Yıl: 2016Cilt: 16Sayı: 2ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 669 - 690İngilizce

176 2
Illustrated Storybooks for Preschool Children Published in Turkey Between 1980-2013: A Study Based on Preschool Education Reforms
The purpose of this study was to examine the distribution of topics featured in illustrated storybooks that address preschool children. The sample of the current study included a total of 1,050 illustrated storybooks published in Turkish between 1980 and 2013. Books for pre-school children that incorporated the components of setting, attempt, and consequence were selected using the convenience sampling technique. The trends observed in children's books were examined from an educational perspective. Preschool curriculum reforms in Turkey were utilized in interpreting the trends observed in children's books. The results demonstrated that there had been a general increase in all topics between 1980 and 2013. Over the years, topics targeted in children's books have shifted from general, individual, and social topics to special topics due to educational reforms. Particularly in recent years, societal trends and the concepts and values parents wish their children to learn have resulted in a demand for and an increase in the number of books that target difficult topics and that teach values, character education, social skills training, morals, and religious topics. The number of books treating religious topics, character education, and moral education are estimated to continue to increase
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Alisinanoğlu, F., & Bay, N. (2007, September). Okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişimi [Historical development of the pre-school education programs]. Paper presented at XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.
 • Bilgin, H. (2011). 5-6 yaş çocuklarına yönelik 1990-2010 yılları arasında basılan resimli kitapların çocuğa görelik kavramına göre incelenmesi [Examination of illustrated books published between the years of 1990-2010 for 5-6 age group children in terms of the principle of the children relativity] (Master's thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çarkoğlu, A., & Kalaycıoğlu, E. (2009). Türkiye'de dindarlık: Uluslararası bir karşılaştırma [Spirituality in Turkey: International comparisons]. İstanbul, Turkey: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi. Retrieved from http://research.sabanciuniv.edu/14014/1/ Rapor_Dindarl%C4%B1k.pdf
 • Çarkoğlu, A., & Toprak, B. (2006). Değişen Türkiye'de din, toplum ve siyaset [Religion, society and politics in changing Turkey]. İstanbul, Turkey: Tesev Yayınları.
 • Chen, Y. (2012). The expression of death in children's picture story books. International Journal of Humanities and Social Science, 2(7), 210-213.
 • Çıkla, S. (2005). Tanzimat'tan günümüze çocuk edebiyatı ve bazı öneriler [Children's literature from the Ottoman Reformation to present and some suggestions]. Hece Dergisi, 104-105, 89-107.
 • Davis, G. L. (1986). A content analysis of fifty-seven children's books with death themes. Child Study Journal, 16(1), 39-54.
 • Derman, T. M., & Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler [Qualitative and quantitative developments and evaluations in preschool between the foundation of the republic and today]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 560-569. Retrieved from http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi11pdf/taner meral handanbasal.pdf
 • Düşek, G., & Dönmez, B. (2012). Türkiye'de yayımlanan okul öncesi eğitim programları [Pre-school education programs issued in Turkey]. Mesleki Bilimler Dergisi, 1, 68-75.
 • Eğitim Reformu Girişimi. (2013). Eğitim izleme raporu [Education progress report] Retrieved from http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/EIR2013.web.pdf
 • Erdi, A. (2008). Türkiye'de 1980-1985 ve 2000-2005 yılları arasındaki çocuk kitaplarında eğitsel iletiler (Karşılaştırmalı Bir Çalışma) [Educational messages in children's books published in Turkey between 1980-1985 and 2000-2005: A comparative study] (Doctoral dissertation, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Erdoğan, F. (1989). 1985-87 Yeni çocuk yazını ürünlerinin konusal ve sayısal analizi [Thematic and quantitative analysis of the present children's literature products between the years 1985-87] (Master's thesis, Istanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https:// tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Erdoğan, F. (1999). Türkiye'de 1996-1998 yıllarında yayınlanmış telif çocuk kitaplarının içerik analizi [A content analysis of copyrighted children's books published in Turkey between 1996-1998]. (Doctoral disseratation, Istanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ergöl, A. (2008). Anaokulu çocuk kitaplarında deneysel formlar [Experimental forms in preschool child's books] (Master's thesis, Anadolu University, Eskişehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gelişli, Y., & Yazıcı, E. (2012). Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi [The evaluation of preschool educational programs applied in Turkey within historical process]. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 85-93.
 • Gonen, M., & Guler, T. (2011). The environment and its place in children's picture story books. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3633-3639. http://dx.doi.org/10.1016/j. sbspro.2011.04.347
 • Gonen, M., Aydos, E. H., & Erturk, H. G. (2012). Social skills in pictured story books. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5280-5284. http://dx.doi.org/10.1016/j. sbspro.2012.06.422WCES
 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M., & Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi [A study of primary school students' children's books related to physical structures, content and illustrations]. Eğitim ve Bilim, 36(160), 250-265.
