FATMA DEMİRAY AKBULUT
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 13Sayı: 36ISSN: 1304-429XSayfa Aralığı: 181 - 202İngilizce

131 3
ESP NEEDS ANALYSIS OF UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL STUDENTS: LEARNING-CENTRED APPROACH
Bu çalışma, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat ve Mühendislik fakültesi öğrencilerinin Genel İngilizce ihtiyaçlarının analizini araştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Analiz etmek amacıyla, nitel (öğrencilerle görüşme) ve nicel (sormacalar) veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Sormaca ve görüşme teknikleri, üniversite hazırlık sınıfında eğitim almakta olan orta düzeyde İngilizce bilgisine hakim öğrencilerle gerçekleştirilmiştir (N=75). Her iki sormaca ve görüşme soruları farklı kaynaklardan uyarlanmış, geçerlik ve güvenilirliği test edildikten sonra uygulanabilecek son halini almıştır. Katılımcıların etkili profesyonel becerilerini içeren ihtiyaçlarını bulmak ve eğitim vermekte olan öğretim elemanlarının içerik ve pedagojik yeterliliklerini analiz etmek amacıyla bulgular ve sonuçlar bölümünde betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu hazırlık sınıfının önemli olduğunu vurgulamış ancak İngilizce eğitimi vermekte olan öğretim elemanlarının yazma, dilbilgisi ve sözcük öğretimi becerilerinin yanında dinleme, konuşma ve okuma becerilerine de gereken önemi vermeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca, sınıf içerisinde kullanılan materyallerin daha özgün, gerçekçi ve ilginç olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda, öğrencilerin nesnel ve öznel ihtiyaçları etkili bir biçimde karşılanırken, katılımcılar müfredat programının hazırlanması ve bu noktada bölüm öğretim elemanlarının fikirlerinin alınması gibi içeriksel ihtiyaçlarının da etkili bir şekilde karşılanması gerektiğini düşünmektedirler.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aiguo, W. (2007). Teaching aviation English in the Chinese context: Developing ESP theory in a non-English speaking country. English for Specific Purposes, 26 (1), 121-128.
 • Akın, G. (2011). Polis akademisi öğrencileri için andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki ingilizce eğitimi programının etkililiği. Polis Bilimleri Dergisi, 13(1), 115-136.
 • Allwright, R.L. (1982). Perceiving and pursuing learners' needs. In M. Geddes & G. Sturtridge (Eds.). Individualisation, London: Modern English Publications, 24-31.
 • Arnó-Macià, E. and Mancho-Barés, G. (2015). The role of content and language in content and language integrated learning (CLIL) at university: Challenges and implications for ESP. English for Specific Purposes, 37, 63-73.
 • Basturkmen, H. (1998). Refining procedures: A needs analysis project at Kuwait university. English Teaching Forum, 36(4), 2-9.
 • Belcher , D. ( 2009 ). What ESP is and can be: An introduction . In D. Belcher (Ed.),English for Specific Purposes in Theory and Practice. 1 -20. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press.
 • Bilokcuoglu, H. (2012). English for Specific Purposes 'A Paper on the Special Area of English of the Non-Specialist Esp English Instructor'. Lefke Avrupa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 78-91.
 • Brindley, G. (1989). Assessing Achievement in the Learner-Centred Curriculum. Sydney: National Centre for English teaching.
 • Brunton, M. (2009). An account of ESP-with possible future directions. English for Specific Purposes, 3.(24), 1-15.
 • Carver, D. (1983). Some propositions about ESP. The ESP Journal, 2, 131-1377.
 • Celani, M.A.A. (2008). When Myth and Reality Meet: Reflections on ESP in Brazil. ESP Journal, Vol. 27, pp. 412-423.
 • Chostelidou, D. (2004). A Needs Analysis Approach to ESP Syllabus Design: Business English in the Greek State Vocational Institute Sector. MA Thesis, Hellenic Open University, HOU, Patras, Greece.
 • Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism, 19, 121-129.
 • Dincay, T. (2011). Designing a learner-centered Esp Course for adults and incorporating the learners' aims into a situational-based syllabus. EKEV Akademi Dergisi, 49, 235-247.
