ile Desteklenmelidir."http://www.muhtarlarkonfederasyonu.org/eskisite/index.php? option=com_content&view=article&id=169:bueyuekehr-yasasi-mutlaka-koey-ve- mahalle-kanunu-le-desteklenmeldr&catid=34:bzden-haberler&Itemid=53 (15/08/2015)
 • Newton, K. (1982), " Is small really so beautiful? Is big really so ugly?", Political Studies, Cilt: 30, Sayı: 2, 190-206.
 • Nielsen, P. (2003) Kommunindelning och demokrati:Om sammanlaggning och delning av kommuner i Sverige. Uppsala: Acta Universatis Upsaliensis.
 • Okçu, M., Özgür, H., Negiz, N., Savaş-Yavuzçehre, P. ve Kılınç-Ürkmez, G. (2015), "112K538 Nolu TÜBİTAK SOBAG Projesi-Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme" Yayınlanmamış Araştırma Sonuçları.
 • Ökmen, M. ve Arslan, R. (2014) "Trkiye'de 6360 sayılı Yasa ile yeni kurulan Büyükşehir Belediyeleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği", Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı, ss. 88-101.
 • Özgür, H. (2008), Metropoliten Alanların Yönetimine Kamu Tercihi ve Klasik Yönetim (Metropoliten Reform) Yaklaşımlarının Bakışları, http://Yerelsiyaset.com, ss.5-10. (10.03.2016).
 • Tisdell, C. (1975) "The Theory of Optimal City Sizes: Elementary Speculations About Analysis and Policy", Urban Studies, Sayı: 12, s. 61-70.
 • TUSELOG (2012) Belediyelerin Birleştirilmesi Teori, Metodoloji Ve Uluslararası Deneyimler Tuselog Programı İçin Bir Literatür Araştırması, Erika Hellsing Rydergârd, Nisan 2012.
 • Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020, Ankara 2014.
 • Yaşar, C.G., (2014), "Bütünşehir Yasası ve Kır: Tarım, Kentleşme ve Diğer Şeyler Üzerine", Mimarlık Dergisi, Sayı.376, Mart-Nisan 2014. http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=390&RecI D=3343
 • YAYED, 2012, "Büyükşehir tasarısı hakkında Yayed Görüşü", http://www.yayed.org/id261-yayed-gorusu/buyuksehir-tasarisi-hakkinda-yayed- gorusu-11-ekim-2012.php
 • Yıldırım, R. (1997), "Diyarbakır'daki ilçesiz ilçe belediyeleri ya da alt kademe belediyeleri" Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: (1),233-251.
 • Zengin, H., (2010), "Varlık-Yokluk Ekseninde Anlam ve Mekan, Kayseri Örneğinde bir İnceleme", Kent ve Toplum Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ankara.
 • EK: 6360 sayılı Büyükşehir yasası hakkında Kayseri ilçe belediyelerine sorulan sorular
 • Mart 2013 yerel seçimleri sonrasında 6360 sayılı Yasa kapsamında ilçeniz belediyesi imar planlarının diğer belediyelerin imar planları ile bütünleştirilmesi gerçekleşti mi? Bu yönde çalışmalara başlandı mı? Bu çalışmalar hangi aşamada?
 • Yasa sonrasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği ve koordinasyonda sorunlar yaşandı mı?
 • İlçeniz sınırlarında mahalleye dönüştürülen köylerde yaşayan halk, 6360 sayılı Yasa'nın uygulamalarından memnun mu?
 • 6360 sayılı Yasa, ilçenizde yaşanan köylerden kentlere/büyükşehirlere olan göçü engelledi mi/engelleyebilir mi?
 • Belediyeniz sınırına dahil olan mahallelerde (köylerde) imar ve planlama ile ilgili ne yönde talepler olmaktadır?
 • Yasa hakkında ilçeniz sınırlarında yaşayanların gerekli ve yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünüyor musunuz?
 • 6360 sayılı Yasa sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin ilçenizde öncelikli olarak hangi problemi çözmesini bekliyorsunuz? Bu yönde çalışmalar oldu mu?
 • Büyükşehir belediyesi ile iletişimde sorunlar oluyor mu? Vatandaşların ulaşım talepleri nasıl çözülüyor? Bu konuda geleceğe yönelik herhangi bir proje gündemde mi?
 • İlçeniz belediyesinde imar ve planlama konularında yeterli uzman ve teknik personel istihdam ediliyor mu?
 • İlçeniz sınırlarındaki bütün yerleşimlere etkin ve eşit hizmet sunabiliyor musunuz? Bu konuda ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz?

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.