Nida AKBULUT
(Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilimdalı, Sakarya, Türkiye)
Serhat ASLAN
(Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilimdalı, Sakarya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 15Sayı: 56ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 169 - 176Türkçe

123 6
ÖRTÜK PROGRAM ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Bu araştırmanın amacı Örtük program Ölçeği geliştirmek ve geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 648 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 50'ini açıklayan, 21 madde ve 3 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .88, İÇERİK alt boyutu için .84 , öğrenme-öğretim süreci alt boyutu için .87 ve değerlendirme alt boyutu için .61 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin madde-toplam puan korelasyonlarının .22 ile .72 arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde üç boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (?2= 844.57, sd= 186, RMSEA= .074, NNFI=.94, NFI= .94, CFI= .95, IFI= .95, RFI= .93, SRMR= .063, , CN=188.04, IFI=0.95, GFI=0.89, AGFI= 0.86) olarak bulunmuştur). Bu bulgulara dayanarak örtük program ölçeğinin eğitim ve psikoloji alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anderson, L W, & Krathwold, D. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman
 • Akbulut, E. (2011). İlköğretim Okullarında Örtük Program Faaliyetlerinin Saptanması. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • ANGELA, R, (2013). The Theatrical Ties that Bind: An Examination of the Hidden Curriculum of Theatre Education, Arizona State University
 • Brown, M., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (s. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Byrne, B. M., & Campbell, T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: a look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, 555-574.
 • Cribb, A., & Bignold, S. (1999). Towards the reflexive medical school: The hidden curriculum and medical education research. Studies in Higher Education, 24,195-209.
 • Ercan, İ., Yüksel, S., Özkaya, G., Ocakoğlu, G., Yüksel, G. & Uncu, Y. (2009). Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeğinin Geliştirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 40(3), 81-87.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, , 1-55.
 • Hubbard, B.( 2010). Manifestations of hidden curriculum in a community college online opticianry program: An ecological approach,
 • Haralambos, M. (1991). "Sociology: Themes and Perspectives" . Halstead, J., M. & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
 • Giroux, H. (2001). Theory and resistance in education: Towards a pedagogy for the opposition. Westport, CT: Bergin and Garvey.
 • Jackson, P. (1968). Life in classrooms. New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston.
 • Karasar N (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi,7. Basım, Ankara
 • Korzh, A. (2013). Educational ınequalities and ukraınan orphan's future pathways : Social reproduction or transformation through the hidden curriculum? Colombia University
 • LeBlanc, C. & Heyworth, J. (2007). Emergency physicians: "burned out" or "fired up"? CJEM, 9, 121-123.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD's brief self- report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross- cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Martin, L (2014). The hidden curriculum exposed: How one outreach program bridges cultural capital and cultural wealth for Latina/o community college transfer students. Los Angeles
 • Meighan, R. (1981). The hidden curriculum. Retrieved June 21, 2003, from http://www. sociology.org.uk.tece1tl.htm
 • Miller, J. P., & Seller, W. (1990). Curriculum: Perspectives and practice. Toronto: Copp Clark Pitman.
 • Posner, G. (1995). Analyzing the Curriculum. (2) McGraw-Hill.
 • Sockett, H. (1992). The moral aspects o f the curriculum. In P. W. Jackson (Ed ), Handbook of research on curriculum 543-569. New York: Simon & Schuster Macmillan.
 • Takala, M, Hawk D, & Yannis R.(2001) "On the Opening of Society: Towards a More Open and Flexible Educational System", Systems Research and Behavioral Science, Special issue on Designing Educational Systems for the Twenty-First Century, 18 (4), 291
 • Vallance, E. (1983). Hiding the hidden curriculum: An interpretation of the language ofjustification in nineteenth-century educational reform. In H. Giroux & D. Purpel (Eds.), The hidden curriculum and moral education: Deception or discovery? Berkley, CA: McCutchan Publishing Corporation
 • Wideman, C. 1973. The Hidden Curriculum:Conceptual and Emprical Issues Surrounding Non-Acdemic Aspects Of Schooling.Madison : University Of Wisconsin
 • Wren, D. J. (1999). School culture: exploring the hidden curriculum. Adolescencei 34 (135), 596.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.