GÜL ÜNAL ÇOBAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye)
ERCAN AKPINAR
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye)
BAHAR BARAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye)
MERVE KOCAGÜL SAĞLAM
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye)
ERKAN ÖZCAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye)
YASEMİN KAHYAOĞLU
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 41Sayı: 188ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 1 - 33Türkçe

303 16
Fen Bilimleri Öğretmenleri için "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları" Eğitiminin Değerlendirilmesi
Fen eğitiminde teknoloji ile desteklenmiş öğrenme ortamları oluşturulmasına,öğrencilerin düşüncelerini ifade ederken bilimsel kuram-kanıt koordinasyonu kurabilme,bilimsel akıl yürütme, eleştirel düşünme, karar verme vb. becerilerinin geliştirilmesinevurgu yapılmaktadır. Bu süreçte öğretme ortamı planlayıcısı ve tasarlayıcısı olarak fen bilimleri öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmada, fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin(TPAB) argümantasyon uygulamaları yoluyla geliştirilmesini amaçlayan eğitim değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; fen bilimleri öğretmenlerinin argümantasyon becerileri, TPAB 'a yönelik öz-yeterlik algıları ve öğretmenlerin verilen eğitime yönelik görüşleri incelenmiştir. Tek grup ön-test son-test deneysel modele dayanan çalışmaya bir hafta boyunca yaklaşık 54 saat süren eğitim sürecinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan 37 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Eğitim sırasında öğretmenlerin TPAB ekseninde fen bilimleri eğitiminde kullanılabilecek argümantasyon uygulamalarını deneyimlemeleri sağlanmıştır. Katılımcıların yer aldığı uygulamalar işbirliğine dayalı grup çalışmaları, drama, modelleme, tematik oyunlar, sanatsal faaliyetler, probleme dayalı öğrenme, arazi gezileri ve gözlem ile atölye çalışmalarını içermektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak ön ve son testlerde Argümantasyon Testi ve TPAB Özyeterlik Ölçeği uygulanmış, çalışma sonunda ayrıca katılımcıların uygulamaya yönelik görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Elde edilen veriler ışığında uygulanan eğitimin katılımcıların teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-yeterliklerini anlamlı şekilde olumlu etkilediği bulunmuştur. Bununla birlikte uygulanan eğitimin katılımcıların bir ifadeyi "nasıl" argüman olarakkabul ettiklerine yönelik görüşlerinde olumlu değişim gözlenmiştir. Argümantasyon becerilerinde görülen puan artışının ise anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların tamamına yakını eğitimi yararlı bulduklarını ve eğitimde öğrendiklerini sınıf içi uygulamalarında kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar dikkate alınarak öğretmenlere yönelik yapılacak argümantasyon ve TPAB uygulamalarına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Akkoç, H., Özmantar, M. F., Bingölbalı, E., Baştürk, S. ve İ. Yavuz. (2011). Matematik öğretmen adaylarına teknolojiye yönelik pedagojik alan bilgisi kazandırma amaçlı program geliştirme. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu (SOBAG), Proje No: 107K531. İstanbul.
 • Akpınar, Y., Ardaç, D. ve Er-Amuce, N. (2012). Görsel yönden zenginleştirilmiş çoklu temsil ortamlarında argümantasyon yöntemiyle fen öğrenimi. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu (SOBAG), Proje No: 109K566.
 • Angeli, C. ve Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT-TPCK: Advances in Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). Computers & Education, 52(1), 154-168.
 • Ansyari, M. (2012). The development and evaluation of a professional development arrangement for technology integration to enhance communicative approach in English language teaching (Yüksek lisans tezi). Faculty of Behavioural Science, University of Twente.
 • Aydın, Ö. ve Kaptan, F. (2014). Fen-teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argümantasyonun bilişüsü ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi ve argümantasyona ilişkin görüşleri. Eğitim Bilim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 163-182.
 • Banas, J. R. (2010). Teachers' attitudes toward technology: Considerations for designing preservice and practicing teacher instruction. Community & Junior College Libraries, 16(2), 114-127.
 • Baran, B. ve Ata, F. (2013). The situation of the use of web 2.0 technologies by university students the level of their skills, the situation of their educational benefits. Education and Science, 38(168), 192- 208.
 • Baran, B. ve Çağıltay, K. (2006). Knowledge management and online communities of practice in teacher education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(3), 12-19.
 • Brush, T. ve Saye, J. W. (2009). Strategies for preparing preservice social studies teachers to integrate technology effectively: Models and practices. Contemporary Issues in Technology & Teacher Education, 9(1), 46-59.
