NAZIM ÇOĞALTAY
(Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Muş, Türkiye)
ENGİN KARADAĞ
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 16Sayı: 2ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 603 - 646İngilizce

223 4
The Effect of Educational Leadership on Organizational Variables: A Meta-Analysis Study in the Sample of Turkey
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Note. "*" References marked with an asterisk indicate studies included in the meta-analysis. The in-text citations to studies selected for meta-analysis are not followed by asterisks.
 • *Acar, G. (2011).Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisi [The relationship between the ethical leadership behaviors by school managers and the organizational justice and motivation levels of physical education teachers] (Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Adair, J. (2004). Handbook of management and leadership. London, UK: Replika Press.
 • Adair, J. (2012). Hz. Muhammed örneğinden hareketle liderlik [The leadership of Muhammad]. (A. Çavuşoğlu, Trans.). İstanbul, Turkey: Ufuk Yayınları.
 • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange, In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (pp. 267-299). New York, NY: Academic Press.
 • *Afacan, Ö. (2011). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile müdürlerin liderlik davranışlarını algılama düzeyleri arasındaki ilişki [Relationship between secondary education teachers organizational devotion levels and perception level of leadership behaviors of directors]. (Master's thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akgöz, S., Ercan, İ., & Kan, İ. (2004). Meta-analizi [Meta-analysis]. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
 • *Akyüz, B. (2012). Hizmetkâr liderlik davranışlarının örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışları ve performans üzerine etkisi: eğitim sektörü üzerine bir araştırma. [The effect of servant leadership behaviors on organizational justice, organizational citizenship behaviors and performance: a research on the education sector]. (Master's thesis, Gebze Yüksek Teknoloji Institute, Kocaeli, Turkey). Retrieved from
 • *Altıntaş, Ö. C. (2009). Duygusal zeka elemanlarının liderlik tarzları ve örgütsel sonuçlar üzerindeki etkisi: Isparta ili ilköğretim okullarında bir uygulama [The effect of emotional intelligence on leadership styles and organizational results: an application in the primary schools of Isparta province]. (Doctoral dissertation, Gebze Yüksek Teknoloji Institute, Gebze, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I. ... Serroni C. (2004). Organizational citizenship behavior: A case study of culture, leadership and trust. Management Decision, 42(2), 13-40.
 • transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. London, UK: Sage.
 • *Baş, E. D. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleriyle okul iklimi arasındaki ilişki. [The relationship between elementary school administrators' technology leadership roles and school climate]. (Master's thesis, Maltepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • *Başaran, A. (2006). İlköğretim okul öğretmenlerinin algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between the leadership styles perceived by teachers in elementary schools and their levels of job satisfaction]. (Master's thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • *Baysal, E. A. (2013). İlköğretim okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik rollerinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi [The effects of primary school administrators' transformational leadership roles on organizational citizenship of teachers]. (Master's thesis, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bateman, T. S., & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: the relationship between affect and employee citizenship, Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 • Bennis, W. (2003). On becoming a leader. Cambridge, MA: Basic Books.
 • *Bilir, M. E. (2007). Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleriyle öğretmenlerin iş doyumu ilişkisinin [The examination of the relationship of teacher's job satisfaction and primary school administrator's transformational leadership properties according to teacher's perception]. (Master's thesis, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Black, G. L. (2007). A correlational analysis of servant leadership and school climate (Master's thesis). University of Phoenix, USA.
 • Blake, R. R., & Mouton J. S. (1964). The managerial grid. Houston, TX: Gulf.
 • Bo, Y. (2013). The influence study of transformational leadership in university on teachers' organizational commitment: the construction and verification of a theoretical model. Canadian Social Science, 9(4), 126-137.
 • Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction. Educational Administration Quarterly 37(5), 662-683.
