F Ferhat ÇETİNKAYA
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
EMİNE ŞENER
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 1309-0712Sayfa Aralığı: 207 - 221Türkçe

182 3
Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Sinizm Algısına Etkisi
Yönetici davranışları örgütlerde çalışan davranışlarını şekillendirme ve değiştirme gibi bir fonksiyona sahiptir. Bu çalışmada, yöneticilerin mizahi olarak, çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ile çalışanların sergilediği sinik tablo (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma bir devlet üniversitesinde 2016 yılında görev yapan 206 öğretim elemanı ile nicel veri toplama araçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde, korelasyon ve regresyon analizi yapılarak araştırma hipotezleri test edilmiştir. Araştırma sonucunda; yöneticilerin mizah tarzları ile örgütsel sinizm arasında bir ilişki bulunmuştur. Yapılan regresyon analizi sonucunda, örgütsel sinizmdeki %20'lik bir değişim yöneticilerin mizah tarzları ile açıklanmaktadır (F=10,281, p=0,000). Pozitif örgütsel davranışların artırılması amacıyla, pozitif mizahı örgütlerde gerek yöneticiler gerekse diğer çalışanlar tarafından kullanılması gereken bir enstrüman olarak önerdiğimiz çalışmada, pozitif ve negatif mizah ile diğer örgütsel değişkenler arasındaki ilişkilerin inceleneceği, mizahı bir örgüt kültürü haline getirecek önerilerin geliştirileceği nitel ve nicel çalışmalar yapılması da önerilmiştir.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abraham, R., (2000). "Organizational Cynicism: Bases and Consequences" Genetic, Social and General Psychology Monographs, Vol. 126, No. 3, 269-292.
 • Bernerth, Jeremy, B., Armenakis, Achilles, A., Field, Hubert, S., Walker, H., (2007). Justice, cynicism, and commitment a study of important organizational change variables. The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 43, No. 3, 302- 326.
 • Bommer, William H., Rich, Gregorya ve Rubin, Robert S (2005). "Changing Attitudes About Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behavior on Employee Cynicism About Organizational Change" Journal of Organizational Behavior, Vol. 26, 733-753.
 • Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, J. W., (1999). Does organizational cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 150-153. Outstanding Empirical Paper Award.
 • Cemaloğlu, Necati, Recepoğlu Ergün, Şahin, Fatih Daşcı, E. O., (2012). Mizah Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol. 10, No.4, 694-716.
 • Cruthirds, Kevin W., Wang Yong J., and Eric J. Romero (2013). Insights into Negative Humor in Organizations: Development of the Negative Humor Questionnaire, Journal of Business and Management. Vol. 19, No. 3, p.7-17.
 • Dean J.W. (1995). Cynicism in Organizations. The Breakfast Meeting at the Ecole de Paris. (Report by James W. Dean). Paris: University of Cincinnati.
 • Dean, James W., Brandes, Pamela, Dharwadkar, R., (1998). "Organizational Cynicism" [Örgütsel Sinizm]. Academy of Management Review, Vol. 23, No.2, 341-352.
 • Eaton J.A. (2000). A Social Motivation Approach to Organizational Cynicism. (Unpublished Doctoral Dissertation). York University, Toronto.
 • Efilti S. Gönen Y.Ö. ve Ünal, Ö.F., (2008). Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesinde Görev Yapan Yönetici Sekreterler Üzerinde Bir Alan Araştırması. 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Bildiri Kitabı. Trabzon, 23-24 Ekim 2008, 279- 290.
 • Gül, H. ve Ağıröz, A., (2011). Mobbing ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı: 2, 27-47.
 • Güvenç, A.Ö., (2011). Dede Korkut Kitabı'nda Mizah, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] Cilt. 46, 157-180.
 • Hampes, William P., (2010), The Relation Between Humor Styles and Empathy. Europe's Journal of Psychology, Vol. 6, No. 3, 34-45.
 • Kutanis R. Ö. ve Dikili, A., (2010). Değişim Boyutunda Örgütlerde Sinizm. D. E. Özler (Ed.), Örgütsel Davranışta Güncel Konular içinde, 269-285. Ekin Basım Yayın Dağıtım. Bursa.
 • Naus, A. J. A. M., (2007). Organizational Cynicism on the Nature, Antecedents, and Consequences Organization.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Maastricht University, Maastricht. Employee Cynicism toward the Employing
 • Nikic Gordana et. Al., (2014). Differences Between Employees And Managers Regarding Socıo-Emotional Competences, Serbian Journal of Management, Vol. 9, No.2, 281-292.
 • Özgener, Ş. Öğüt A. ve Kaplan M., (2008). İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm. Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar içinde. İlke Yayınevi. Ankara.
 • Özdolap, M., (2015). Mizah tarzları ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç., (2005). Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı, Eskişehir.
 • Pelit, E., Ayana, Ç., (2016). Duygusal Zekânın Örgütsel Sinizme Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt. 8, Sayı: 2, 45-76.
 • Reichers, Arnon E., John P Wanous ve James T. A., (1997). "Understanding and Managing Cynicism about Organizational Change", The Academy of Management Executive, Vol.11, No.1.
 • Sammy K. H., (2015). The relationship between teacher stress and burnout in Hong Kong: positive humour and gender as moderators, Educational Psychology, http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1120859
 • Sirigatti Saulo et al, (2016). Relationships between humorism profiles and psychological well-being, Personality and Individual Differences, Vol. 90, 219- 224.
 • Sponville, Andre Comte (2015). Büyük Erdemler Risalesi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Tıraş, Z., Arslan, C. Mentiş Taş, A., (2011). Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2.
 • Erişim: http://www.insanbilimleri.com
 • Turner, J.H. ve Valentine, S.R., ( 2001). "Cynicism as a Fundamental Dimension of Moral Decision-Making: A Scale Development", Journal of Business Ethics, Vol. 34, No. 2, 123-136.
 • Tümkaya, S. (2007). Burnout and humor relationship among university lecturers. Humor, 20, 73-92. doi:10.1515/HUMOR.2007.004
 • Ulaş, S. E., (2002). Felsefe Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Wilkerson, J., M., Evans, W. R. ve Davis, W. D., (2008). Test of Coworkers' Influence on Organizational Cynicism, Badmouthing, and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Social Psychology, Vol. 38, No. 9.
 • Yerlikaya, E.E., (2009). Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları İle Algılanan Stres, Kaygı Ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi. Adana

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.