Mehmet Suat BAL
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Böl. Kahramanmaraş)
Nadire KARADEMİR
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Böl. Kahramanmaraş,)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 34ISSN: 1301-0085 / 1309-0275Sayfa Aralığı: 15 - 32Türkçe

230 0
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi
Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konusunda özdeğerlendirme seviyelerinin belirlenmesini amaçlar. Araştırmada veri toplama aracı olarak 6 faktörden oluşan 35 maddelik 5'li likert tipi "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Öz-Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek sosyal bilgiler dersine giren 171 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenler Türkiye'nin güneyinde bulunan iki ilden seçilmiştir. Araştırmada ikili karşılaştırmalar için bağımsız gruplar t testi, çoklu karşılaştırmalar için ANOVA analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin pedagojik bilgi konusunda kendilerini yüksek derecede yeterli gördükleri, öte yandan teknolojik bilgi konusunda az derecede yeterli gördükleri söylenebilir. Değişkenler açısından incelendiğinde ise kıdem, cinsiyet, akademik düzey, mezun olunan bölüm, derse girilen sınıf ve hizmet içi eğitim alma durumlarının TPAB görüş puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akkaya, E. (2009 ). Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Kavramına İlişkin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Zorlukları Bağlamında İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Akkaya, E., Akkoç, H., Bingölbali, E. ve Özmantar, M. (2009). Matematik öğretmen adaylarına pedagojik alan bilgisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi. I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009. Çanakkale.
 • Asan, A. (2003) Computer Technology Awareness by Elementary School Teachers: A Case Study from Turkey. Journal of Information Technology Education, 2, 150-163.
 • Aydoğdu, B., Özcan, E. ve Ergin. O. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Karsı Tutumları ve Bilgisayar Kullanma Düzeyleri. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-8 Mayıs 2008. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Bağcı, N., Şimşek, S., (2000), Millî Eğitim Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış. Milli Eğitim, 146.
 • Bal, M. S., (2012). Determining preservice history teachers' self-assessment levels with regard to their technological pedagogical content knowledge (TPCK). Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI), 4 (1), 293-308.
 • Birişçi, S., Metin, M. ve Demiryürek,G (2011) İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi: (Artvin ili örneği). Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Bozcan, E. Ü., (2010) Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Teknoloji Kullanımı. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1 (4).
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yay.
 • Büyükkaragöz, S. ark. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Eğitimin Temelleri). Konya: Mikro Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara:Pegema Yayıncılık.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Demir, S. (2001). Öğretim elemanları ve öğrencilerin internetin öğretim amaçlı kullanımına ilişkin görüş ve tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf ve Alan Öğretmelerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (4).
 • Ekici, G. (2008). Teknik Öğretmenlerin ve Teknik Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 42-55.
 • Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12.
 • Gezer, B. ve Sevim, Y. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanımlarının Meslekî Gelişimlerine Etkisi (Elazığ İli Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5 (1).
 • Gönen, S., ve Kocakaya, S., (2006) Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimler Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 37-44.
 • Grossman, P. (1990). The Making Of A Teacher: Teacher Knowledge And Teacher Education. New York: Teachers College Press.
 • Gudmundsdottir, S. (1990). Values in Pedagogical Content Knowledge. Journal of Teacher Education, 41 (3) 44-52.
 • Işıksal, M., (2006). A study on pre-service elementary mathematics teachers' subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the multiplication and division of fractions. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ankara.
 • Karahasan, B., (2010). Preservice seondary mathematics teachers' pedagogical content knowledge of composite and inverse function. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ankara.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Z., Emre, İ. ve Kaya, O. N. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 643-651, Elazığ.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü (2008). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, Ankara
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5. sınıflar). Milli Eğitim Bas., Ankara.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-7. sınıflar). Milli Eğitim Bas., Ankara.
 • MEB. (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Mıhladız, G., (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing Teachers to Teach Science and Mathematics with Technology: Developing a Technology Pedagogical Content Knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509-523.
 • Ocak, M.A. (2005). Mathematics Teachers' Attitudes Toward The Computers, Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (3), 82-88.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Öztürk, Ç. (2003). Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yapma Yeterlikleri (Kırşehir İli Örneği). Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Öztürk, M. (2006). Coğrafya Eğitimini Yeniden Düşünmek: Yeni Bin Yılda Sorgulayan, Problem Çözen ve Karar Verebilen Öğrenciler. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 439-451.
 • Park, S. ve Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogicalcontent knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachersas professionals. Research in Science Education, 38, 261-284.
 • Segall, A. (2004). Blurring The Lines Between Content and Pedagogy. Social Education, 68 (7), 479-482. Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, Vol. 15 (2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge And Teaching: Foundations Of The New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Sorgo, A., Usak, M., Aydogdu, M., Keles, O. ve Ambrozic-Dolinsek, J. (2011). Biology teaching in upper secondary schools: comparative study between Slovenia and Turkey. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(3), 305-314.
 • Şimşek, A. (2005). Sınıf Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronoloji Yeterlilikleri: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Örneği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005. Denizli.
 • TED.(2009). Türk Eğitim Derneği Öğretmen Yeterlikleri Özet Rapor. "Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım" Ankara.
 • Trigwell, K., ve M. Prosser, F. W. (1999). Reliations Between Teacher' Aproaches to Teching and Students' aproaches to Learning. Higer Education , 37, 57-70.
 • Uşak, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çiçekli Bitkiler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uşak, M. (2009). Preservice Science and Technology Teachers' Pedagogical Content Knowledge on Cell Topics. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (4) 2033-2046.
 • Veal, W. R., Tippins, D. J. ve Jefferson, J. B. (1999). The Evolution of Pedagogical Content Knowledge in Prospective Secondary Physics Teachers. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED443719.pdf: Reports - Research.
 • Yeşil, R. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-78.
 • Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2010). Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Konuya Özel Stratejiler Bağlamında İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 125-149.
 • Yıldırım, S., (2008). Preservice and inservice basic education computer teachers' professional growth in terms of their perceptions of teaching, pedagogical competencies and subject matter knowledge. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.