CENGİZ TÜYSÜZ
(Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uşak, Türkiye)
Çiğdem BALIKÇI
(Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 13Sayı: 36ISSN: 1304-429XSayfa Aralığı: 169 - 180Türkçe

278 0
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmada 3.sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri İzmir ili Buca ilçesindeki 8 farklı ilkokulda çalışan 63 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından içerik analizine tabii tutulmuş ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar kodlanmıştır. Kodlardan yola çıkarak temalar oluşturulmuştur. Öğretmenler 3.sınıflardaki fen bilimleri dersi öğretim programının olumlu ve olumsuz yönlerini, bu konudaki eksikliklerin nasıl giderilebileceği konusunda düşüncelerini belirtmişlerdir. Öğretmenler uygulamada olan 3.sınıf fen bilimleri dersi için genel olarak olumlu görüş bildirmiş, programın bu sınıf düzeyi için uygun olduğunu, çocukların gelişim dönemleri de dikkate alınarak dördüncü sınıf için sağlam zemin oluşturabileceği, uygulanan ders saatinin yeterli olduğunu fakat uygulama sürecinde karşılaşılan deney ve gözlem yetersizliği, etkinliklerin az olması, bunları gerçekleştirecek uygun şartların sağlanamaması, okullarda laboratuvarların aktif olarak kullanılamaması ve buna bağlı olarak araç-gereç, materyal gibi eksiklikleri belirtmişlerdir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.