TEZCAN KARTAL
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Büşra KARTAL
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi, Kırşehir, Türkiye)
Gülşah ULUAY
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 7Sayı: 23ISSN: 2146-1961Sayfa Aralığı: 1 - 36İngilizce

274 2
TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE SELF ASSESSMENT SCALE (TPACK- SAS) FOR PRE-SERVICE TEACHERS: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY
TPAB son on yıldır var olan yeni bir kavramdır. Koehler ve Mishra (2005) TPAB'ı öğretmenlerin sınıflarına teknolojiyi entegre edebilmeleri için ihtiyaçları olan bilgi olarak tanımlamıştır. En yaygın olarak kullanılan TPAB ölçme araçları öz bildirim ölçekleridir. Ölçekler katılımcıların teknoloji ile öğretim yapıp yapmayacaklarına dair kararları üzerinde en fazla etkisi olan inanç, fikir, tutum ve eğilimleri hakkında bilgi vermektedir. TPAB ölçeklerinin çoğu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları konusunda eksiktir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının TPAB düzeylerine dair öz algı ve öz değerlendirmelerini belirlemek amacıyla bir ölçek (TPAB-ÖDÖ) geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde DeVellis (2003) tarafından önerilen adımlar (örn. madde havuzu, uzman görüşü, madde performansı analizleri, geçerlik, güvenirlik, faktör analizi...) takip edilmiştir. TPAB-ÖDÖ 754 öğretmen adayına uygulanmıştır. Analizler sonucunda ölçek modelin orjinaliyle uyumlu olarak yedi boyut ve 67 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarına kendi bilgisayarlarına sahip olup olmadıkları, internete erişim yerleri, bilgisayar kullanma süreleri ve yeterlikleri ile bilgisayarı kullanma amaçları sorulmuştur. Bu değişkenler ile TPAB alt boyutu arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abbitt, J. T. (2011). Measuring technological pedagogical content knowledge in preservice teacher education: A review of current methods and instruments. Journal of Research on Technology in Education, 43(4), 281-300.
 • Alhashem, F. & Al-jafar, A. (2015). Assessing Teacher's Integration of Technology and Literacy in Elementary Science Classrooms in Kuwait. Asian Social Science, 11(18), 71.
 • Angeli, C. & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT-TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52(1), 154-168.
 • Archambault, L. M. & Barnett, J. H. (2010). Revisiting technological pedagogical content knowledge: Exploring the TPACK framework. Computers & Education, 55(4), 1656-1662.
 • Archambault, L. M. & Crippen, K. J. (2006). The preparation and perspective of online K-12 teachers in Nevada. In Proceedings of the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 1836-1841).
 • Archambault, L. & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
 • Ay, Y., Karadağ, E. & Acat, M. B. (2015). The technological pedagogical content knowledge-practical (TPACK- practical) model: examination of its validity in the Turkish culture via structural equation modeling. Computers & Education, 88, 97-108.
 • Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(3), 235
 • Borko, H. & Putnam, R. (1996). Learning to teach. In D. Berliner & R. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (673-708). New York: Macmillan.
 • Bowles, M. A. (2010). The think-aloud controversy in second language research. Routledge.
 • Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Publications.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., Tsai, C. C. & Tan, L. L. W. (2011). Modeling primary school pre-service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for meaningful learning with information and communication technology (ICT). Computers & Education, 57(1), 1184-1193.
 • Chen, R. J. (2010). Investigating models for preservice teachers' use of technology to support student-centered learning. Computers & Education, 55(1), 32-42.
 • Cohen, J. C. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Cohen, J. C. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101.
 • Cohen, J. C. (1994). The earth is round (p _____ .05). American Psychologist, 49, 997-1003.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th Ed.). London and New York: Taylor & Francis Group.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Council of Higher Education (CoHE) (2015). Retrieved on 10 March 2016 from http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=38.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Dawson, V. (2008). Use of information and communication technology by early career science teachers in Western Australia. International Journal of Science Education, 30(2), 203-219.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory and Application. California: Sage Publications, Inc.
 • Dillman, D. A. (2011). Mail and Internet surveys: The tailored design method--2007 Update with new Internet, visual, and mixed-mode guide. John Wiley & Sons.
 • Edvvards, A. L. & Kenny, C. K. (1967). A Comparison of the Thurstone and Likert Techniques of Attitude Scale Construction". Fishbein, M.(Ed). Readlngs in Attitude Theory and Measurement. New York: John Wiley and Sons, Inc.
 • Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1998). How to study thinking in everyday life: Contrasting think-aloud protocols with descriptions and explanations of thinking. Mind, Culture, and Activity, 5(3), 178-186.
 • Ertmer, P. A. & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of research on Technology in Education, 42(3), 255-284.
 • Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. & York, C. S. (2006). Exemplary technology-using teachers: Perceptions of factors influencing success. Journal of Computing in Teacher Education, 23(2), 55-61.
 • Eteokleous, N. (2008). Evaluating computer technology integration in a centralized school system. Computers & Education, 51(2), 669-686.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock 'n' roll) (3rd Ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publication.
 • Graham, R. C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St Clair, L. & Harris, R. (2009). Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.
 • Henson, R. K. & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research common errors and some comment on improved practice.Educational and Psychological measurement, 66(3), 393- 416.
 • Hew, K. F. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Inan, F. A. & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.
 • ISTE. (2008). National educational technology standards for teachers (NETS-T) 2008. Retrieved April 04, 2016, from http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/%20ForTeachers/Standards/NETS_for_Teachers_2008.htm.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Chicago, IL: Scientific Software International.