 • Donesch-Jezo, E. (2010). Teaching Academic Discourse Writing in ESP Courses for Medical Students and Professionals. Sino-US English Teaching, Vol. 8 (1),1-6 .
 • Dudley-Evans, T. and St John, M. J. (1998). Developments in English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.
 • European Language Portfolio (2014). Retrieved June, 2015, from: http://talimterbiye.mebnet.net/Kitaplar/2015YeniKitaplar/Orta- Lise/AvrupaDilPortfolyosu.pdf
 • Farhady H.(1991). Testing ESL proficiency in ESP context. -the revised version of the paper printed in -Farhady, H., Varzegar, M. & Maftoon, P. (eds.) (1991). Issues in teaching foreign languages in Iran. Tehran, Iran. University for Teacher Education Iran University of Science and Technology.
 • Fernandez, R.and Gunashekar, P. (2009). A socio-psycholinguistic model for English for specific purposes writing skill formation diagnosis. ACIMED [online]. 2009, vol.20 (6), 141-160. ISSN 1024-9435.
 • Gavioli, L. (1996). Corpus di testi e concordanze: Un nuovo strumento nella didattica delle lingue straniere [Text corpora and concordances: A new tool for foreign language teaching]. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, 2, 121-146.
 • Harding, K. (2007).English for specific purposes. Oxford: Oxford University Press.
 • Hossain, J. (2013). ESP Needs Analysis for Engineering Students: A Learner Centered Approach. Journal of PU, Part: B, 2/2, 16-26.
 • Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for specific purposes: A learning- centered approach. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Johns, A. (2013). The History of English for Specific Purposes Research. (in) Paltridge, Brian and Sue Starfield (eds.). 2013. The Handbook of English for Specific Purposes. Boston: Wiley-Blackwell. 592 pp.
 • Johnson, D., & Johnson, R. (1975). Learning together and alone: Cooperation, competition and individualization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Johnson, D.M. (1992). Approaches to research in second language learning. Newyork: Longman.
 • Keşmer, E. (2007). Needs assessment of the prep- class students in the faculty of engineering at Ondokuz Mayıs University. Unpublished M.A Thesis, Ondokuz Mayıs University, Samsun.
 • Mackay, R., & Palmer, J. (Eds.). (1981). Languages for Specific Purposes: Program design and evaluation. London: Newbury House.
 • Mackey, A., &Gass, S. M. (2005). Second language research: Methodology and design. London, England: Routledge.
 • Nunan, D. (1987). The teacher as curriculum developer: An investigation of curriculum processes within the Adult Migrant Education Program. South Australia: National Curriculum Resource Centre.
 • Nunan, D. (1988a). Syllabus design. London: Oxford University Press.
 • Prior, P. (2013). Writing/disciplinarity: A sociohistoric account of literate activity in the Academy. England, London: Routledge.
 • Richterich, R. (1983). (Ed.), Case studies in identifying language needs. Pergamon/Council of Europe, Oxford.
 • Selinker, L., Tarone, E., & Hanzeli, V. (Eds.). (1981). English for Academic and Technical Purposes: Studies in honor of Louis Trimble. London: Newbury House.
 • Strevens, P. (1988). ESP after twenty years: A re-appraisal. In M. Tickoo (Ed.), ESP: State of the Art (pp. 1-13). Singapore: SEAMEO Regional Centre.
 • Supuran, A. & Mela, D. (2010). Textbook selection - An important factor in introducing ESP in vocational schools. A case study. Analele Universitatii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentara. 601-606.
 • Teodorescu, A. (2010). Teaching English for specific purposes. Seria Filologie, 62(2), 67-74.
 • Varnosfadrani, A. D. (2009). Teaching English for specific purposes. In Reinelt, R. (Ed.), Into the Next Decade with (2nd) FL Teaching. Rudolf Reinelt Research Laboratory EU Matsuyama, Japan. 181-201.
 • Widdowson, G.H. (1998). Communication and community: The pragmatics of ESP. English for Specific Purposes, 17 (1) , 3-14.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.