ESRA KÜRÜM
(Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bitlis, Türkiye)
SERKAN FURTUN
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Rize, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 1Sayı: 19ISSN: 1307-914X / 1307-914XSayfa Aralığı: 73 - 94Türkçe

314 2
"HER ŞEY ZIDDIYLA KAİMDİR"NECİP FAZIL,ÇİLE VE ZITLAR DÜNYASI
Varlığı ifade etmede ve mutlak hakikati bulma yolunda sanatını icra etmiş bir şair olan Necip Fazıl, Çile adlı şiir kitabındaki şiirlerinde tezat kavramını oldukça sık kullanan, vermek istediklerini çoğu kere tezatlarla aktaran ve bu konuda kendi üslubunu oluşturan bir şairdir. Necip Fazıl'da ahenk ile konunun birlikteliği oldukça önemlidir. "Zıtlar arası ahenk, af ve günah yarışta / Bütün zıtlar kavgada, bütün zıtlar barışta" dizelerinde de görüldüğü gibi şiirlerinde tezatlar, bir ahenk ve manayı en üst perdeden sunacak şekilde işlenmektedir. Bu makalede Necip Fazıl'ın eserlerine yön veren hayatındaki inişli çıkışlı dönemler yer almaktadır. Şairin tezatlıklar dünyası, şairin en önemli eserlerinden biri olan Çile adlı şiir kitabındaki tüm şiirler tezat kavramının iki farklı düzeyinde ele alınmaktadır. Bu makalede öncelikle ifade düzeyindeki tezatlara yer verilmektedir. Bunun ardından da kelime düzeyindeki tezatlar incelenmiş ve tablo haline getirilmiştir. Tezatların, Kısakürek'in söz varlığındaki yeri, onun kendisini anlatmadaki önemi ve tasavvuf dünyasının arka planı hakkında bilgiler sunulmaktadır
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKSAN, Doğan (2005), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Engin Yayınları.
 • BALCI, Mustafa (2005), "Sanat ve Düşünce Dünyasında Necip Fazıl". Hece Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı. Ankara: 97/1.
 • ÇAĞAN, Kenan (2005), "Necip Fazıl'ın Siyasal Çizgisindeki Evrilmeler". Hece Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı. Ankara: 97/1.
 • ÇETİN, Mehmet (2010), "Türk Edebiyatında Fırtınalı Bir Zirve". Necip Fazıl Kısakürek. Edt. Mehmet Nuri Şahin-Mehmet Çetin. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • DİLÇİN, Cem (1983), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • GÖNEL, Hüseyin (2011), "Nükte ve Nüktenin Aracı Olan Edebi Sanatlar". Turkish Studies. Ankara: 6/4 Sonbahar: 163-182.
 • GÜDEK, Orhan (2005), "Necip Fazıl'ın Visal Adlı Şiiri". Edebiyat Otağı 6: 9.
 • GÜNTEKİN, Mehmet (2010), "Üstad ve Müzik" Necip Fazıl Kısakürek. Edt. Mehmet Nuri Şahin- Mehmet Çetin. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • GÜRDOĞAN, Ersin Nazif (2005), "Hayatı İman İçin Bilmek". Hece Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı. Ankara: 97/1.
 • HÜKÜM, Muhammet (2013), "Necip Fazıl'ın 'Çile' Şiirinde 'Yüce' ve 'Trajik' Üzerine Bir Tahlil Denemesi". Asia Minor Studies-International Journal Of Social Sciences. 1(1): 43.
 • IRMAK, Yılmaz (2005), "Necip Fazıl'ın 'Çile'sindeki Şiirlerde Halk Edebiyatı Unsurları". Hece Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı. Ankara: 97/1.
 • İBN ARABÎ, Muhyittin (2013), İlahi Aşk. Çev. Mahmut Kanık. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • İBN HAZM (2014), Güvercin Gerdanlığı Sevgiye ve Sevenlere Dair. Çev. Mahmut Kanık. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • İZUTSU, Toshihiko (2005), İbn-i Arabî'nin Füsus'undaki Anahtar Kavramlar. Çev. Ahmet Yüksel Özemre. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • KABAKLI, Ahmet (1989), Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları: 1.
 • KAPLAN, Ramazan (2005), "Necip Fazıl'ın Şiirinde 'Varlık'ın Metafizik Dünyası (1922-1939)". Hece Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı. Ankara: 97/1.
 • KARTAL, Ahmet (2007), "Türk Edebiyatında Belagat Çalışmaları ve 'Tezad' ve 'Telmih' Sanatlarına Eleştirel Bir Bakış" Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16/1: 413-428.
 • KISAKÜREK, Necip Fazıl (2009a), Kendi Sesinin Yankısı. (Haz. Orhan Okay). İstanbul: Etkileşim Yayınları.
 • KISAKÜREK, Necip Fazıl (2009b), Kafa Kâğıdı. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
 • KISAKÜREK, Necip Fazıl (2011), Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
 • KISAKÜREK, Necip Fazıl (2014), O ve Ben. İstanbul: Büyükdoğu Yayınları.
 • KOCAKAPLAN, İsa (2008), Açıklamalı Edebi Sanatlar. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • KOÇ, Turan (2005), "Necip Fazıl'a Göre Felsefi Tefekkür ve Tasavvuf" Hece- Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı-. Ankara: 97/1.
 • KOÇER, Şevket Servet (2005), "Necip Fazıl'da Ölüm Düşüncesi ve Ölümsüzlüğe Ulaştıran Yollar". Hece- Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı-. Ankara: 97/1.
 • KÜLEKÇİ, Numan (1994), Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • MIYASOĞLU, Mustafa (2009), Necip Fazıl Kısakürek. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • POLAT, İrfan (2014). "Bohemlikten Tekâmül Noktasına: Çile". International Journal of Languages' Education and Teaching. 3: 53-62.
 • SARAÇ, M. A. Yekta (2013) , Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihad (1981) , Edebiyat Meseleleri. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • TEPELİ, Yusuf (2013) , "Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme". Turkish Studies. Ankara: 8/1: 2924-2945.
 • TOPÇU, Nurettin (2013) , Var Olmak. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • TÖKEL, Dursun Ali (2005), "Bir Medeniyet Eleştirmeni Olarak Necip Fazıl". Hece Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı- Ankara: 97/1.
 • YANAR, Işık (2005), "Necip Fazıl Düşüncesinde Doğu-Batı ve Modernleşme". Hece Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı. Ankara: 97/1.
 • URL: www.tdk.gov.tr/index: 8.1.2015)
 • YARDIM, Mehmet Nuri (2009), Edebiyatımızda Hüzün. İstanbul: Yağmur Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.