Feyza ERDEN TANTEKİN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, , Ankara, Türkiye)
DİLEK ALTUN
(Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 481 - 502İngilizce

240 13
An Investigation of the Opinions of Primary School Teachers' on Preschool Education and the Transition Process From Preschool to Primary School
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin önemi, işlevi, okul öncesinden ilköğretime geçiş süreci ve okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların ilköğretime geçiş sürecinde yaşadıkları güçlükler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Ölçeği (OÖEHGÖ), 200 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitiminin önemi, okul öncesi eğitim hakkında sahip oldukları bilgi kaynakları ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerini daha detaylı incelemek amacıyla 15 sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, sınıf öğretmenlerinin OÖEHG ölçeğinden aldıkları puanlar arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunmazken, mezun olunan bölüm ve yaş değişkenleri açısından anlamlı fark bulunmuştur. Görüşme sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri okul öncesi eğitimini önemli bulmakta, okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca çalışma kapsamında sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ile ilgili eksik buldukları uygulamalar ve okul öncesi eğitim hakkındaki beklentileri de sunulmuştur
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adams, D., Edie, D., Riley, D., Roach, M., & Ittig, M. (2004). What we know about pre-kindergarten outcomes for children: the top 10 findings from early childhood research. http://www.sohe.wisc.edu/outreach/wccrp/pdfs/research_digest_2.pdfadresinden 21.02.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Aral, N., Kandır, A., & Yaşar, M. (2001). Okul öncesi eğitim. İstanbul: Ya-pa Yayınları.
 • Atılgan, G. (2001). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen İlköğretim I. kademe öğrencilerin sosyal beceri özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Barnett, W. S. (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and shool outcomes. The Future of Children, 5(3), 25-50.
 • Başer, M. G. (1996). Anasınıfı eğitimi alan ve almayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bekman, S., & Gürlesel, C. F. (2005). "Doğru başlangıç Türkiye'de okul öncesi eğitim: Özet bulgular" http://www.tusiad.org/filearchieve/duyuruno681.pdf. adresinden 01.02.2013 tari-hinde alınmıştır.
 • Berk, L. E. (2009). Child development (8th ed.). Boston: Pearson.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows, London: Taylor & Francis e-Library, Routledge.
 • Büyükekiz, M. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin resim uygulamalarındaki farklılıklar. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 391- 404.
 • California Department of Education, (CDE) (1997). Elementary teaching and learning division and child development division. Continuity for young children. http://center.serve.org/ tt/California%20Continuity%20Final.pdf adresinden 11.08.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Cemaloğlu, N., & Erdemoğlu-Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklıdeğişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi,15(2), 465-484.
 • Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitiminin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis. (2th Edition), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale
 • Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dereli, E. (2012). Okulöncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi,30, 1-20.
 • Dikici-Sığırtmaç, A & Yılmaz, E. (2008). İlköğretim birinci sınıfa devam eden çocukların ilk okuma yazmaya geçiş sürelerinin okul öncesi eğitim alma durumuna göre incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 349, 30-36.
 • Docket, S., & Perry, B. (2007). Transitions to School. Perceptions, expectations, experiences. Sydney: UNSW Press.
 • Dursun, Ş. (2009). A comparison of the mathematical skills of first graders with and without preschool education. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1705-1715.
 • Einarsdottir, J. (2003). When the bell rings we have to go inside: Preschool children's views on the primary school. European Early Childhood Educational Research Journal. Transitions. Themed MonographSeries, 1, 35-50.
 • Einarsdottir, J. (2007). Children's voices on the transition from preschool to primary school. In A.-W. Dunlop, & H. Fabian (Eds.) Informing transitions in the early years, (pp. 74-91). Maidenhead, England: Open University Press.
 • Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Ekinci, O. (2001). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 186-197.
 • Ergün, S. (2003). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematik yetenek ve başarılarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Esaspehlivan, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna gitmiş ve gitmemiş 78 ve 68 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fabian, H. and Dunlop, A-W. A. (2005). The importance of play in the transition to school In: Moyles, J. R. (ed) The Excellence of Play (2nd Edition). Berkshire, UK: Open University Press/McGraw-Hill.