 • *Boğa, Ç. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeylerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi: Samsun ili örneği [The effect of level of primary managers' leadership behavior to job satisfaction of teachers: Samsun province sample]. (Doctoral dissertation, Ondokuzmayıs University, Samsun, Turkey). Retrieved from
 • Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2008). Organizasyonları yeniden yapılandırmak: Yetenek, tercih ve liderlik [Reframing organizations: artistry, choice, and leadership]. (A. Aypay & A. Tanrıöğen, Trans.). Ankara, Turkey: Seçkin.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. London, UK: Wiley.
 • Bossert, S., Dwyer, D., Rowan, B., & Lee, G. (1982). The instructional management role of the principal. Educational Administration Quarterly, 18, 34-64.
 • *Bozdoğan, K. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile öğrenme ikliminin karşılaştırılması [Comparison of the elementary schools principals' leadership behavior and school learning climate]. (Master's thesis, Niğde University, Niğde, Turkey). Retrieved from Eğitim Fakültesi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Cook, J., & Wall, T. (1980). New York attitude measures of the trust organizational commitment and personnel need non-fulfillment, Social Forces, 53, 39-52.
 • Cotton, K. (2003). Principals and student achievement: What the research says? Alexandria, VA: ASCD.
 • Covey, S. R. (2006). Servant leadership: Use your voice to serve others. Leadership Excellence, 23(12), 5-6.
 • Cunnigham, W. G., & Cordeiro, P. A. (2009). Educational leadership a bridge to ımproved practice. New York, NY: Pearson Education.
 • Cunningham, J. B., & MacGregor, J. (2000). Trust and the design of work: Complimentary constructs in satisfaction and performance. Human Relations, 53(12), 1575-1591.
 • Curral, S. C., & Epstein, M. J. (2003). The fragility of organizational trust: Lessons from the rise and fall of enron. Organizational Dynamics, 32(2), 193-206.
 • Çalık, T. (2003). Performans yönetimi: Tanımlar, kavramlar, ilkeler [Performance management: definitions, concepts, principles]. Ankara, Turkey: Gündüz.
 • *Çam, R. (2008). Etkili öğretim liderliğinin öğretmenlerin kuruma bağlılığına etkisi [The effect of effective teaching leadership on teachers? devotion to the institution]. (Master's thesis, Beykent University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • *Çek, F. (2011). Bağımsız anaokulu ve ilköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik davranışları ile okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu arasındaki ilişki [The relationship between job satisfaction of preschool teachers and cultural leadership behaviors of independent kindergarten and primary school principals]. (Master's thesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • *Çelebi, C. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin okulda gösterdikleri liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki [The relationships between primary school administrators' leadership styles and teachers' job satisfaction]. (Master's thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çelik, V. (2002). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Ankara, Turkey: Nobel.
 • *Çelik, M. (2010). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının analizi [According to the teachers' views; the analysis of the instructional leadership behavior of the school administrators with the organizational citizenship behaviors of the teachers]. (Master's thesis, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/Eğitim Fakültesi,
 • *Çetin, Ş. (2011). Okul müdürlerinin liderliği ile müdür-öğretmen ilişkisinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi [Effects of principal leadership and principal- teacher exchange on teachers' organizational citizenship behavior]. (Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • *Çetin, K.Ö., & Aydın, B. (2012). Ortaöğretim okulu yöneticilerinin dönüşümsel liderlik özelliklerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi [The connection between the transformational leadership of the secondary school directors and organizational commitment of the teachers]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19) 331-342.
 • *Çokluk, Ö., & Yılmaz, K. (2010). The relationship between leadership behavior and organizational commitment in Turkish primary. Bilig, 54, 75-92.
 • Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York, NY: McGraww-Hill.
 • Flores, M. A. (2004). The impact of school culture and leadership on new teachers' learning in the workplace. International Journal of Leadership in Education, 7(4), 297-318.
 • Freiberg, H. J. (1998). Measuring school climate: Let me count the ways. Educational Leadership, 56(1), 22-26. Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Friedkin, N. E., & Slater, M. R. (1994). School leadership and performance: A social network approach. Sociology of Education, 67(2), 139.