 • Karakütük, K., Tunç, B., Bülbül, T. & Özdem, G. (2008). Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı profili. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
 • Kelly, M. A. (2008). Bridging digital and cultural divides: TPCK for equity of access to technology. The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators, 31-58.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York, NY: Routledge.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd Ed.). New York: A Division of Guilford Publications, Inc.
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of educational computing research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2008). Introducing tpck. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators, 3-29.
 • Koehler, M. J., Mishra, P. & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49(3), 740-762.
 • Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S. & Graham, C. R. (2014). The technological pedagogical content knowledge framework. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 101-111). Springer New York.
 • Koehler, M. J., Shin, T. S. & Mishra, P. (2011). How do we measure TPACK? Let me count the ways. Educational technology, teacher knowledge, and classroom impact: A research handbook on frameworks and approaches, 16-31
 • Koh, J. H. L., Chai, C. S. & Tsai, C. C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26(6), 563-573.
 • Lee, M. H. & Tsai, C. C. (2010). Exploring teachers' perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the World Wide Web. Instructional Science, 38(1), 1- 21.
 • Lee, S. Y. (2007). Structural equation modeling: A bayesian approach (Vol. 711). John Wiley & Sons.
 • Lee, Y. & Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers' self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education, 73, 121-128.
 • Liu, S. H., Tsai, H. C. & Huang, Y. T. (2015). Collaborative Professional Development of Mentor Teachers and Pre-Service Teachers in Relation to Technology Integration. Educational Technology & Society, 18(3), 161-172.
 • Lux, N. J. (2010). Assessing technological pedagogical content knowledge. Unpublished doctoral dissertation. Boston, MA: Boston University School of Education.
 • Miles, M. & Huberman, A. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Miller, R. L. & Brewer, J. D. (Eds.). (2003). The AZ of social research: a dictionary of key social science research concepts. Sage.
 • Ministry of National Education (MNE). (2013). Science education curricula (Grades 3-8). Retrieved on 14 March 2016 from http://ttkb.meb.gov.tr/.
 • Ministry of National Education (MNE). (2014). Retrieved on 10 March 2016 from http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/27111509_2014ylndadzenlenenhtiyabelirleme anketigenelsonular.pdf
 • Mishra, P. & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2008, March). Introducing technological pedagogical content knowledge. In annual meeting of the American Educational Research Association (pp. 1-16).
 • Mishra, P., Koehler, M. J. & Kereluik, K. (2009). Looking back to the future of educational technology. TechTrends, 53(5), 49.
 • National Research Council (NRC). (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, DC: National Academies Press.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509-523.
 • Niess, M. L. (2008). Guiding Preservice Teachers in Developing TPCK. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (pp. 223-250).
 • Niess, M. L. (2013). Central component descriptors for levels of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 48(2), 173-198.
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric methods. New York: McGraw Hill.
 • Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (pp. 169-186). Beverly Hills, CA: Sage.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.
 • Rehmat, A. P. & Bailey, J. M. (2014). Technology Integration in a Science Classroom: Preservice Teachers' Perceptions. Journal of Science Education and Technology, 23(6), 744-755.
 • Ringstaff, C., Yocam, K. & Marsh, J. (1996). Integrating technology into classroom instruction: An assessment of the impact of the ACOT teacher development center project. Apple Computer, Inc. Retrieved June, 7, 2000.
 • Rittel, H. W. & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy sciences, 4(2), 155-169.
 • Rosnow, R. L. & Rosenthal, R. (1996). Computing contrasts, effect sizes, and counternulls on other people's published data: General procedures for research consumers. Pyschological Methods, 1, 331-340.
 • Ruane, J. M. (2005). Essentials of Research Methods: A Guide to Social Science Research. Blackwell Publishing.
 • Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C. ... & Göktaş, Y. (2008). Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Bilişim teknolojileri dergisi, 1(3).
 • Saengbanchong, V., Wiratchai, N. & Bowarnkitiwong, S. (2014). Validating the Technological Pedagogical Content Knowledge Appropriate for Instructing Students (TPACK-S) of Pre-service Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 524-530.
 • Sahin, I. (2011). Development of survey of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(1), 97-105.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schmidt, D. A. & Gurbo, M. (2008). TPCK in K-6 literacy education: It's not that elementary. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators, 61-85.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J. & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) the development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shank, D. B. & Cotten, S. R. (2014). Does technology empower urban youth? The relationship of technology use to self-efficacy. Computers & Education, 70, 184-193.
 • Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Shinas, V. H., Yilmaz-Ozden, S., Mouza, C., Karchmer-Klein, R. & Glutting, J. J. (2013). Examining domains of technological pedagogical content knowledge using factor analysis. Journal of Research on Technology in Education, 45(4), 339-360.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th Ed.). New York: Pearson Education.
 • Thompson, A. D,Boyd, K., Clark, K., Colbert, J. A., Guan, S., Harris, J. B. & Kelly, M. A. (2008). Afterword: TPCK action for teacher education It's about time . Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators, 289-299.
 • Tondeur, J., Van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P. & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59(1), 134-144.
 • Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J. & Van Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge-a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 29(2), 109-121.
 • Wang, F., Kinzie, M. B., McGuire, P. & Pan, E. (2010). Applying technology to inquiry-based learning in early childhood education. Early Childhood Education Journal, 37(5), 381-389.
 • Weng, L. J. (2004). Impact of the number of response categories and anchor labels on coefficient alpha and test-retest reliability. Educational and Psychological Measurement, 64(6), 956-972.
 • Yeh, Y., Hsu, Y., Wu, H., Hwang, F. & Lin, T. (2013). Developing and validating technological pedagogical content knowledge-practical (TPACK-practical) through the Delphi survey technique. British Journal of Educational Technology, 45(4), 707-722.
 • Yurdakul, I. K., Odabasi, H. F., Kilicer, K., Coklar, A. N., Birinci, G. & Kurt, A. A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.