PELİN PEKİNCE
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Neslihan AVCI
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 24Sayı: 5ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 2391 - 2408Türkçe

199 10
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Matematiği ile İlgili Uygulamaları: Etkinlik Planlarına
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin uygulamış oldukları etkinlik planlarında erken çocukluk matematiğini ele alışlarını değerlendirmektir. Bu çalışmada öğretmenlerin matematik etkinliklerine ne ölçüde yer verdiklerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna dahil olan öğretmenler kartopu örnekleme yaklaşımıyla belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara ilinde anasınıfı, bağımsız anaokulu ve özel anaokulunda görev yapmakta olan 20 okul öncesi öğretmeninin bir haftalık etkinlik planları çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yapılmış olup veriler içerik analizi yaklaşımıyla analiz edilmiştir. 20 öğretmenin gönderdiği tüm etkinlikler incelemeye dahil edilmiştir. Bu kapsamda 171 etkinlik planı ve 1 müzik projesi incelenmiştir.Etkinliklerde matematiksel süreçleri doğrudan ve dolaylı destekleyen kazanım ve göstergeler incelenmiş, öğrenme sürecinde yer verilme durumlarına ve çocuk katılım düzeylerine bakılmıştır. İncelemeler sonucunda 2 öğretmenin 1 hafta boyunca uyguladıkları toplam 5 etkinlikte, matematik etkinliğini destekleyen hiçbir kazanım ve göstergeye yer vermedikleri görülmüştür. Etkinliklerin 78'inde NCTM (American National Council of Teachers of Mathematics) standartlarıyla doğrudan ilişkili kazanım ve göstergelere yer verildiği, 74 etkinlikte matematik becerilerini dolaylı destekleyen kazanım ve göstergelere yer verildiği, geri kalan 19 etkinlikte dolaylı ya da doğrudan matematik becerisini destekleyen hiçbir etkinliğin olmadığı görülmüştür. Etkinliklerdeki çocuk katılımı düzeyleri incelendiğinde, etkinliklerin 143'ünün katılım karşıtı basamaklarda yer aldığı görülürken, sadece 28 etkinliğin katılım basamağında yer aldığı görülmüştür.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktaş-Arnas, Y. (2006). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Aydın, S., (2009). Okul öncesi eğitimcilerinin matematik öğretimiyle ilgili düşünceleri ve uygulamalarının değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Baki, A. ve Karadeniz, M. H. (2013). Okul öncesi eğitim programının matematik uygulama sürecinden yansımalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2013, Cilt: 21, No:2. 619-636.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, (2009). Çocuk haklarına dair sözleşme genel yorum no: 12 çocuğun dinlenilme hakkı. Elli Birinci Oturum, Cenevre.
 • Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar. (çev. H.Z. İnan, T. İnan). Ankara: Nobel.
 • Charlesworth, R. ve Lind , K. K. (2010). Math and science for young children. New York: Delmar.
 • Creswell, J. W. (2014). Nitel araştırma yöntemleri. (Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşım- ları) (çev. Selçuk Beşir Demir) Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çiltaş, A. ve Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012).Türkiye'de matematik eğitimi araştırmaları: bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.
 • Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., ... ve Sexton, H. (2007). School readiness and later achievement.Developmental psycho- logy, 43(6), 1428.
 • Farran, D. C., Lipsey, M. W., Watson, B. and Hurley, S. (2007). Balance of content emphasis and child content engagement in an early reading first program. American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Furner, J. M. ve Duffy, M. L. (2002). Equity for all students in the new millennium: Disabling math anxiety. Intervention in School and Clinic, 38(2), 67.
 • Gifford, S., (2005). Teaching Mathematics 3 - 5: Developing learning in the foundation stage, open. University Press, McGrawHill Publications, Columbus, OH, 208s.
 • Graham, T. A., Nash, C. ve Paul, K., (1997). Young children's exposure to nathematics: the child care context. Early Childhood Education Journal, 25, 1, 31-38.
 • Hart, R. A. (1992). Children's Participation: From tokenism to citizenship. innocenti essays No. 4. UNICEF, International Child Development Centre, Piazza SS Annunziata 12, 50122 Florence, Italy.
 • Henniger, M. L. (1987). Learning mathematics and science through play. Chilldhood Educa- tion, 63(3), 167-171.
 • Johnny, L. (2006). Reconceptualising Childhood: Children"s Rights and Youth Participation in Schools. International Education Journal, 7(1), 17-25.
 • Koran, N. (2012) Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların katılım hakkı konusundaki uygula- malarının öğretmen adayı gözlemlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Girne Amerikan Üniversitesi. Girne, KKTC.
 • Kunt-Bulut, M. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukluk anlayışı. Yayınlanmamış Yük- sek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Lubiensky, S.T. ve Bowen, A. (2000). Who's counting? A survey of mathematics education research 1982-1998. Journal for Research in Mathematics Education. 31(5), 626-633.
 • Martinez, J. G. R. ve Martinez, N. C. (2003). Raising middle school math standarts without raising anxiety. Middle School Journal, 27-35.
 • Metin, N. (1994). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi - etkinlik örnekleri. Şule Bilir (Ed.), Okul öncesi eğitimciler için el kitabı. içinde İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • NAEYC. (2008). Statement of national association for the education of young children pro- moting good beginnings. Washington D.C.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National.
 • National Research Council (NRC). (2009). Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity. Washington D.C.: National Academic Press.
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal Araştırma Yöntemler 2. Ankara: Yayınodası Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (S. B. Demir, Çev.) An- kara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Preschool Curriculum Evaluation Research Consortium. (PCERC). (2008). Effects of presc- hool curriculum programs on school readiness: Report from the preschool curriculum evaluation initiative. Washington, DC: National Center for Education Research, Institute of Education Sciences, US Department of Education. Retrieved December, 19, 2008.
 • Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Hunt, S. ve Jelicic, H. (2008). Effective preschool and primary education 3-11 Project (EPPE 3-11): Influences on children's cognitive and social development in Year 6 Research brief.
 • Sorin, R. (2005) Changing images of childhood- reconceptualising early childhood practice. International Journal of Transitions in Childhood, 1, 12-21.
 • Sperry-Smith, S. (2016). Erken çocuklukta matematik. (çev. Serap Erdoğan) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Tarım, K. ve Bulut, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğreti- mine ilişkin algı ve tutumları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 32-65.
 • Taştepe, T. ve Temel, Z. F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4 (ÖS)), 1625-1640.
 • Tuğrul, B. (2000, Eylül). Matematik ve oyun. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara.
 • Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3).
 • Wortham, S. (2006). Learning identity: The joint emergence of social identification and aca- demic learning. Cambridge: Cambridge University.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.