HASAN TEMEL
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı,)
Sefa DÜNDAR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi.)
ALİ ŞENOL
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Yıl: 2015Cilt: 35Sayı: 1ISSN: 1301-9058Sayfa Aralığı: 153 - 176Türkçe

175 4
Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi
Bu çalışmada, Fen ve teknoloji öğretmenlerinin matematiksel kavram veya ifadelerden kaynaklı yaşadıkları güçlüklerin ortaya konulması, öğretmenlerin bu güçlükleri ortadan kaldırmak için başvurdukları çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve bu güçlüklerin giderilmesinde fen ve matematik entegrasyonun neden gerekliliğin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel yaklaşıma dayanan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde (5 farklı bölge) öğretmenlik yapan 6 fen ve teknoloji dersi öğretmeniyle yürütülen araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeler sonucunda bilgisayar ortamına aktarılarak metin haline dönüştürülen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda dört tema belirlenmiştir. Öğretmenlerin derslerde matematikle ilgili kavramsal ve işlemsel güçlüklerle karşılaştıkları görülmüştür. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin karşılaşılan güçlükleri gidermek için bireysel çaba harcadıkları ve diğer öğretmenlerle iş birliği yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen temalar üzerinde değerlendirmeler yapılarak yorum ve önerilerde bulunulmuştur
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • American Association for the Advancement of Science. (1989). Project 2061. Science for All Americans. Washington, D.C.: Author.
 • Avcı, Ö. (2006). Van il merkezinde ilköğretim II. kademe fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Aydın, F. & Temel H. (2012). Fen ve teknoloji dersi ile matematik dersinin entegrasyonunun sağlanması: üslü sayılar örneği. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (27-29 Eylül 2012). Bolu.
 • Aydın, A. (2011). Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin bazı matematik kavramlarına yönelik hatalarının ve bilgi eksiklerinin tespit edilmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Dergisi, 13(1), 78-87.
 • Aydoğan, S. & Güneş, B. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-123.
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal. 90(4), 449-466.
 • Ball, D., Bass, H. & Hill, H. (2004). Knowing and using mathematical knowledge in teaching: learning what matters. Paper presented to the South African Association of Mathematics, Science and Technology Education, Cape Town, South Africa, January 14, 2004.
 • Berlin, D.F. & White, A.L. (2001). Science and mathematics together: Implementing a theoretical model. Science Educator, 10(1), 50-57.
 • Bingölbali, E. & Özmantar M., F. (2012) İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar Ve Çözüm Önerileri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brookhart, S., Walsh, J. & Zientarski, W. (2006). The dynamics of motivation and effort for classroom assessments in middle school science and social studies. Applied Measurement in Education,. 19(2) 151-184.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cankoy, O. (2009). Kavram Yanılgısı Nedir? Erişim Adresi: http://www.aoa.edu.tr/cankoy/Kavram%20Yan%C4%B1lg%C4%B1s%C4%B1 %20Nedir.doc Erişim Tarihi: 15.01.2013
 • Cengiz, E., Uzoğlu, M., & Daşdemir, İ. öğretmenlere göre fen ve teknoloji dersindeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 393-418.
 • Çavaş, B. (2002). İlköğretim 6. ve 7. Sınıflarda Okutulan Matematiğe Dayalı Fen Konularında Yaşanan Sorunlar, Matematiğin Bu Sorunlar İçerisindeki Yeri ve Bu Sorunların Giderilmesinde Teknolojinin Rolü ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çeken, R. & Ayas, C. (2010) İlköğretim fen ve teknoloji ile sosyal bilgiler ders programlarında oran ve orantı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 669-679.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 5. Baskı. Trabzon.
 • Douville, P., Pugalee, D. K. & Wallace, J. D. (2003). Examining instructional practices of elementary science teachers for mathematics and literacy integration. School Science and Mathematics, 103(8), 388-396.
