Taha YAZAR
(Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 5Sayı: 9ISSN: 2146-3638 / 2619-9068Sayfa Aralığı: 23 - 34Türkçe

134 11
Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Hakkındaki Görüşleri
Öğrenenlerin öğrenme sürecinde etkin olmalarında ve öğrenilen bilgi ve becerilerin kalıcı olmasında eğitim materyalleri önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programlarında Öğretim Teknolojileri ve Materyal tasarımı dersinin önemi gittikçe artmaktadır. Öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma verilerini toplamada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi lisans programlarında öğrenime devam ederek Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersini almış olan öğretmen adayları oluşturmuştur. Çalışma grubunda, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarından 43 öğretmen adayı yer almıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sunumunda betimsel analize uygun olarak görüşmeye katılan öğretmen adaylarının görüşleri doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme sürecinde ÖTMT dersini gerekli gördükleri anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının ÖTMT dersini, etkili bir öğrenme-öğretme sürecinin oluşturulması, öğrencilerin derslerde daha etkin olmaları, öğrenilen bilgilerin somut hale getirilerek kalıcı olması konularında görüş belirttikleri görülmektedir
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acer, D. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının materyal geliştirme dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 421-429. 09.05.2013 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.
 • Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bektaş, F., Nalçacı, A. ve Erkozan, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının "öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme/tasarımı" dersinin kazanımlarına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 19-31.www.keg.aku.edu.tr Erişim Tarihi: 20.11.2014 tarihinde www.keg.aku.edu.tr adresinden alınmıştır.
 • Çelik, L. (2012). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi. Bulunduğu eser: Demirel, Ö. ve Altun, E.(Ed.) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss.27-66). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon.
 • Demirel, Ö. (2012). Alternatif ders materyali geliştirme. Demirel, Ö. ve Altun, E.(Ed.). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss.229-244). Ankara: Pegem Akademi.
 • Duruhan, K. ve Şan, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ötmg dersinde proje hazırlama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği). International Journal of Social Science(JASS). 6 (7), 379-399. Retrieved November, 20, 2014, from http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1843
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersine yönelik deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VII,(II), 1-25. 18.11.2014. tarihinde http://efdergi.yyu.edu.tr adresinden alınmıştır.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Kurtdede Fidan, N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim. 1 (1), 48-61. 20.11.2014 tarihinde www.keg.akuedu.tr adresinden alınmıştır.
 • Kuş, E. (2009). Nicel-nitel araştırma teknikleri: Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri. Nicel mi? Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Mason, J. (2002). Qualitative researching. London: Sage Publication.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Özen, R. (2013). Öğretmen adaylarının eğitimi ve teknoloji kullanımı: Bir durum çalışması. International Journal of Human Sciences, 10(2), 147-162. 18.11.2014 tarihinde http://www.jhumansciences.com/ adresinden alınmıştır.
 • Özer, B. ve Kahramanoğlu, R. (2011). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (INCCUI) (ss.103- 104). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Özer, Ö. ve Tunca, N. (2014). Öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 214-229. 21.11.2014 tarihinde http://www.ressjournal.com/ adresinden alınmıştır.
 • Özgen, K. ve Obay, M. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim teknolojisine ilişkin tutumları. 8th International Educational Technology Conference (IETC) 21.12.2014 tarihinde http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/108.doc. adresinden alınmıştır.
 • Saban, A. (2008). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı ile ilgili temel kavramlar. Selvi, K. (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss.51-83). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uyangör, S.M. ve Ece, D.K. (2010). The attitudes of the prospective mathematics teachers towards instructıonal technologies and material development course. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (1), 213-220. 15.05.2013 tarihinde http://www.tojet.net/articles /9i1/9123.pdf adresinden alınmıştır.
 • Yanpar Şahin, T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yanpar Yelken, T. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme programları. Ankara. 31.01.2015 tarihinde www.yok.gov.tr. adresinden alınmıştır.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.