AYŞEGÜL ERYILMAZ ÇEVİRGEN
(Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Eskişehir. Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 39ISSN: 1302-8944 / 2146-5983Sayfa Aralığı: 37 - 57Türkçe

111 0
İlköğretim matematik Öğretmen Adaylarının Matematik ve Matematik Eğitimine Yönelik İnançları
İnanç, matematik eğitiminde önemi sıklıkla vurgulanan değişkenlerden biridir. Bu çalışma matematik öğretmen adaylarının matematik ve matematik eğitimine yönelik inançlarını ve inançların sınıf seviyesine göre olası farklılıkları belirlemeyi amaçlayan bir tarama çalışmasıdır. Bu amaçla bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı'nda öğrenim görmekte olan tüm öğretmen adaylarına Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin geliştiricileri tarafından belirlenen teorik yapısının bu çalışmanın verileri ile doğrulanmadığını göstermiştir. Ancak, açımlayıcı faktör analizleri belirlenen yeni yapının ölçeğin Yapılandırmacı ve Geleneksel İnanışlar olmak üzere iki boyutlu olduğunu ve bir maddenin orijinal ölçek yapısından farklı boyutta yer aldığını göstermiştir. Ölçeğin iç tutarlık katsayıları tüm maddeler için 0,76, Yapılandırmacı İnanışlar boyutu için 0,77, Geleneksel İnanışlar boyutu için ise 0,63 olarak hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen tek yönlü çok değişkenli varyans analizi sonuçları farklı sınıf seviyelerinde öğrenim görmekte olan matematik öğretmen adaylarının Yapılandırmacı İnanışlar boyutunda istatistiksel olarak farklılık göstermediği ve Geleneksel İnanışlar boyutun ise anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksu, M., Engin Demir, C. ve Hatipoğlu Sümer, Z. (2002). Students' Beliefs about Mathematics: A Descriptive http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5177/1306 adresinden erişilmiştir. Eğitim ve Bilim, 27, (123), 72-77. 05/2015 tarihinde
 • Barkatsas, A. ve Malone, J. (2005). A Typology of Mathematics Teachers Beliefs about Teaching and Learning Mathematics and Instuctional Practices. Mathematics Education Research Journal. 17(2), 69-90.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 21. Baskı. Pegem Akademi, Ankara.
 • Carter, G. ve Norwood, K. S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs about mathematics. School Science and Mathematics, 97(2), 62-66.
 • Charalambous, C.Y., Panaoura, A. ve Philippou, G. (2009). Using the History of Mathematics to Induce Changes in Preservice Teachers' Beliefs and Attitudes: Insights from Evaluating a Teacher Education Program, Educational Studies in Mathematics, 71, 161-180.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (A. Aypay, Çeviri Editörü). Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Clark, C. M. ve Peterson, R. L (1986).Teachers, thought processes. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. (ss. 255-295). New York: Macmillan
 • Crocker, L. ve Algina, J. (2008). Introduction to Classical and Modern Test Theory. Ohio, USA: Cengage Learning Pub.
 • Erkuş, A. (2012). Varolan ölçek geliştirme yöntemleri ve ölçme kuramları psikolojik ölçek geliştirmede ne kadar işlevsel: yeni bir öneri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 3(2), 279-290.
 • Ernest, P. (1989). The Knowledge, Beliefs and Attitudes of the Mathematics Teacher: A Model. Journal of Education for Teaching, 15 (1), 13-33.
 • Ernest, P. (1991). The Philosophy of Mathematics Education. London: Farmer.
 • Eryılmaz Çevirgen, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik eğitimine yönelik inanışları. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Tam metin Bildiri Kitapçığı. Cilt - 1. (ss. 366-382)29-31 Mayıs 2014 Kütahya.
 • Eryılmaz, A. (2005). Development in secondary pre-service mathematics teachers pre-existing beliefs during the last 1.5 year of the five year integrated program. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., ve Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4, 272-299.
 • Furinghetti, F. ve Pehkonen, E. (2002). Rethinking Characterizations of Beliefs. G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (ss. 39-57). Dordrect: Kluwer Academic.
 • Greer, B., Verschaffel, L ve De Corte, E. (2002). "The Answer Is Really 4.5": Beliefs About Word Problems. G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (ss. 271-292). Dordrect: Kluwer Academic.
 • Güven, B., Karataş, İ., Öztürk, Y., Arslan, S. ve Gürsoy, K. (2013). A study of scale development on determination of pre-service and in-service teachers' beliefs about pre-school mathematics education. Elementary online.org.tr/vol12say4/ v12s4m5.pdf adresinden erişilmiştir. Online, 12(4), 969-980. 21/02/2014 tarihinde http://ilkogretim
 • Harvey, O. J. (1986). Belief systems and attitudes toward the death penalty and other punishments. Journal of Personality, 54(4), 659-675.