 • Frontiera, J. (2010). Leadership and organizational culture transformation in professional sport. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(1) 71-86.Eğitim Fakültesi,
 • Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14, 693-727
 • Folger, R., & Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human resource management. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Fleischman, P. R. (1990). The healing spirit: Explorations in religion and psychotherapy. Cleveland, SC: Bonne Change.
 • French, J. R. P., & Raven, B. H. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.). Studies in social power (pp. 259-269). Ann Arbor, MI: Institute for Social Research.
 • Gabriele, E. F. (2011). Ethics leadership in research, healthcare and organizational systems: commentary and critical reflections. Journal of Research Administration 42(1), 88-102.
 • Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: a review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22, 1120-1145.
 • Gefen, D., Ragowsky, A., & Riding, C. (2008). Leadership and justice: Increasing non participating users' assessments of an IT through passive participation, Information & Management, 45(8), 507-512.
 • *Gezici, A. (2007). Yöneticilerin liderlik stillerinin çalışanlarının iş tatmini üzerindeki etkileri: özel eğitim kurumlarında öğretimsel liderlik ve bir uygulama [The effects of the leadership styles of the managers on the work satisfaction of the workers; educational leadership in the private buildings (schools); an application]. (Master's thesis, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey). Retrieved from
 • Gipe, L. A. (1997). Transformational leadership and job satisfaction. (Unpublished Master Thesis). Bellarmine University, Louisville.
 • Giritli, H., Yazıcı, E. Ö., Oraz, G. T., & Acar, E. (2013). The interplay between leadership and organizational culture in the Turkish construction sector. International Journal of Project Management, 31, 228-238.
 • Goddard, R. Hoy, W., & Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479-507.
 • *Gök, E. B. Ç. (2010).Okul yöneticilerinin liderlik stiline ilişkin öğretmen algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi [The effect of teacher perceptions with respect to school administrator leadership styles organizational citizenship bahaviours]. (Master's thesis, Akdeniz University, Antalya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories, Academy of Management Review, 12, 9-22. Eğitim Fakültesi, Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.
 • Hicks, J. M. (2011). Leader communication styles and organizational health. Health Care Manager, 30(1), 86-91.
 • Hoy, W., Tarter, C., & Bliss, F. (1990). School characteristics and faculty trust in secondary schools. Educational Administration Quarterly, 25, 294-309.
 • Hoy, W., Tarter, C., & Kottkamp, R. (1991). Open schools/healty schools. London, UK: Sage.
 • Hoyle, J., English, F., & Steffy, B. (1985). Skills for successful leaders. Arlington, VA: American Association of School Administrators.
 • House, R. J. (1971). A path goal theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly, 16, 321-328.
 • Howell, J. M., & Hall-Merenda, K. E. (1999). The ties that bind: the impact of leader-member exchange, transformational and transactional leadership, and distance on predicting follower performance. Journal of Applied Psychology, 84, 680-694.
 • Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: No justice without trust. The International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Bliss, J. R. (1990). Organizational climate, school health, and effectiveness: A comparative analysis. Educational Administration Quarterly, 26, 260-279.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama [Educational administration: Theory, research, and practice]. (S. Turan, Trasn.). Ankara, Turkey: Nobel.
 • Huber, S. G. (2004). School leadership and leadership development. Journal of Educational Administration, 42, 669-684.
 • Hughes, J. H. (2000). Technological Leadership. The Journal of Social, Political, and Economic Studies, 25 (3), 303-318.
 • Hulpia, H., Devos, G., & Keer, H. V. (2011). The relation between school leadership from a distributed perspective and teachers' organizational commitment: Examining the source of the leadership function. Educational Administration Quarterly, 47(5), 728-771.
 • Imran, R., Zahoor, F., & Zaheer, A. (2012). Leadership and performance relationship: Culture matters. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(6), 557-579.
 • Ishikawa, J. (2012). Leadership and performance in Japanese R&D teams. Asia Pacific Business Review, 18(2), 241-258
 • *Işık, M. (2009). Okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Beylükdüzü örneği [The effect of school managers' ethical leadership levels on the organizational trust level]. (Master's thesis, Beykent University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Illich, I. (1998). Okulsuz toplum [Deschooling society]. (M. Özay, Trans.). İstanbul, Turkey: Şule Yayınları.
