Mesut BÜTÜN
(Cumhuriyet University)
Yıl: 2015Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2149-2727 / 2149-2727Sayfa Aralığı: 136 - 167Türkçe

244 10
Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Ders İmecesi Modelinin Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ders imecesi, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinde kullanılan Uzakdoğu merkezli bir öğretmen eğitimi modelidir. Son yıllarda gittikçe artan bir şekilde dünyanın farklı ülkelerinde ve kültürlerinde uygulanmakta olan ve etkililiğiyle ilgili olumlu raporlar yayınlanan bu modelin öğretmen eğitimi sistemimiz içerisinde uygulanabilirliğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programındaki Öğretmenlik Uygulaması dersinde ders imecesi modeli uygulamaya konulmuş ve süreçte ortaya çıkan sorunlar incelenmiştir. Araştırma, dersi alan 26 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, adaylara yöneltilen açık uçlu sorulardan oluşan 4 maddelik görüş formundan ve araştırmacının alan notlarından elde edilmiştir. Veri analizi sonucunda genel olarak, öğrencilerin düşünme biçimlerinin tahmin edilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin üretilmesinde, uygulama öğretmenlerinin sürece katılımlarında ve araştırma derslerinin etkililiğinin değerlendirilmesinde sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Yine araştırmanın bulguları, ders imecesi çalışma döngüsündeki planlama, araştırma dersi ve değerlendirme basamaklarına özgü çeşitli zorlukların ortaya çıktığını göstermiştir. Çalışmanın sonucunda, yaşanan bu zorluklarla ilgili araştırmacının alan notları ve adayların bu zorlukların çözümüne yönelik görüşleri temel alınarak ileride bu yönde yapılacak çalışmalar için çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (Lesson study) çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Burroughs, Elizabeth A.&Luebeck, Jennifer L. (2010). Pre-service Teachers in Mathematics Lesson Study. The Mathematics Enthusiast, 7 (2), 391-399.
 • Bütün, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematiği öğretme bilgilerinin gelişimi, yayınlanmamış doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bütün, M.,Kaya, Ü.&Şentürk, K.V. (2014). Ders İmecesi Modelinin Hizmet-içi Eğitimde Uygulanabilirliği ile İlgili Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Carrier, S. J. (2011). Implementing and integrating effective teaching strategies including features of lesson study in an elementary science methods course. The Teacher Educator, 46(2), 145-160.
 • Chassels, C.& Melville, W. (2009). Collaborative, reflective, and iterative Japaneselesson study in an initial teacher education program: Benefits and challenges. Canadian Journal of Education, 32(4), 734-763.
 • Creswell, J.W.(2013). Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, 3. Baskıdan Çeviri, Creswell, J.W., Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches, Bütün, M. ve Demir, S. B. (Ed), Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Eraslan, A. (2008). Japanese Lesson Study: Can it work in Turkey. Education and Science, 33, 62-67.
 • Erbilgin, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ders araştırması hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 69-83.
 • Fennema, E.& Franke, L. M. (1992). Teachers’ knowledge and its impact. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 147–164). New York, NY: Macmillan.
 • Fernandez, M., L.& Zilliox, J. (2011). Investigating Approaches to Lesson Study in Prospective Mathematics Teacher Education Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education, L., C., Hart, A., S., Alston ve A., Murata (Eds.), Springer Netherlands, 85-102.
 • Fernandez, M. L. (2005). Exploring “lesson study” in teacher preparation. Proceedings of the 29 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 305-312.
 • Hiebert, J., Morris, A.& Glass, B. (2003). Learning to learn to teach: An “experiment” model for teaching and teacher preparation in mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 6(3), 201-222.
 • Hiebert, J., Morris, A., Berk, D.& Jansen, A. (2007). Preparing teachers to learn from teaching. Journal of Teacher Education, 58(1), 47-61.
 • Cajkler, W. &Wood, P. (2015) Lesson Study in Initial Teacher Education, in Dudley, P (Ed.) Lesson Study: Professional learning for our time. London, Routledge, pp. 107-127.
 • Kieran, C., Krainer, K. & Shaugnessy, J.M. (2013). Linking research and practice: Teachers as key stakeholders in mathematics education research. In M.A. Clements, A. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. Leung (Eds.), Third international handbook of mathematics education (pp. 361-392). Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Knapp, A. K., Bomer, M. & Moore, C. J. (2011). Lesson study as a learning environment for coaches of mathematics teachers. In L. Hart, A. Alston, & A. Murata (Eds.) Learning Together: Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education. Springer.
 • Lewis, C. (2002). Lesson Study: A Handbook of Teacher-led Instructional Change, Research for Better Schools, Philadelphia.
 • Murata, A. (2011). Introduction: Conceptual Overview of Lesson Study Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education, L., Hart, A., Alston ve A., Murata (Eds.), Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education, Springer Netherlands, 1-12.
 • Murata, A. & Pothen, B. (2011). Lesson Study in Preservice Elementary Mathematics Methods Courses: Connecting Emerging Practice and Understanding Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education, L. Hart, A. Alston ve A. Murata (Eds.), Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education, Springer Netherlands, 103-116.
 • NCTM. (1989). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, http://standards.nctm.org, 7 Şubat 2004.
 • NCTM. (1991). Professional Standards for Teaching Mathematics, http://standards.nctm.org, 7 Şubat 2004.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, 3. Baskıdan Çeviri, Patton, M. Q., Qualitative Research and Evaluation Methods, Bütün, M. ve Demir, S. B. (Ed), Pegem Yayınevi, Ankara.
 • Sibbald, T. (2009). The relationship between lesson study and self-efficacy. School Science and Mathematics, 109(8), 450-460.
 • Sims, L.& Walsh D. (2009). Lesson Study with preservice teachers: Lessons from lessons. Teaching and Teacher Education, 25, 724–733.
 • Stepanek, J., Appel, G., Leong, M., Mangan, M. T.& Mitchell, M. (2007). Leading lesson study: A practical guide for teachers and facilitators. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Stigler, J. & Hiebert, J. (1999). The Teaching Gap: Best Ideas from the World's Teachers for improving Education in The Classroom, The Free Press, New York, 224 s.
 • Vygotsky, L. (1978). Mind in society (trans: M. Cole, S. Scribner, V. John-Steiner, & E. Souberman). Cambridge: Harvard University (Original work published 1934)
 • Xu, H.& Pedder, D. (2015) Lesson Study: an international review of the research, in Dudley, P (Ed.) Lesson Study: Professional Learning for our time, London, Routledge, pp. 24-47
 • Yoshida, M. (2008). Exploring Ideas for a Mathematics Teacher Educator’s Contribution to Lesson Study. In D. Tirosh, & T. Wood (Eds.), Tools and Process in Mathematics Teacher Education (pp. 85-106). Rotterdam: Sense Publishers.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.