 • Haser, C. (2006). Investigation of preservice and inservice teachers' mathematics related beliefs in Turkey and the perceived effect of middle school mathematics education program and the school contexts on these beliefs. Yayımlanmamış doktora tezi, Michigan State University.
 • Kagan, D. M. (1992a). Implications of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27, 65-90.
 • Kagan, D. M. (1992b). Professional growth among pre-service and beginning teachers. Review of Educational Research, 62 (2), 129-169.
 • Kane, R., Sandretto, S. ve Hearh, C. (2002). Telling half the story: a critical review of research on the teaching beliefs and practices of university academics. Review of Educational Research, 72, 177-228. 18/10/2015 tarihinde http://rer.sagepub.com/ content/72/2/177.full.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kayan, R., Haser, Ç. ve Işıksal Bostan, M. (2013). Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları. Eğitim ve Bilim, 28 (167), 179-195.
 • Kloosterman, P. ve Stage, F. K. (1992). Measuring beliefs about mathematical problem solving. School Science http://www.cimm.ucr.ac.cr/resoluciondeproblemas/PDFs/Kloosterman,P.%20Stage,F.%20Measuring.. .pdf adresinden erişilmiştir. 92(3), 109-115. 11/10/2015 tarihinde
 • Lasley, T. S. (1980). Pre-service teacher beliefs about teaching. Journal of Teacher Education., 31 (4), 38- 41.
 • Leder, G., Pehkonen, E. ve Törner, G. (Editörler). (2002). Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? Utrecht, Kluwer.
 • Lerman, S. (1983). Problem-solving or knowledge-centred: the influence of philosophy on mathematics teaching. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 14(1), 59-66. 11/10/2015 tarihinde http://www. tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0020739830140109 adresinden erişilmiştir.
 • Lindgren, S. (1996). Thompson's levels and views about mathematics. An analysis of Finnish preservice teachers' beliefs. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 28, 113-117. 11/10/2015 tasrihinde http://www.emis.de/journals/ZDM/zdm964a. html adresinden erişilmiştir.
 • McLeod, D. B. ve McLeod, S. H. (2002). Synthesis-Beliefs and Mathematics Education: Implications for Learning, Teaching, and Research. G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (ss. 115-123). Dordrect: Kluwer Academic.
 • Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.
 • Pehkonen, E. (2004). State-of-art in mathematical beliefs research. M. Niss (Ed.), Proceedings of the 10th International Congress on Mathematical Education. Roskilde, Denmark: Roskilde University.
 • Perry, B., Tracey D. ve Howard, P. (1999). Head mathematics teachers' beliefs about the learning and teaching of mathematics. Mathematics Education Research Journal, 11(1), 39-53. 28/03/2013 tarihinde http://link.springer.com/article/ 10.1007%2FBF03217349 adresinden erişilmiştir.
 • Philipp, R. A. (2007). Mathematics Teachers' Beliefs and Affect. F. K. Lester (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. 1. Cilt, (ss. 257-315). Charlotte, NC: Information Age Pub.
 • Ponte, J. P. (1994). Knowledge, beliefs and conceptions in mathematics teaching and learning. L. Bazzini (Ed.), Theory and Practice in mathematics mathematics education: Proceeding of the V Conference for the Systematic Cooperation Between the Theory in Practice in Mathematics. (ss. 169-177). Pavia, Italy: ISDAF. En son 15/04/2014 tarihinde http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/ adresinden erişilmiştir.
 • Richardson, V. (1996). The role of the attitudes and beliefs in learning to teach. J. Sikula (Ed.), Handbook of Research on Teacher Education. (2. Baskı. ss.102-119). New York: MacMillan.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Skemp, R. R. (1978). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching, 77, 20-26. 11/10/2015 tarihinde http://www.skemp.org.uk adresinden erişilmiştir.
 • Steiner, L. (2007). The Effect of Personal and Epistemological Beliefs on Performance in A College Developmental Mathematics Class. Yayınlanmamış doktora tezi, Kansas State University. 11/10/2015 tarihinde http://krex.k-state.edu/dspace/ handle/2097/287 adresinden erişilmiştir.
 • Thompson, A. G. (1991). The development of teachers' conceptions of mathematics teaching. Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 8-14.
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers' beliefs and conceptions: a synthesis of research. D.A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, (ss. 127-146). New York: Macmillan Publishing Company.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. American Psychological Association. Washington, DC.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.