 • *İskele, A. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının okullardaki yaratıcı iklim üzerine etkisi [The effect of primary school principals' ethical leadership behaviour on creative climate in primary schools]. (Master's thesis, Akdeniz University, Antalya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Jackson, T. A. (2010). Leadership, commitment and culture: A meta-analysis (Master's thesis). The University of Western Ontario, London.
 • components on performance and attitudes. Journal of Applied Psychology, 81, 36-51.
 • Klatt, B., & Hiebert, M. (2001). The Encyclopedia of leadership: A practical guide to classic and contemporary leadership theories and techniques. New York NY: McGraw-Hill.
 • Knutson, K. A., Miranda, A. O., & Washell, C. (2005). The connection between school culture and leadership social interest in learning organizations. Journal of Individual Psychology, 61(1), 25-36.
 • Koene, B. A. S., Vogelaar, A. L. W., & Soeters, J. L. (2002). Leadership effects on organizational climate and financial performance: Local leadership effect in chain organizations. The Leadership Quarterly 13, 193-215.
 • Koh, W. L., Steers, R. M., & Terborg, J. R. (1995). The effects of transformational leadership on teacher attitudes and student performance in Singapore. Journal of Organizational Behavior, 16, 319-333.
 • *Koçak, T. (2006). Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki: Ankara ili örneği [The correlation between the transformational leadership styles of the school administrators and the job satisfaction of the teachers: As in the example of Ankara]. (Master's thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Koçel, T. (2005). İşletme yöneticiliği: Yönetimde ve organizasyonlarda davranış, klasik- modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar [Business management: Behavior in management and organizations, classic-modern-contemporary and current approaches]. İstanbul: Arıkan Basım.
 • *Kolamaz, C. (2007). Destekleyici ve geliştirici liderlik yaklaşımlarının örgütsel bağlığa etkisi: Ankara ili çubuklu ilçesi örneği [Impact of supporting and improving leadership approach on organizational loyalty: Case study on Çubuk province, Ankara]. (Master's thesis, Gazi
 • *Korkmaz, M. (2005). Duyguların ve liderlik stillerinin öğretmenlerin performansı üzerindeki etkisi [Effects of leadership styles and emotions on teachers' performance]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 401-422.
 • Koşar, S., & Çalık, T. (2011). Okul yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki [The relationship between primary school administrators' styles of using power in management and organizational culture]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 581-603.
 • Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. ( 2002). The leadership challenge. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Köseoğlu, Ö. (2005). Belediyelerde performans yönetimi. [Performance management in the municipalities]. Türk İdare Dergisi, 77(447), 211-235.
 • Krüger, M., & Scheerens, J. (2012). Conceptual perspectives on school leadership. In J. Scheerens (Ed.), School leadership effects revisited: A review and meta-analysis of empirical studies (pp. 1-30). Berlin, Germany: Acid-Free Paper.
 • *Kul, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve iş doyumu arasındaki ilişki [The relationship between school administrators' leadership style and physical education teachers' exposure to mobbing, organizational commitment and job satisfaction]. (Master's thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kulinskaya, E., Morgenthaler, S., & Staudte, R. G. (2008). Meta analysis: a guide to calibrating and combining statistical evidence. London: John Wiley & Sons.
 • school outcomes in Taiwan and the USA. Asia Pacific Education Review, 8(2), 166-177.
 • McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill.
 • McDaniel, C., & Wolf, G. (1992). Transforming leadership in nursing service. Journal of Nursing Administration, 22, 60-65.
 • Mishra, A. K. (1996). Organizational response to crisis, the centrality of trust, a survey of west Michigan managers. Public Personnel Management, 19(4), 442- 463.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Employee-organization linkages, the psychology of commitment absenteeism and turnover. New York: Academic Pres.
 • Nichols, J. D. (2011). Teachers as servant Leaders. London, UK: Rowman & Littlefield.
