H. Aysun KARABULUT
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Bolu, Türkiye)
ALPASLAN KARABULUT
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Bolu, Türkiye)
Ahmet YIKMIŞ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 16Sayı: İpekyoluISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 2323 - 2338Türkçe

812 0
ÖZEL EĞİTİMDE MÜZİĞE YÖNELİK TÜRKİYE'DE 2005-2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı Türkiye'de 2005-2015 yılları arasında özel eğitimde müziğe yönelik yapılan lisansüstü tezlerin betimsel olarak gözden geçirilmesidir. Bu araştırma için kaynaklara Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden ulaşılmıştır. Taramada anahtar kelime olarak "zihinsel yetersizlik", " özel eğitim", "şarkı" ve "müzik" kelimeleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamına seçilen lisansüstü tezlerin özel eğitim ve müzik ile ilgili olması ve 2005-2015 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezler olması özellikleri dikkate alınmıştır. Araştırmada bu amaçla toplam 20 lisansüstü teze ulaşılmış ve bu araştırmalar üç kategoride incelenmiştir. Her bir kategoride yer alan tezler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada uygulama ve ileri araştırmalara yönelik öneriler de geliştirilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Accordino, R., Comer, R. & Heller B.W. (2006). Potansiyel Müzik Araştırmaları: Otizmli Bireylerle Müzik Terapi Üzerine Kritik Bir İnceleme. Research in Autism Spectrum Disorders 1-101-115.
 • Akgül Barış, D. & Şendurur Y. (2002). Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 22. Sayı: 1 165-174. (22.10.2013).
 • Akpınar, H. (2012). Görme Engellilerde Braille İşaret Sistemi ve Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliği. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Baydağ, C. (2013). Görme Engelli Bireylerin Sosyalleşme Sürecinde Verilen Müzik Eğitiminin, Müzikal Motivasyon, Müziksel İlgi Ve Müzik Yaşantılarına Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Berrakçay, O. (2008). Müziğin Bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tipi Olan Otizmde Ortaya Çıkan Problemli Davranışları Üzerinde Etkisi, Ritim Uygulaması Çerçevesinde 4 Örnek Olay. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. İzmir
 • Boso, M., D'Angelo, E. & Barale, F. (2013). Otizm Spektrum Bozukluğunda Müzik Yeteneği ile Nöropsikolojikal İlişkisi. Music and Medicine. 5(4) 223-227.
 • Ceylan, F. (2012). Okul Öncesi Dönem İşitme Engellilerde Müzik Eğitimi İle Çocukların Gelişim Özellikleri Üzerine Terapötik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Çadır, D. (2008). Zihinsel Engelli Öğrenciler İçin Müzik Terapi Yöntemine Göre Hazırlanan Sosyal Beceri Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çakır, Doğan, C. (2011). Türkiye'deki İlköğretim Düzeyindeki Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İçin Müzik Eğitiminin Durumu Ve Öğretim Programı Model Önerisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı.
 • Çelik, P. (2014).Türkiye'de Ve Avrupa'da 2000-2013 Tarihleri Arasında Özel Gereksinimli Çocuklarla İlgili Yapılmış Olan Müzik Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir
 • De Jong, O. (2007). Trends İn Western Science Curricula And Science Education Research: A Bird"s Eye View. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 15- 21.
 • Demirci, Z. F, (2012). Türkiye'de Görme Engelliler Ortaokullarında Öğretmen Görüşlerine Göre Müzik Dersi Kazanımlarının Gerçekleşebilme Durumu. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Duffy, B. & Fuller, R. (2000). "Role of Music Therapy in Social Skills Development in Children with Moderate Intellectual Disability", Journal of Applied Research in İntellectual Disabilities 13, ss.77-89.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde "Program" Geliştirme, Yelkentepe Yayınları No.4, Ankara
 • Güven, E. (2011). Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflarda İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hui, K. (2006), Mozart effect in preschool children? ; Early Child Development and Care, Vol 176(3-4), May 2006. ss. 411-419.
 • Kurt, G. (2006). Zihinsel Engelli Çocuklarda, Müzik Dinlemenin Öğrenme Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji, İnsan Bilimleri Ve Felsefe.
 • Langan, D. (2009). Özel Eğitim İçin Müzik Terapi Bir Değerlendirme Aracı: Eğitim Sonuçlarını Birleştirme. The Australian Journal of Music Therapy. Cilt: 20.
 • Lawes, M. (2012). Sonuçlar üzerinde Raporlar: Uyarlanan " AQR Enstrüman" Otizmde Müzik Terapi Kullanımını Değerlendirme. Music Therapy & Special Music Education. 4 (2).
 • Maba, A. (2014). Türkiye'de müzik alanında potansiyel üstün yetenekli bireylerin eğitimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir
 • Malkoç T. & Ceylan, F.(2012). Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerisine Etkisi. Marmara üniversitesi Journal of Research in Edicationand Teaching
 • Malkoç, T. & Ceylan, F. (2011). Okulöncesi Dönem İşitme Engelli Çocukların Müzik Eğitimi Etkinliklerinde Dikkat Eksikliğini Geliştirme Becerisine Ait İnceleme. J. Educ. Instr. Stud. World, 1(1), 56-63.
 • Obiozor, W. E. (2010). TheUse Of Music Toteach Life Skils To Students With Emotional Disabilities İn The Classroom. Us- China Education Review, 7 (1), 17-25
 • Odluyurt, S. & Batu, E. S. (2009). Okul Öncesi Dönemdeki Kaynaştırmaya Hazırlık Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine ve Alanyazın Taramasına Dayalı Olarak Belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (4), Güz, 1819-1851.
 • Önal, O. (2010). Otistik Çocuklarda Müzik Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırıkkale
 • Öner, K. A. (2006). Müziğin Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Duyarlılıklarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Reggister, D., Darrow, A., A, Swedberg, O. & Standley, D. (2007). The Use Of Music To Enhance Reading Skills Of Secand Grade Secand Grade Studants Andstudents. With Reading Disabilities. Journal Of Music Therapy, 44 (1), 23-37.
 • Register, .D. (2004). The effects of live music groups versus an educational children's television program on the emergent literacy of young children. Journal of Music Terapy.
 • Register, D. (2001). The EffectsOf An Early İntevention Music curriculum On Prereading/ Writing. Journal Of Music Therapy, 38 (3), 239-248.
 • Stephenson, J. (2006). Müzik Terapi ve Ağır Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimi. Education and Training in Developmental Disabilities. 41(3), 290-299.
 • Sun, M. & Seyrek, H. (2000). Okul Öncesi Eğitiminde Müzik. Müzik Eserleri Yayınları.(173) . İzmir.
 • Tekgül, E. (2015). Özel Eğitim Sınıfı Bulunan Ortaokullardaki Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretim Programı ve Uygulanışına İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Turan, D. (2006). Özel Eğitimde Müzikten Yararlanmada Karsılasılan Sorunlarla İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Yıldırım, C. (1991). Eğitim Bilimleri Eğitim Felsefesi. (Ed: Ayhan Hakan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yılma, G. (2010). Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müziksel Algının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya
 • Yılmaz, E. (2010). Otistik Çocuklarda Müzik Atölyesi Çerçevesinde Ortaya Çıkan Sözsüz İletişim İşaretlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.