YAŞAR ÖZÜÇETİN
(Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye)
MUSTAFA MUTLU
(Bartın Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Bartın, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 7Sayı: 23ISSN: 2146-1961Sayfa Aralığı: 135 - 151Türkçe

373 3
TBMM MÜZAKERELERİNDE ORTAYA KOYDUĞU DÜŞÜNCE VE FİKİRLERİ İLE EĞİTİMCİ BİR MİLLETVEKİLİ: İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, CHP'nden VII. Dönem Afyonkarahisar, VIII. Dönem de Kırşehir Milletvekili olarak Meclis'e dâhil olmuş, milletvekilliği süresince Genel Kurul'da muhtelif konularda demeç, önerge, teklif ve aldığı muhtelif sözlerle üzerinde durduğu konular şunlar olmuştur: Müesseseleri, kültürü, medeniyeti, insan hak ve hürriyetlerine riayet bakımından Avrupalı olunduğu, Avrupa Birliğine dâhil olmanın yalnız coğrafî bir mesele olmayıp, medenî bir millet olunmasından ileri geldiği, ana siyasetin esas istikametinin Batı Avrupa'da olmasıyla birlikte Yakın Doğu ve Asya'ya karşı alâkanın asla azalmadığı, hatta bu alâkanın daha da kuvvetleneceği. Bütün dünyada olduğu gibi ülkede de insanî ve ilmî olmayan bir imtihan meselesinin olduğu, bunun kudreti değil sadece hafızayı ölçerek ezberi aradığı, milletlerin muhtaç olduğu sistemin ezberleyen insan değil, bilgisini pratiğe dönüştürerek yaratan insan olduğu, insanların yaşadıkları memleketin muhitin sanatlarına, tekniğine biraz intibak edebilir olmaları gerektiği, okullarda ahlâklı, karakter sahibi, vatansever, millete ve milletin ülkülerine bağlı gençler yetiştirilmesinin programlara ahlâk adı altında ders koymakla temin edilemeyeceği, okulun talim ve terbiye ihtiva ettiği bütün tesir edici unsurlarla ve günlük küçük sanılan olaylar içinde insan ve vatandaşın karakterini oluşturduğu. Gereksiz bilgilerin atılmasının lâzım olduğu, okulların birer ahlâk ve demokrasi yuvaları haline getirilip, hayat, kanun, töre ve örfleriyle ister istemez zorunlu olarak ahlâkî oluşumun meydana geleceği. Heykeltıraş ve ressamın bir yandan desteklenirken diğer yandan vergiye tâbi tutulmaması gerektiği. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, mücadele azmi ile kendini belli eden bir karakter, ülkesine kendini adayan bir eğitim, fikir ve siyaset adamıdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Afetinan, A. (1973), Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. Ankara: TTK.
 • Akgün M. Z. (1978), "Çeşitli Yönleri İle Baltacıoğlu". Yeni Adam, S. 921, Mayıs 1978, s.38.
 • Aytaç K. (1979), "İ. Hakkı Baltacıoğlu'nun Hayatı ve Faaliyetleri". DTCF Dergisi, C. XI, S. 2, s. (165 - 190).
 • Baltacıoğlu İ. Hakkı, (1938), "Hayatım", Yeni Adam, S. 157.
 • ------------------------------(1938), "Hayatım", Yeni Adam, S.142.
 • ------------------------------(1939), "Hayatım", Yeni Adam, S. 255.
 • Karaca Y. (2002), Kişiler-Olaylar- Kavramlar-Mekânlar. Tarih Ansiklopedisi, (2002), Cilt. V, Ankara: Berikan Yayınları.
 • Berkes N. (1978), Türkiye'de Çağdaşlaşma. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Buran H. (2005), Seçim Sistemleri ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dikici A. (1986), İsmayil Hakkı Baltacıoğlu'nun Kültür ve Eğitim Kavramı Üzerine Bir inceleme. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dikici A. - Tezci E. (2002), "İsmayil Hakkı Baltıcıoğlu' nun Sanat, Sanat Eğitimi ve Milli Sanat Hakkındaki Düşünceleri". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s. (235-244).
 • Ezherli İ. (1992), Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920-1992) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı (1877-1920). Ankara: TBMM Kültür ve Sanat Yayınları.
 • Göral V. (2003), "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, V: Muhafazakârlık" Cilt 5 (Der.) Ahmet Çiğdem, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sayılı Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun I. Maddesi; TBMM Kavanin Mecmuası, (1943), D. I, C. I, No: 2. Ankara: TBMM Matbaası.
 • Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2007, (2008). Ankara: TUİK Yayınları.
 • Şen E. (2008), İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Kur'ân Meâli. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TBMM Âzasının Tercümeihal Kağıdı Örneği 1170.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VII, Cilt 24, Yirmibeşinci Birleşim, Oturum 1, 14. 6. 1946.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 11, Altmışikinci Birleşim, 24. 5. 1947.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 12, Seksenbeşinci Birleşim, 8. 7. 1948.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 12, Yetmişbirinci Birleşim, 14. 6. 1948.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 16, Elliikinci Birleşim, 25. 2. 1949.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 18, Yetmişdördüncü Birleşim, 21. 4. 1949.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 18, Yetmişsekizinci Birleşim, 29. 4. 1949.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 20, Doksandokuzuncu Birleşim, 2. 6. 1949.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 20, Yüzbirinci Birleşim, 4. 6. 1949.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 22, Onaltıncı Birleşim, 12. XII. 1949.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 22, Yirmiüçüncü Birleşim, 28. 12. 1949.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 23, Yirmidokuzuncu Birleşim, 13. 1. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 23, Yirmiyedinci Birleşim, 9. I. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 23, Yirmiyedinci Birleşim, 9. I. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 24, Ellidördüncü Birleşim, 23. 2. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 24, Ellinci Birleşim, 18. II. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 24, Kırkdokuzuncu Birleşim, 17.II. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 25, Yetmişikinci Birleşim, 24. 2. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 25, Yetmişikinci Birleşim, 24. 2. 1950.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 3, Yirmialtıncı Birleşim, 28. 12. 1946.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 3, Yirmibirinci Birleşim, 239. 12. 1946.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 3, Yirmiyedinci Birleşim, 16.12. 1946.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 4, Kırksekizinci Birleşim, 21. 2. 1947.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 6, Altmışdokuzuncu Birleşim, 6. VI. 1947.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 6, Altmışdokuzuncu Birleşim, 6. 6. 1947.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 7, Onikinci Birleşim, 28. 11. 1947.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 8, Yirmialtıncı Birleşim, 29. XII. 1947.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 8, Yirmidördüncü Birleşim, 27. XII. 1947.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 11, Altmışbeşinci Birleşim, 31. V. 1948.
 • Tozlu N. (1989), İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Eğitim Sistemi üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Tunaya T. Z. (1981), Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, Ankara: Turhan Yayınevi.
 • Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem, 1919-1923, I. Dönem Milletvekillerinin Özgeçmişleri, III. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yay.
 • Türk Parlamento Tarihi, TBMM-II. Dönem, 1923-1927, III. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları.
 • Türk Parlamento Tarihi, TBMM-III. Dönem, 1927-1931, I. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları.
 • Türkkan Y. (2008), Türk Modernleşmesinde Yeni Adam Dergisi (1934-1938). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • Ünsal Y. (1990), Atatürk: İmparatorluktan Millî Devlete. Ankara: TTK.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.