 • Gönen, M., Uludağ, G., Fındık Tanrıbuyurdu, E., & Tüfekçi, E. (2014). 0-3 yaş çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarının özelliklerinin incelenmesi [The examination of children's picture books' features for 0-3-year-olds]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 126-139.
 • Gönen, M., Uygun, M., Erdoğan, Ö., & Katrancı, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından incelenmesi [Analysis of children's picture books on physical, content and illustration features]. Milli Eğitim, 196, 258-272. Retrieved from http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/196.pdf
 • Gülay, H., & Ekici, G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programinin çevre eğitimi açisindan analizi [An analysis of the Ministry of National Education Preschool Education Program according to environmental education]. Journal of Turkish Science Education, 7(1), 74-84. Retrieved from http://www.tused.org/internet/tused/archive/v7/i1/text/tusedv7i1s7.pdf
 • Işıtan, S., & Gönen, M. (2006). Resimli çocuk kitaplarinin benlik kavramiyla ilgili konulari içermesi yönünden incelenmesi [Study on analyzing children's illustrated story books about self concept subject matter]. In S. Sever (Ed.), Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (pp. 413-420). Ankara, Turkey: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • classroom. Intervention in School and Clinic, 35(3), 167-176. http://dx.doi.
 • org/10.1177/105345120003500307
 • Puurtinen T. (1998). Syntax, readability and ideology in children's literature. Meta: Translators' Journal, 43(4), 524-533. http://dx.doi.org/10.7202/003879ar
 • Quzts, D., T., Taylor, M., K., & Taylor, L. D. (2003). A learner centered curriculum based on award winning literature. Education, 124(1), 76-85.
 • Saçkes, M. (2014). Parents who want their PreK children to have science learning experiences are outliers. Early Childhood Research Quarterly, 29, 132-143. http://dx.doi.org/10.1016/j. ecresq.2013.11.005
 • Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme boyutuyla okul öncesi eğitim programları (1952-2013) [Pre-school education program with evaluation dimension (1952-2013)]. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 63-73.
 • Sınar, A. (2006). Türkiye' de çocuk edebiyatı çalışmaları [A review on the children's literature in Turkey]. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4(7), 175-225.
 • Tarhan, A. B. (2012). Türkiye'de postmodernizm ve siyasal değişim [Postmodernism & political change in Turkey]. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4(2). Retrieved from www. sobiad.org/ejournals/dergi_SBD/arsiv/.../ahmet_bora_tarhan.pdf
 • Tielsch-Goddard, A. (2011). Children`s books for use in bibliotherapy. Journal of Pediatric Health Care, 25(11), 57-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2010.08.006
 • Tunnell, M. O., & Jacobs, J. S. (2013). The origins and history of American children's literature. The Reading Teacher, 67(2), 80-86. http://dx.doi.org/10.1002/TRTR.1201
 • Üzel, Ö. (2007). Serpil Ural'ın çocuk kitaplarının incelenmesi [An Analysis of Serpil Ural's children's books] (Master's thesis, Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Uzmen, S. (1993). 1970-93 yılları arasında basılmış Türkçe ve İngilizce resimli hikaye kitaplarının konu yönünden incelenmesi [Subject analysis of Turkish and English illustrated story books published between the years of 1970-93]. (Master's thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Veziroğlu, M., & Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının M. E. B. Okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi [Review of the eligibility of picture books to the acquisition of the pre-school education program of the Ministry of National Education]. Eğitim ve Bilim, 37(163), 226-238.
 • Zeece, P. D. (1998). "Can God come here?" Using religion-based literature in early childhood settings. Early Childhood Education Journal, 25(4), 243-246. Appendix A Sample of the Coding
 • Book Review Form Part 1
 • Bibliographical information about the book
 • Author: Yaşar, Şahin
 • Illustrator: Yaşar, Şahin
 • Name of the book: Oyun Bozan Mert, (Mert, the Play-Breaker) Year: 1996.
 • Publisher: Cenk Yayıncılık, Ankara, Turkey
 • Edition Number: 1st edition. Number of pages: 16
 • Age group: 3-6 years
 • A short summary of the book:
 • Mert was a boy who tried to disrupt Cenk's playing with his friends. One day, Mert slipped and got injured. But his friends came to visit him in his home. So Mert regretted his previous bad behavior towards his friends. Part 2
 • The subject heading of the book: General themes
 • Friendship/environment 2. Self: 3. Family 4. Adventure
 • Social topics 6. Travel 7. Nature 8. Health X Other themes Explain the theme 9. Religious topics
 • Special subjects
 • If it is a special subject
 • Special subject subcategories
 • (1) Difficult subjects (2) Teaching values
 • (3) Character building
 • (4) Social skills training (5) Moral education
 • (6) Character building through religion Explanation

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.