CANAN ASLAN
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye)
SEDAT KARAGÜL
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 38ISSN: 1302-8944 / 2146-5983Sayfa Aralığı: 201 - 217Türkçe

192 0
Türkçe Eğitimi Programında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri
Bu araştırmanın amacı, Türkçe Eğitimi alanında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı düzeylerini saptamak ve bu kaygı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma betimsel bir nitelik taşımakta olup karşılaştırmalı ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 20132014 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Modülü'nde lisansüstü öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılarca oluşturulan "Kişisel Bilgi Formu"ndan ve Büyüköztürk (1997) tarafından geliştirilen "Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Ölçeği"nden elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin kaygı düzeylerinin orta düzeyde bağlamında erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre bilimsel araştırma yapma konusunda daha kaygılı oldukları görülmüştür. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı düzeyleri; yaş, lisansüstü öğrenim düzeyleri, araştırma görevlisi olup olmama, öğrencilerin daha önce bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin herhangi bir ders alıp almama ve bilimsel bir makaleye sahip olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arslan, A. ve Güngör, M. (2013). Türk Dili ve Edebiyatı Sahasında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayını, No: 6.
 • Aslan, C. (2010). Türkçe Eğitimi Programlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, 87-115.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Bayar, V., Bayar, A., Eğmir, E., Ödemiş, İ. S., Kayır, G. (2013). Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayını, No: 6.
 • Beyreli, L. ve Arı, G. (2008). Türkçe Eğitiminde Yüksek Lisans Tezleri ve Nitel Araştırma Tekniklerinin Yeri. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, (ss.178-192), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş. (1996). "Türk Yükseköğretiminde Araştırma Eğitimi." Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 4, 453-464.
 • Büyüköztürk Ş. (1999). Araştırmaya Yönelik Kaygı ile Cinsiyet Araştırma Deneyimi ve Araştırma Başarısı Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim, 23(112), 29-34.
 • Büyüköztürk, Ş. & Köklü, N. (1999). Eğitim Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Yeterlikleri Konusunda Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23(112), 18-28.
 • Chorpita, B. F. & Barlow, D. H. (1998). The development of anxiety: the role of control in the early environment. Psychological Bulletin, 124(1), 3-21.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: SAGE Publications.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research (Fourth Edition). New York: Pearson.
 • Çokluk Bökeoğlu, Ö. ve Yılmaz, K. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Yönelik Tutumları ile Araştırma Kaygıları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 41, 47-67.
 • Ebel, Robert L. (1965). Measuring Educational Achievement. Prentice Hall, Inc., New Jersey
 • Erkuş, A. (2011). Davranış Bilimleri için Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kaçalin, M. S. (2005). Türkçe Eğitimi Lisansüstü Çalışmalarında Metin İncelemeleri. II. Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu. İstanbul, Türkiye.
 • Karasar, N. (1984). Türk Üniversitelerinde Araştırma Eğitimi. Yayımlanmamış araştırma, (TUBİTAK SAYG-E-49 Projesi).
 • Karasar, N. (1995a). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8. Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Karasar, N. (1995b). Bilimsel Araştırma Yöntemi (7. Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kracker, J. (2002). Research anxiety and students' perceptions of research: an experiment. part ı. effect of teaching kuhlthau's ISP model. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(4), 282-294.
 • Lei, S. A. (2008). Factors changing attitudes of graduate school students toward an ıntroductory research methodology course. Education, 128(4), 667-685.
 • Mertens, D. M. (2010). Research and evaluation in education and psychology. California: Sage Publication.
 • Onwuegbuzie, A.J. & Wilson, V.A. (2003). Statistics anxiety: Nature, etiology, antecedents, effects, and treatments - A comprehensive review of the literature. Teaching in Higher Education, 8(2), 195-209.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Öğretimi Alanındaki Lisansüstü Eğitim Programları ve Bazı Öneriler. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, (ss.193-199), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÜSYM Yayınları.
 • Özoğlu, S. Ç. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme, Lisansüstü Öğretimin Planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztürk, E. & Müdar, E. (2013). Türkiye'de İlköğretim 1-5. Sınıflar Arasında Türkçe Öğretimi ile İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Eğilimleri ve Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayını, No: 6.
 • Papanastasiou, E. C. (2006). Anxıety in undergraduate research methods courses: ıts nature and ımplications. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.
 • Rapee, R., Craske, M., Barlow, D. (2014). The causes of anxiety and panic attacks, [Online]: http://www.algy.com/anxiety/files/ barlow.html. adresinden 1 Temmuz 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Saracaloğlu, A. S. İ. (2008). Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V(II), 179-208.
 • Saracaloğlu, A. S., Varol, S. R., Evin-Ercan, İ. (2005). Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kaygıları, Araştırma ve İstatistiğe Yönelik Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 187-199.
 • Sutarso, T. (1992). Some variables in relation to students' anxiety in learning statistics. Education Resources Information Center, ERIC ED353 334, 1-17.
 • Tekin, M. (2007). Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Kaygı ve Yeterlilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 485-493). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayını.
 • Tosunoğlu, M. ve Kayadibi, N. (2007) Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Yüksek Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu "Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Trimarco, K. A. (1997). The effects of a graduate learning experience on anxiety, achievement, and expectations in research and statistics (Report No. TM028328). Paper presented at the Annual Meeting of the Northeastern Educational Research Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 419 022).
 • Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü -Sosyal Bilimler- (2011). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Ünlü, B. Z. (2013). Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Roman Türünde Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bazı Dikkatler. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayını, No: 6.
 • Oxford Dictionaries (2014). Anxiety. Retrieved July 2014, http://www.oxford dictionaries.com/definition/english/anxiety.
 • Yılmaz, K. ve Çokluk, Ö. (2010). Fen - Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Araştırma Kaygı Düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 1-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.