Mikail YALÇIN
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Elif Aydoğdu ÖZOĞLU
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
AYŞE DÖNMEZ
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 41Sayı: 185ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 19 - 32Türkçe

273 3
Öğretim Elemanlarının Araştırma Görevlisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Bu çalışmanın amacı; eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, üniversitelerde araştırma takımlarının bir üyesi olan araştırma görevlilerine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada, bireyin bir fenomenle ilgili bilinçli bir deneyimini betimlemesine dayanan ve araştırmacının her katılımcının kendi öznel deneyimleriyle oluşturduğu yaşam dünyasına erişmeye çalıştığı fenomenolojik model kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırma görevlisi kavramına ilişkin öğretim elemanları tarafından üretilen metaforlar dokuz kavramsal kategoride fakültesinde çalışan öğretim elemanlarının araştırma görevlisi kavramına hem olumlu hem de olumsuz anlamlar yüklediği ortaya çıkmıştır. Araştırma görevlileri akademik anlamda olgunlaşma gösteren, hocaları tarafından eğitilen, çalıştıkları kurumda akademik işlerin yanında evrak işleri, programların yapılması, notların duyurulması gibi verilen her işe zaman ayırmak zorunda kalan, bu nedenle kendi çalışmalarına gerekli ilgiyi gösteremeyen, akademik gelişmelerinde zorluklarla mücadele eden kişiler olarak algılanmaktadırlar.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Sayılı Yükseköğretim Kanunu. (1981). T.C. Resmi Gazete, 17506, 6 Kasım 1981.
 • Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. (1983). T. C. Resmi Gazete, 18190, 13 Ekim 1983.
 • Acar, A., Nemutlu, E. ve Gürhan, G. (2004). Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi araştırma görevlilerinin iş memnuniyeti ve bunu etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 24(2), 95-106.
 • Akagündüz, Ü. Ö. (2012). Akademik köleler. Aksiyon, 891, 34-39. http://www.aksiyon.com.tr/kapak/akademik-koleler_531397 adresinden erişildi.
 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 171, 100-108.
 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yoluyla analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Aytaç, M., Aytaç, S., Fırat, Z., Bayram, N. ve Keser, A. (2001). Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları (Proje No: 99/29). Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü.
 • Baake, K. (2003). Metaphor and knowledge: The challenges of writing science. Albany: State University of New York Press.
 • Bayar, S. A., ve Bayar, V. (2012). Akademisyen ve öğrencilerin araştırma görevliliğine ilişkin metaforik algıları. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1(1), 26-48.
 • Black, C. J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis. New York: Palgrave Macmillian.
 • Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29, 431-444.
 • Brown-Wright, D., Dubick, R. ve Newman, I. (1997). Graduate assistant expectation and faculty perception: Implications form entoring and training. Journal of College Student Development, 38(4), 410-416.
 • Cangür, Ş. (2004). Araştırma görevlilerinin iş tatminine etki eden faktörlerin yapısal eşitlik modelleriyle belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • Demir, K. (1999). Ankara Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi araştırma görevlilerini güdüleyen özendirme araçları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 277-293.
 • Doğan, D. (2013). Yeni kurulan üniversitelerin sorunları ve çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 108-118.
 • Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına yönelik metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629.
 • Erginer, A. (2009). The metaphors about the European education systems used by the university students in Turkey. II. International Congress of European Turks (ICET) kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Antwerb, Belçika.
 • Erginer, E. ve Erginer, A. (2009). The metaphors about the Turkish education systems used by the university students in Turkey. II. International Congress of European Turks (ICET) kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Antwerb, Belçika.
 • Fennel, H. A. (1996). An exploration of principals' metaphors for leaders and power. ERIC veritabanından erişildi (ED399626).
 • Guerrero, M. ve Villamil, S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6, 95-120.
