Fatma TOSUN
(Milli Eğitim Bakanlığı Ankara, Türkiye)
BÜLENT DİLMAÇ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 15Sayı: 4ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 849 - 857İngilizce

121 3
Predictor Relationships between Values Held by Married Individuals, Resilience and Conflict Resolution Styles: A Model Suggestion
The aim of the present research is to reveal the predictor relationships between the values held by married individuals, resilience and conflict resolution styles. The research adopts a relational screening model that is a sub-type of the general screening model. The sample of the research consists of 375 married individuals, of which173 are females and 202 males, selected through random sampling from married individuals between 2013 and 2014. In the research, the Values Scale was used to determine which values were held by married individuals, the Resilience Scale was used to determine individuals' levels of resilience, and the Scale of Conflict Resolution Styles was used to determine which conflict resolution styles were preferred by married individuals. Data were analyzed by the AMOS 16 Program's "Structural Equation Model." The research found that the most important variable affecting resilience are the values held by individuals. This case suggests that the values of married individuals differ according to their resilience levels. According to another finding of the research, the most significant variable affecting conflict resolution styles are the values held by married individuals. As such, conflict resolution styles used by married individuals differ on the basis of values. Furthermore, it was concluded that the second most important variable affecting conflict resolution styles was married individuals' resilience levels. This suggests that the conflict resolution styles used by the married individuals differ according to their resilience levels
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
 • Bahadır, Ş. (2006). Romantik ilişkilerde bağlanma stilleri, çatışma çözme stratejileri ve olumsuz duygudu- rumunu düzenleme arasındaki ilişki (Doctoral disser- tation, Ankara University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Basım, H. N., Çetin, F., & Meydan, C. H. (2009). Kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarında kontrol odağının rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 58-69.
 • Baş, V. (2014). Üniversite öğrencilerinde değerler ve yaşamın anlamı arasındaki ilişki (Master's thesis, Necmettin Erbakan University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bayraklı, H. (2010). Zihinsel engelli ve engelli ol- mayan çocuğa sahip annelerde yılmazlığa etki eden değişkenlerin izlenmesi (Master's thesis, Ankara University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok. gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Benzies, K., & Mychasiuk, R. (2009). Fostering fam- ily resiliency: A review of the key protective factors. Child & Family Social Work, 14, 103-114.
 • Bhana, A., & Bachoo, S. (2011). The determinants of family resilience among families in low- and mid- dle-income contexts: a systematic literature review. South African Journal of Psychology, 41(2), 131-139.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştır- ma yöntemleri [Scientific research methods]. Anka- ra: Pegem Yayıncılık.
 • Cowen, E. L. (1991). In pursuit of wellness. Ameri- can Psychologist, 46(4), 404-408.
 • Demirbaş, N. (2010). Yaşamda anlam ve yılmazlık (Master's thesis, Hacettepe University, Turkey). Re- trieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine ver- ilen insani değerler eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği ile sınanması (Doctoral dissertation, Marmara Uni- versity, Turkey Retrieved from https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dilmaç, B., & Arıcak, O. T. (2012, October) Dil- maç & Arıcak Değerler Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Paper presented at II. Uluslararası Değer- ler Eğitimi Sempozyumu, Istanbul, Turkey.
 • Dilmaç, B., Bozgeyikli, H., & Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 69-91.
 • Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, M. E. (2009). Üniver- site öğrencilerinin öz-anlayışları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24.
 • Doğan, İ. (2000). Sosyoloji kavramlar ve sorunlar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Günay, S. (2007). Evlilik çatışması, nedensellik-so- rumluluk yüklemeleri, eşlerin evlilik ilişkisinden sağladıkları genel doyuma ilişkin görüşleri ve evliliğe ilişkin değerlendirmeler arasındaki ilişkiler (Master's thesis, Ankara University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gürgan, U. (2006). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeyine etkisi (Doc- toral dissertation, Ankara University, Turkey). Re- trieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gürüz, A. T., & Eğinli, D. (2005). İletişimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hacı, Y. (2011). Evlilik uyumunun empatik eğilim, algılanan aile içi iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması (Master's thesis, Ege University, Izmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kalmykova, E. S. (1984). Psychological problems of the first years of married life. Soviet Psychology, (3), 61-73.
 • Kaner, S., & Bayraklı, H. (2010). Aile yılmazlık ölçeği geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniver- sitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 47-62.
 • Kaner, S., Bayraklı, H., & Güzeller, C. Ö. (2011). Anne babaların yılmazlık algılarının bazı değişkenler açısın- dan incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi. 12(2), 63-78.
 • Klohnen, E. C. (1996). Conceptual analysis and measurement of the construct of ego resiliency. Journal of Personality & Social Psychology, 70(5), -1079.
 • McCubbin, H. I., & McCubbin, M. A. (1988). Ty- pologies of resilient families: Emerging roles of social class and children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425-444.
 • Neff, K. D., & Harter, S. (2002). The authenticity of conflict resolutions among adult couples: Does women's other-oriented behavior reflect their true selves. Sex Roles, 47, 403-417.
 • Öner, Ş. Ö. (2013). Evli bireylerin evlilik çatışması, çatışma çözüm stilleri ve evlilik uyumlarının incelen- mesi (Master's thesis, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/Ulu- salTezMerkezi/
 • Özbay, Y., & Aydoğan, D. (2013). Aile yılmazlığı: Bir engele rağmen birlikte güçlenen aile. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hakemli Araştırma Der- gisi, 7(30), 9-24.
 • Özcan, B. (2005). Anne-babaları boşanmış ve anne-ba- baları birlikte olan lise öğrencilerinin yılmazlık özel- likleri ve koruyucu faktörler açısından karşılaştırılması (Master's thesis, Ankara University, Turkey). Re- trieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özen, A. (2006). Evlilik uyumunun yordayıcıları olarak karı ve kocaların değer uyumları ve eşlerin çatışma çözüm stilleri (Master's thesis, METU, An- kara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/
 • Patterson, J. M. (2002). Integrating family resilience and family stress theory. Journal of Marriage and Family, 64, 349-360.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A Begin- ners guide to structural equation modeling (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Serbest, S. (2010). The influence of the university stu- dents' perceived paternal and maternal acceptance, father involvement and depressive symptoms on their resiliency (Master's thesis, Bogazici University, Is- tanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şimşek, A. (2004). Evliliğin ilk yıllarını etkileyen etmenler. Türk Psikoloji Bülteni, 32, 130-132.
 • Şimşek, H., Yıldırım, A. (2004). Sosyal bilimlerde ni- tel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Terzi, Ş. (2008a). Üniversite öğrencilerinde kend- ini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der- gisi, 35, 297-306.
 • Terzi, Ş. (2008b). Üniversite öğrencilerinin psiko- lojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Reh- berlik Dergisi, 29, 1-9.
 • Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenge. Family Process, 35, 261-281.
 • Werner, E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. New York, NY: Cornell University Press.
 • Yaman, E., & Peker, A. (2012). Ergenlerin siber zor- balık ve siber mağduriyete ilişkin algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 819-833.
 • Yapıcı, A., & Zengin, S. Z. (2003). İlâhiyat fakülte- si öğrencilerinin değer tercih sıralamaları üzerine psikolojik bir araştırma: Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, (4), 173-206.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.