 • Nguni, S., Sleegers, P., & Denessen, E. (2006). Transformational and transactional leadership effects on teachers' job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior in primary schools: The Tanzanian case. School Effectiveness and School Improvement, 17(2), 145-177.
 • Nourthouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and practice. New York: Sage.
 • Nyhan, R. C., & Marlowe, H. A., (1997). Development and psychometric properties of the organizational trust ınventory. Evaluation Review, 21(5), 614-635.
 • *Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki [The relationship between the leadership styles of the school administrators and the organizational citizenship behaviors of teachers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 377-403.
 • *Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki [The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and administrators' leadership styles]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 45-65
 • *Okçu, V. (2011).Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve yıldırma yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi [An examining of the relationship between leadership styles of elementary school principals and organizational commitment and degree of mobbing experiences of teachers in Turkish public schools]. (Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok. gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
 • Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personel Psychology, 48(4), 775-802.
 • Owen, H, Hodgson, V., & Gazzard, N. (2011). Liderlik el kitabı [The leadership manual] (M. Çelik, Trans.). İstanbul, Turkey: Optimist.
 • *Özer, S. (2009). Eğitim örgütlerinde lider davranış biçimleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Nevşehir ili örneği [The relationship between leadership styles of principals and organizational citizenship behaviours of teachers in Nevsehir]. (Master's thesis, Erciyes University, Kayseri, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özcan, Ş. (2008). Eğitim yöneticisinin cinsiyet ve hizmetiçi eğitim durumunun göreve etkisi: Bir meta analitik etki analizi [The effect of gender of education administrators who participated in the service training to their tasks: a meta-analysis]. (Doctoral dissertation, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors. The Journal of
 • Psychology, 144(3), 313-326.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). Organizational behavior. London, UK: Pearson.
 • Ross, J. A., & Gray, P. (2006). School leadership and student achievement: The mediating effects of teacher beliefs. Canadian Journal of Education, 29(3), 798-822.
 • Rossmiller, R. A. (1992). The secondary school principal and teachers' quality of work life. Educational Management and Administration, 20(3), 132-146.
 • Rowold, J. (2011). Relationship between leadership behaviors and performance: The moderating role of a work team's level of age, gender, and cultural heterogeneity. Leadership & Organization Development Journal 32(6), 628-647.
 • *Sağban, Ş. (2011). Okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyine etkisi: Afyonkarahisar ili örneği [Effects of school administrators' cultural leadership roles on organizational commitment level of teachers: Afyonkarahisar province sample]. (Master's thesis, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • *Sağnak, M. (2010). Dönüşümcü okul liderliği ile etik iklim arasındaki ilişki. [The relationship between transformational school leadership and ethical climate]. Educational Sciences: Theory & Practice, 10, 1117-1152.
 • Sergiovanni, T., & Starrat, R. (1998). Supervision: A redefinition. Boston, MA: McGraw-Hill.
 • *Serin, M. K.(2011). İlköğretim kurumlarında öğretimsel liderlikle örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Konya ili örneği [The relationship between instructional leadership and organizational commitment in primary schools: A study in Konya]. (Master's thesis, Gazi
 • *Sezer, F. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin sergiledikleri liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi [Impacts of the leadership styles of the elementry school principles upon the organisational commitment of the teachers]. (Master's thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Scheerens, J. (2012). School leadership effects revisited: A review and meta-analysis of empirical studies. Berlin: Acid-Free Paper
 • Schlechty, P. C. (2001). Shaking up the school house: How to support and sustain educational innovation. San Francisco: Wiley & Sons.
 • Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2005). Psychology and work today. New York, NY: Pearson.
 • Schyns, B., & Schillng, J. (2013). How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly, 24, 138-158.
 • Shin, Y. (2012). CEO ethical leadership, ethical climate, climate strength, and collective organizational citizenship behavior. Journal Business Ethics, 108, 299-312.
 • Shields, J. (2007). Social service work and job satisfaction: Revisiting Herzberg, Mauser & Snyderman. (Master's thesis). B.S Southwest Missouri State University, USA.
