Fatih KARAMERCAN
(Avukat, İzmir Barosu)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 78ISSN: 1306-9802Sayfa Aralığı: 81 - 88Türkçe

369 0
Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları ile İlgili Uygulama Sorunları ve Yargıtay'ın Tutumu
Çalışmamız özellikle son yıllarda dövize endeksli borçlanarak Mortgage Kredisi almış tüketicilerin, ABD'de gerçekle- şen ve tüm dünyayı etkisine alan küresel kriz sonucunda aşırı ifa güçlüğüne düşmüş olmaları sonucunda sözleşmenin uyarlanmasını talep edip edemeyecekleri, ne gibi gelişmeler yaşandıktan sonra 6098 sayılı TBK'da genel bir hükme yerildiğinin, söz konusu maddenin yeni bir hüküm olup olmadığı ve bu konuda Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlar değerlendirilecektir.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • ACAR, Hakan: Unidroit ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensipleri Işığında Aşırı İfa Güçlüğü, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: XII, Sayı: 1-2.
 • ARAT, Ayşe: Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Ankara 2006.
 • AYDOĞDU, Murat: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 12, Sayı: 1.
 • BACNİ, Zeynep: Global Mali Kriz Sürecinde Kriz Yönetimi ve Yeniden Yapılandırmalar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.
 • BAYGIN, Cem: Türk Borçlar Kanunu'nun Borç İlişkisinin Hükümleri - Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklikler, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: XIV, Sayı: 3-4.
 • BAYKAL, C. Murat: Yabancı Para Üzerinden Yapılan Banka Kredi Sözleşmelerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay'ın Yaklaşımı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), 1998 Aralık, Cilt: XIX, Sayı: 4.
 • BAYSAL ERMAN, Başak Z.: Zaman İçerisinde Değişen Ko- şulların Hukuki İşleme Etkisi, İstanbul, 2007.
 • BAYSAL, Başak: Aşırı İfa Güçlüğü, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler -Tebliğler, İstanbul Ocak 2012, 1. Baskı, s. 118, 119.
 • ERCAN, Atilla: Mortgage Uygulaması ve Krizin Nedenleri - Etkilerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.
 • ERİŞİR, Evrim: İhtiyatî Tedbir Türleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2010.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: "Yeni" 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi, İstanbul 2011.
 • HİSARCIKLIOĞLU. M. Rifat: 2009 Ekonomik Rapor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 65. Genel Kurul.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Kanunu Genel Hükümler - Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanmış - Ankara, Ocak 2012, Genişletilmiş 15. Bası.
 • Küresel Kriz Çalışma Grubu: 2007-08 Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV).
 • ÖZ, M. Turgut: Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, İstanbul 2011.
 • SEROZAN, Rona: Karşılıklı Sözleşmelerde Baştan Dayatılmış veya Sonradan Oluşmuş Edimler Arası Dengesizliğin Uyarlama Yoluyla Düzeltilmesi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul 2000.
 • YENİOCAK, Umut: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler - Genel Hükümler - İstanbul 2011, 1. Baskı.
 • YILMAZ, Süleyman: Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay'ın Bakışı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 59, Sayı: 1.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.