 • Bull, G., Park, J., Searson, M., Thompson, A., Mishra, P., Koehler, M. J. ve Knezek, G. (2007). Editorial: Developing technology policies for effective classroom practice. Contemporary Issues in Technology & Teacher Education, 7(3), 129-139.
 • Butchart, S., Forster, D., Gold, I., Bigelow, J., Korb, K., Oppy, G. ve Serrenti, A. (2009). Improving critical thinking using web based argument mapping exercises with automated feedback. Australasian Journal of Educational Technology, 25(2), 268-291.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (9. bs.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları III. http://tpabuygulamalari.com/tpab-2015 adresinden erişildi.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları. http://tpabuygulamalari.com/tpab-2013/ adresinden erişildi.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları II. http://tpabuygulamalari.com/tpab-2014/ adresinden erişildi.
 • Canbazoğlu Bilici, S. ve Baran, E. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi: Boylamsal bir araştırma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 285-306.
 • Canbazoğlu Bilici, S., Yamak, H., Kavak, N. ve Guzey, S. S. (2013). Technological pedagogical content knowledge self-efficay scale (TPACK-SeS) for pre-service science teachers: Construction, validation and reliability. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 52, 37-60.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. ve Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical and content knowledge (TPACK). Educational Technology and Society, 13(4), 63-73.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. ve Tsai, C. C. (2013). A review of technological pedagogical content knowledge. Educational Technology & Society, 16(2), 31-51.
 • Chikasanda, V. K. M., Otrel Cass, K., Williams, J. ve Jones, A. (2013). Enhancing teachers' technological pedagogical knowledge and practices: a professional development model for technology teachers in Malawi. International Journal of Technology and Design Education, 23(3), 597-622.
 • Çoklar, A. N., Kılıçer, K. ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı içinde (s. 39-44). Lefkoşe: Yakın Doğu Üniversitesi.
 • Davies, W. M. (2009). Computer-assisted argument mapping: A rationale approach. Higher Education, 58(6), 799-820.
 • Dawson, V. M. ve Venville, G. (2010). Teaching strategies for developing students' argumentation skills about socioscientific issues in high school genetics. Research in Science Education, 40(2), 133-148.
 • de Olviera, J. (2010). Pre-service teacher education enriched by technology-supported learning environments: A learning technology by design approach. Journal of Literacy & Technology, 11(1), 89-109.
 • Demircioğlu, T. ve Uçar, S. (2015). Investigating the effect of argument-driven inquiry in laborator instruction. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(1), 267-283.
 • Doering, A., Veletsianos, G., Scharber, C. ve Miller, C. (2009). Using the technological, pedagogical, and content knowledge framework to design online learning environments and professional development. Journal of Educational Computing Research, 41(3), 319-346.
 • Erduran, S., Ardaç, D. ve Yakmacı Güzel, B. (2006). Learning to teach argumentation: Case studies of pre-service secondary science teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14.
 • Forsthuber, B., Motiejunaite, A., de Almeida Coutinho, A. S., Baïdak, N. ve Horvath, A. (2011). Science education in Europe: National policies, practices and research. Brussels: Education, Audiovisual and Culture http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/133en.pdf adresinden erişildi. Agency, European Commission.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2003). The nature of qualitative research. How to Design and Evaluate Research in Education, 429-449.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., Clair, L. ve Harris, R. (2009). TPACK development in science teaching: Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.
 • Guerrero, S. (2010). Technological pedagogical content knowledge in the mathematics classroom. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 26(4), 132-139.
 • Guzey, S. S. ve Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers' development of technology, pedagogy and content knowledge. Comtemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 25-45.
 • Gümrah, A. ve Kabapınar, F. (2010). Designing and evaluating a specific teaching intervention on chemical changes based on the notion of argumentation in science. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2010), 1214-1218. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.175
 • Günel, M., Akkuş, R. ve Özer Keskin, M. (2010). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının hizmetiçi eğitim programları yoluyla ilköğretim seviyesindeki öğretmen pedagojisi, öğrenci akademik başarısı, beceri ve tutumlarına olan etkisinin araştırılması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş bildiri, İzmir.
 • Günel, M., Kıngır, S. ve Geban, Ö. (2012). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 316- 330.
 • Günel, M., Özer Keskin, M. ve Akkuş, R. (2013). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının hizmetiçi eğitim programları yoluyla ilköğretim seviyesindeki öğretmen pedagojisi üzerine ve öğrenci akademik başarı, beceri ve tutumlarına olan etkisinin araştırılması. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu (SOBAG), Proje No: 109K539.
