CENNET ŞANLI
(Nevşehir, MEM, Proje Birimi)
ADNAN PINAR
(Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Coğrafya Öğretmenliği ABD.,)
Yıl: 2017Cilt: 0Sayı: 35ISSN: 1303-2429 / 1303-2429Sayfa Aralığı: 21 - 39Türkçe

326 0
TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GELİŞİM PROGRAMININ COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERLİK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ
Bu çalışmada, geliştirilen Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Gelişim Programı (TÖDGP) 'nın coğrafya öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yeterlik algısı üzerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi, Coğrafya Öğretmenliği Programında öğrenim gören 36 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma deseninin odak, nitel araştırma deseninin ise destekleyici olarak alındığı karma model kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile nitel boyutu odak grup görüşmeleriyle yürütülmüştür. Deney ve kontrol gruplarında yer alan coğrafya öğretmen adaylarına ön test olarak, Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Aracını Seçme Yeterlik Algısı Ölçeği (TÖDASYAÖ), Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Aracını Uygulama Yeterlik Algısı Ölçeği (TÖDAUYAÖ) ve Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Aracını Değerlendirme Yeterlik Algısı Ölçeği (TÖDADYAÖ) uygulanmış, gruplar arasında TÖDASYAÖ, TÖDAUYAÖ, TÖDADYAÖ ön test puanlarına göre anlamlı fark olmadığı (p>.05) görülmüştür. Daha sonra deney grubuna sekiz oturum süren TÖDGP uygulanmıştır. TÖDGP sonunda, deney ve kontrol gruplarına son test olarak TÖDASYAÖ, TÖDAUYAÖ ve TÖDADYAÖ tekrar uygulanmış ve elde edilen nicel veriler SPSS 14.00 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın odak grup görüşmelerinden elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, elde edilen nicel ve nitel verilere göre TÖDGP'nın öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.