 • Gülnar, B. (2007). Araştırma görevlilerinin iş tatminini sağlama aracı olarak örgütsel iletişim ve iletişim doyumu: Kamu ve özel üniversite karşılaştırması (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Kahraman, A. B. (2010). Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla başka bir üniversitede görevlendirilen araştırma görevlilerinin yaşam tarzı profilleri ve problemleri (Hacettepe Üniversitesi örneği). ZeitschriftfürdieWelt der Türken/Journal of World of Turks, 2(2), 243-257.
 • Kılıç, B. (2002). Özel ve devlet üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Knowless, M. ve Moon, R. (2006). Introducing metaphor. New York: Taylor & Francis Group.
 • Korkut, H., Muştan, T. ve Yalçınkaya, M. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17, 19-36.
 • Kövecses, Z. (2002). Metaphor a practical introduction. New York: Oxford University.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar hayat, anlam ve dil (G. Y. Demir, Çev.). İstanbul: Paradigma.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kapa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (G. Bulut, Çev.). İstanbul: Mü-Ka.
 • Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarına göre ortaöğretim öğretmenlerini temsil eden metaforlar. Milli Eğitim Dergisi, 182, 36-56.
 • Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about clasroom teachers: Toward a systematic typology for the language teachingfield, System, 26, 3-50.
 • ÖSYM. (2013). 2012-2013 Öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri. http://www.osym.gov.tr/dosya/1- 69410/h/2ogretimelemanlarisayozettablosu.pdf adresinden erişildi.
 • Özaslan, G. (2010). Araştırma görevlilerinin çalışma yaşamı kalitesinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Özçınar, Z. ve Tuncay, N. (2009). Distance education students' "Metaphors". Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2883-2888.
 • Özdem, G. (2002). Bir üniversite adına diğer bir üniversitede lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlilerinin sorunları (Ankara ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Özkan, C. (2012). Mersin üniversitesi tıp fakültesi hastanesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan doktorlarda tükenmişlik sendromunu etkileyen faktörler (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mersin, Türkiye.
 • Palmquist, R. A. (2001). Cognitive style and users' metaphors for the web: an exploratory study. The Journal of Academic Librarianship, 27(1), 24-32.
 • Patton, Q. M. (2001). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Picken, D. J. (2007). Literature, metaphor, and the foreign language learner. New York: Palgrave Macmillian. Ratcliff, D. (1995). Validity and reliability in qualitative research. http://qualitativeresearch.ratcliffs.net/Validity.pdf adresinden erişildi.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının "öğretmen" kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(55), 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Sancak, A., Küpeli, G. ve Beyit, A. (2010). Araştırma görevlilerinin sorunları. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz Sempozyumu'nda sunulmuş sözlü bildiri, Türk Eğitim- Sen, Ankara.
 • Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 139-154.
 • Selçukoğlu, Z. (2001). Araştırma görevlilerinde tükenmişlik düzeyi ile yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Sezgin, F. (2002). Araştırma görevlilerinin yetiştirilmesinde tez danışmanı öğretim üyelerinin yetiştiricilik rolleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Shaw, D. M., Barry, A. ve Mahlios, M. (2008). Preservice teachers' metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50.
 • Şahal, E. (2005). Akademik örgütlerde örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki: Akdeniz Üniversitesi'nde doktora yapan araştırma görevlilerinin örgüt kültürüne ve iş tatminine yönelik algı ve kanaatleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, Türkiye.
 • Teoman, A. (2003). Eğretileme: Beşinci töz. Kitap-lık, 65, 55-58.
 • Urlu, F. (2010). İş tatmini unsurları: Sakarya Üniversitesi araştırma görevlileri örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.
 • Yalçın, M. (2011). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, Turkey.
 • Yalçın, M. ve Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.
 • Yaya, D. (2011). Eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin çalışma yaşamlarına ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yaya, D. ve Atanur Başkan, G. (2012). Opinions of research assistants working in the faculties of education regarding their workload and workload qualifications. Contemporary Educational Researches Journal, 2, 29-43.
 • Yılmaz, F., Yılmaz, F. ve Göçen, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma görevlisi algısı: Metaforik bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-1(23), 201-220.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127- 138.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.