 • Harris, J. B. ve Hofer, M. J. (2011). Technological pedagogical content knowledge (tpack) in action: A descriptive study of secondary teachers' curriculum-based, technology-related ınstructional planning. Journal of Research on Technology in Education, 43(3), 211-229.
 • Harris, J., Mishra, P. ve Koehler, M. (2009). Teachers' technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Hoffman, D. C. (2008). Murder in sophistopolis: Paradox and probability in the First Tetralogy. Argumentation and Advocacy, 45(1), 1-21.
 • Jamieson-Proctor, R., Burnett, P., Finger, G. ve Watson, G. (2006). ICT integration and teachers confidence in using ICT for teaching and learning in Queensland state schools. Australasian Journal of Educational Technology, 22(4), 511-530.
 • Jordan, K. (2013). The influence of gender on beginning teachers' perceptions of their technological pedagogical content knowledge (TPACK). Australian Educational Computing, 28(2).
 • Kafyulilo, A., Fisser, P. ve Voogt, J. M. (2014). Determinants of the sustainability of teacher design teams as a professional development arrangement for developing technology integration knowledge and skills. M. Searson ve M. Ochoa (Ed.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014 içinde (s. 2130-2136). Chesapeake, VA: AACE.
 • Kay, R. (2006). Addressing gender differences in computer ability, attitudes and use: The laptop effect. Journal of Educational Computing Research, 34(2), 187-211.
 • Kaya, E., Erduran, S. ve Çetin, P. S. (2012). Discourse, argumentation, and science lessons: match or mismatch in high school students' perceptions and understanding?. Mevlana International Journal of Education, 2(3), 1-32.
 • Kaya, E.; Çetin, P., S. ve Erduran, S. (2014). Adaptation of two Argumentation Tests into Turkish. Elementary Education Online, 13(3), 1014-1032.
 • Kaya, O. N. (2005). Tartışma teorisine dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusundaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki kavramalarına etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, O. N. ve Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 89-100.
 • Kaya, O. N., Doğan, A. ve Kılıç, Z. (2005). University students' attitudes towards chemistry laboratory: effects of argumentative discourse accompanied by concept mapping. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 201-213.
 • Kaya, S. ve Dağ, F. (2013). Turkish adaptation of technological pedagogical content knowledge survey for elementary teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 302-306.
 • Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.
 • Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmaları on-line argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Keser, H., Karaoğlan Yılmaz, F. G. ve Yılmaz, R. (2015). TPACK competencies and technology integration self-efficacy perceptions of pre-service teachers. İlköğretim Online, 14(4), 1193-1207.
 • Khan, S. (2011). New pedagogies on teaching science with computer simulations. Journal of Science Education & Technology, 20(3), 215-232.
 • Kıngır, S., Geban, Ö. ve Günel, M. (2011). Öğrencilerin kimya derslerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanılmasına ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 15-28.
 • Kırbağ Zengin, F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Şener, A. (2011). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kiili, C. (2012). Argument graph as a tool for promoting collaborative online reading. Journal of Computer Assisted Learning, 29(3), 248-259. doi:10.1111/j.1365-2729.2012.00492.x
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2005). Teachers learning technology by design. Journal of Computing in Teacher Education, 21(3), 94-102.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education (CITE Journal), 9(1), 60-70.
 • Koh, J. H. L., Chai, C. S. ve Tsai, C. C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26(6), 563-573.
 • Koh, J. H. L., Chai, C. S. ve Tay, L. Y. (2014). TPACK-in-action: Unpacking the contextual influences of teachers' construction of technological pedagogical content knowledge (TPACK). Computers & Education, 78, 20-29.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Kuhn, D. (1993). Science as argument: Implications for teaching and learning scientific thinking. Science
 • Lee, M. H. ve Tsai, C. C. (2010). Exploring teachers' perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the World Wide Web. Instructional Science, 38, 1-21.
 • Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood, NJ: Ablex.
 • Lin, T. C., Tsai, C. C., Chai, C. S. ve Lee, M. H. (2013). Identifying science teachers' perceptions of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336.
 • Ludvingsen, S. R. (2012). What counts as knowledge: Learning to use categories in computer environments. Learning, Media and Technology, 37(1), 40-52.
 • Manfra, M. ve Hammond, T. C. (2008). Teachers' instructional choices with student-created digital documentaries: Case studies. Journal of Research on Technology in Education, 41(2), 223-245.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded source books qualitative data analysis, second edition. London: SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054.