 • Friend, H. (1985). The effect of science and mathematics ıntegration on selected seventh grade students' attitudes toward and achievement in science. School Science and Mathematics, 85(6), 453-461.
 • Furner, J.M. & Kumar, D.D. (2007). The mathematics and science ıntegration argument: a stand for teacher education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(3), 185-189.
 • Haigh, W., & Rehfeld, D. (1995). Integration of secondary mathematics and science methods course: A model. School Science and Mathematics, 95(5), 240-247.
 • Howson, G., Keitel, C., & Kilpatrick, J. (1981). Curriculum development in mathematics. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
 • Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerisinin geliştirilmesine etkisi: "Yaşamımızdaki sürat örneği". Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Knapp, N. P., & Peterson, P. L. (1995). Teachers' interpretations of "CGI" after four years: meanings and practices. Journal for Research in Mathematics Education, 26(1), 40-65.
 • Koehler, M. S., & Grouws, D. A. (1992). Mathematics teaching practices and their effects. In A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning, A project of the National Council of Teachers of Mathematics (s. 15-125), New York: Macmillan.
 • Kumar, D.D. & Sherwood, R.D. (1997). Hypermedia in science and mathematics: Applications in teacher education, problem solving and student testing. Journal of Educational Computing Research, 17(3), 249-262.
 • La Turner, R. (2000). Teacher academic preparation and commitment to teach math and science. Teaching and teacher education, 18, 653.
 • McBride, J. W. & Silverman, F. L. (1991). Integrating elementary/middle school science and mathematics. School Science and Mathematics, 91(7), 285-92.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM.
 • National Research Council. (1990). Reshaping school mathematics. A philosophy and framework for curriculum. Washington, D.C. National Academy Press.
 • National Research Council. (1996). National science education standards. Washington, D.C. National Academy Press.
 • Oliver, A. (1989), Handling Pupils' minconceptions. Presidential Adres Delivered at the Thirteenth National Convention on Mathematics. Physical Science and Biology Education, Pretoria, 3-7 July 1989.
 • Özdemir, N. (2006). İlköğretim 2. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Rasmussen, C. L. (1998) Reform in differential equations: A case study of students' understandings and difficulties. Unpublished doctoral dissertation, Purdue University, Calumet.
 • Rogers, M. Volkmann, M. & Abell, S. (2007). Science and mathematics: a natural connection. Science and Children. 45(2), 60-61.
 • Roth, W. (2005). Talking science: language and learning in science classrooms. Lanham, Maryland: The Rowman ve Littlefield Publishing Group, Inc.
 • Ryan, R. & Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55(1) 68-78.
 • Schulman, L. & Schulman, J. (2004). How and what teachers learn: A shifting perspective. Journal of Curriculum Studies. 36(2) 257-271.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Sosniak, L. A., Ethington, C. A., & Varelas, M. (1991). Teaching mathematics without acoherent point of view: Findings from the IEA Second International Mathematics Study. Journal of Curriculum Studies, 23(2), 119-131.
 • Tall, D. O. & Razali, M. R. (1993) Diagnosing students' difficulties in learning mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 24(2), 209-222.
 • Tatar E. & Dikici R., (2008). Matematik eğitiminde öğrenme güçlükleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9).
 • Temel H. (2012). İlköğretim 4-8 Fen Ve Teknoloji Ve Matematik Öğretim Programlarının Fen Ve Matematik Entegrasyonuna Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yusof, Y. M. & Rahman, R. A. (2001) Students' difficulties with multiple integration: a preliminary study. 3rd Southern Hemisphere Symposium, South Africa.
 • Zachariades, T., Christou, C., & Papageorgiou, E. (2002) The difficulties and reasoning of undergraduate mathematics students in the identification of functions. Proceedings in the 10th ICME Conference, Crete, Greece.
 • Watanabe, T. & Huntley, M. A. (1998). Connecting mathematics and science in undergraduate teacher education programs: Faculty voices from the Maryland collaborative for teacher preparation. School Science and Mathematics, 98(1), 19- 25.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.