 • Shraibman, F. K. (2008). An examination of the job satisfaction of the certified public accountants as ıt relates to their area of practice and their locus of control (Doctoral dissertation). New York University, USA.
 • Spears, L. C. (2009). Servant leadership: Cultivate 10 characteristics. Leadership Excellence, 26(5), 20.
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36(4), 334- 352.
 • Tsui, A. S., Zhang, Z., Wang, H., Xin, K. R., & Wu, J. B. (2006). Unpacking the relationship between CEO leadership behavior and organizational culture. The Leadership Quarterly, 17, 113-137.
 • Top, M., Tarcan, M., Tekingündüz, S., & Hikmet N. (2013). An analysis of relationships among transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment and organizational trust in two Turkish hospitals. The International Journal of Health Planning and Management, 28, 217-241.
 • Tosi, H. L., Rizzo, J. R., & Carroll, S. J. (1990). Managing organizational behavior. New York, NY: Harper & Row.
 • *Tura, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerinin iş doyumuna etkisi/Karacabey ilçesi örneği [Effect of primary school managers' leadership styles on teachers' job satisfaction: The Karacabey sample]. (Master's thesis, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • *Turhan, M. (2007). Genel ve mesleki lise yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının okullardaki sosyal adalet üzerindeki etkisi [The effect of ethical leadership behaviors of high school and vocational high school principals on social justice in schools]. (Doctoral dissertation, Fırat University, Elazığ, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/
 • Tütüncü, Ö., & Kılınç, İ. (2000). Sürekli süreç geliştirme kapsamında performans değerlemesinin kar amacı gütmeyen kuruluşlar açısından analizi [The performance evaluation's analysis in terms of non-profit organizations within the continuous process improvement]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1) 170-181.
 • *Uğurlu, C. T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi [Effects of administrators' ethical leadership and organizational justice behavior on primary school teachers? organizational commitment level]. (Doctoral dissertation, İnönü University, Malatya, Turkey). Retrieved from
 • Unutkan, G. A. (1995). İşletmelerin yönetimi ve örgüt kültürü [Management of the business and school culture]. İstanbul, Turkey: Türkmen Kitapevi.
 • *Uygur, M. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki [The relationship between realization level of cultural leadership roles of primary school administrators and organizational commitment of the teachers]. (Master's thesis, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Varner, K. B. (2007). An examination of the relationship between leadership behaviors associated with school climate and student achievement in selected Alabama high schools (Doctoral dissertation). Alabama State University, Montgomery.
 • Velez, P., & Strom, T. (2012). Effects of organizational trust. Organization Development Journal, 30(2), 39-49.
 • Verner, J. P. (2008). A descriptive study of educator job satisfaction and valued communications (Doctoral dissertation). University Of West Georgia, USA.
 • justice and organızational trust. Çukurova University Faculty of Education Journal 41(1) 12-24.
 • Yukl, G. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic leadership theories. Leadership Quarterly, 10(2), 285-305.
 • Yukl, G. (2008). Leadership in organizations. New Jersey: Prentice Hall
 • *Yüce, S. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ankara ili örneği [A research on relationship of instructional leadership behaviour of elementary school principals and organizational commitment of teachers]. (Master's thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Zaccaro, S. J., Kemp, C., & Bader, P. (2004). Leader traits and attributes. In J. Antonakis, A. T. Cianciolo, & R. J. Stenberg (Eds.), The nature of leadership (pp. 101-124). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • *Zeren, H. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik stilleri ile bu okullarda görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki: Şanlıurfa ili örneği [Study is to investigate the relationship between transformational leadership characteristics of elemetary school principals and the organizational commitments of these school teachers]. (Master's thesis, Harran University, Şanlıurfa, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Zigrang, C. B. (2000). The correlation between a principal's leadership style and personality, as perceived by the teacher, and its effect on teacher job satisfaction (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9974042).
 • Zopiatis, A., & Constanti, P. (2010). Leadership styles and burnout: is there an association? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(3), 300-320.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.