 • National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. https://www.nap.edu/download/13165 adresinden erişildi.
 • Ogunniyi, M. B. ve Hewson, M. G. (2008). Effect of an argumentation-based course on teachers disposition towards a science-ındigenous knowledge curriculum. International Journal of Environmental & Science Education, 10, 159-177.
 • Okada, A. (2008). Scaffolding school pupils' scientific argumentation with evidence-based dialogue maps. A. Okada, S. B. Shum ve T. Sherborne (Ed.). Knowledge cartography: Software tools and mapping techniques içinde (s. 131-162). London: Springer London. doi:10.1007/978-1-84800-149-7_7
 • Osborne, J., Erduran, S. ve Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020.
 • Oster Levinz, A. ve Klieger, A. (2010). Indicator for technological pedagogical content knowledge (TPACK) evaluation of online tasks. Turkish Online Journal of Distance Education, 11(4), 47-71.
 • Özgün Koca, S. A. (2009). The views of preservice teachers about the strengths and limitations of the use of graphing calculators in mathematics instruction. Journal of Technology and Teacher Education, 17(2), 203-227.
 • Özmantar, M., Akkoç, H., Bingölbali, E., Demir, S. ve Ergene, B. (2010). Pre-service mathematics teachers' use of multiple representations in technology-rich environments. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 6(1), 19-36.
 • Öztürk, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 223-238.
 • Polly, D., Mims, C., Shepherd, C. E. ve İnan, F. (2010). Evidence of impact: Transforming teacher education with preparing tomorrow's teachers to teach with technology (PT3) grants. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 26(4), 863-870.
 • Sadler, T. D. (2006). Promoting discourse and argumentation in science teacher education. Journal of Science Teacher Education, 17, 323-346.
 • Sampson, V. ve Clark, D. (2006). The development and validation of the nature of science as argument questionnaire (NSAAQ). Annual Conference of the National Association for Research in Science Teaching toplantısında sunulmuş poster, San Francisco, CA.
 • Sancar Tokmak, H., Sürmeli, H. ve Özgelen, S. (2014). Preservice science teachers' perceptions of their tpack development after creating digital stories. International Journal of Environmental and Science
 • Saudelli, M. G. ve Ciampaa, K. (2016). Exploring the role of TPACK and teacher self-efficacy: An ethnographic case study of three iPad language arts classes. Technology, Pedagogy and Education, 25(2), 227-247.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14.
 • Siegel, H. (1995). Why should educators care about argumentation?. Informal Logic, 17, 159-176.
 • Tee, M. ve Lee, S. (2011). From socialisation to internalisation: Cultivating technological pedagogical content knowledge through problem-based learning. Australasian Journal of Educational Technology, 27(1), 89-104.
 • Toth, E. (2009). "Virtual Inquiry" in the science classroom: What is the role of technological pedagogial content knowledge?. International Journal of Information & Communication Technology Education, 5(4), 78-87.
 • Toulmin, S. E. (1958). The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tümay, H. ve Köseoğlu, F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105-119.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). İstatistik Göstergeler 1923-2011, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No.3890. http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=158 adresinden erişildi. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Uluçınar Sağır, Ş. ve Kılıç, Z. (2012). Analysis of the contribution of argumentation-based science teaching on students' success and retention. Eurasion Journal of Physics and Chemistry Education, 4(2), 139-156.
 • Usluel, Y. K., Özmen, B. ve Çelen, F. K. (2015). BİT'in öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeline eleştirel bir bakış. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 34-54.
 • Valtonen, T., Kukkonen, J. ve Wulff, A. (2006). High school teachers' course designs and their professional knowledge of online teaching. Informatics in Education, 5(2), 301-316.
 • Walker, J. P. (2011). Argumentation in undergraduate chemistry laboratories (Doktora tezi). Florida State University.
 • Wilson, E. ve Wright, V. (2010). Images over time: The intersection of social studies through technology, content, and pedagogy. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education (CITE Journal), 10(2), 220-233.
 • Wu, W. H., Chen, W. F., Wang, T. L. ve Su, C. H. (2008). Developing and evaluating a game-based software engineering educational system. International Journal of Engineering Education, 24(4), 681- 688.
 • Yaghi, H. M. (2001). Subject matter as a factor in educational computing by teachers in international settings. Journal of Educational Computing Research, 24(2), 139-154.
 • Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S. ve İncikabı, L. (2013). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları (1. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.