 • Ferah, A. (1996). İlkokuma ve yazma öğretiminde görsel algılama ve zekânın yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gogtay, N., Giedd, J. N., Lusk, L., Hayashi, K. M., Greenstein, D., Vaituzis, A.C., ... Rapoport, L. (2004). Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(21), 8174- 8179.
 • Gorsuch, R. L. (1983). Factor Analysis. Hillsdale: NJ: Erlbaum.
 • Hatcher, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS System for factor analysis and structural equation modeling. Cary, NC: SAS Institute Inc.
 • Karagöllü, Ş. (1995). Anaokulu eğitimi almış ve almamış ilkokul öğrencilerinin cinsiyetlerine ve sınıflarına göre okul başarı düzeyleri ile özsaygı düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaytaz, M. (2005). Türkiye'de okul öncesi eğitimin fayda- maliyet analizi http://www.7cokgec.org/files/1-türkiye-okul-öncesi-egitimin-fayda-maliyet-analizi.pdf2. adresinden 12.10.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Kılıç, Z. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin gelişim becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Knudsen, E. I. (2004). Sensitive periods in the development of the brain and behavior. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(8), 1412-1425.
 • Koçyiğit, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin görüşleri ışığında okula hazırbulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994).Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. London: SAGE
 • Milli Eğitim Bakanlığı (1993). XIV Milli Eğitim Şurası Okulöncesi Eğitimi Komisyon Raporu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). XVII. Milli Eğitim Şurası Okul öncesi Eğitim Komisyon Raporu. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/06021327_17_sura.pdf. adresinden 08.12.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). 12 yıl zorunlu eğitim sorular ve cevaplar. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12yil_soru_cevaplar.pdf adresinden 12.09.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). E-bilgilendirme. Referans no: 648375- 07.03.2012.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Öğretmen Kitabı. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/kitaplar/1sinif_ogretmenkitabi.pdf adresinden 05.07.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Mundfrom, D. J., Shaw, D. G., & Ke, T. L. (2005). Minimum sample size recommendations for conducting factor analyses. International Journal of Testing, 5(2), 159-168.
 • Oktay, A. (2003). Türkiye'de kurum merkezli erken çocukluk eğitimi. AÇEV UNICEF Eğitim Reform Girişimi Raporu Ankara.Özbek, A. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen çocukların ilköğretim birinci sınıfta sosyal gelişim açısından öğretmen görüşüne dayalı incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özmert, E. N. (2005). Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi: 1 beslenme. ÇocukSağlığı ve HastalıklarıDergisi, 48, 179-195. http://www.pediatriportali.com/resimler/ 120_ beslenme. pdf. adresinden 18.11.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Öztürk, H. (1995). Okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen öğrencilerin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Poyraz, H., & Dere, H. (2003). Okul öncesi eğitiminin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schweinhart, L. J. (2007). Outcomes of the HighScope Perry Preschool Study and Michigan School Readiness Program. In M. E. Young & L. M. Richardson (Eds.), Early child development. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction/The World Bank.
 • Seven, S. (2011). Okula uyum öğretmen değerlendirmesi ölçeği'nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,9(2), 29-42.
 • Siva, L. (2008). Okul öncesi eğitimin ilkokul başarısına etkisi ve bir uygulama. Yayınlanmamış. . . yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tamkavas, E. (2003). 5-6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerinin cinsiyet ve okul öncesi eğitim alma durumlarına göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Taner, M. (2003). Okul öncesi eğitim alan ve almayan farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, UludağÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Taner, M., & Başal, H. A. (2005). Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. UludağÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18(2), 395-420.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Temiz, G. (2002). Okul öncesi eğitimin çocuğun dil gelişimine olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Toluç, Z. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin gelişim becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tuğrul-Atik, B. (1992). Anaokulu eğitimi alan ve almayan çocukların ilkokul birinci sınıf akademik başarı ve ruhsal uyum davranışlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • United Nations Children's Fund, (UNICEF), (2012). School Readiness and Transitions. http://www.unicef.org/publications/files/CFS_School_Readiness_E_web.pdf adresinden 15.01.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Uğur, H. (1998). Anasınıfı eğitiminin sosyalleşmedeki rolü ve öğrencileri sosyalleştirme açısından özel ve devlet anasınıflarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Ural, O., & Ramazan, M. O. (2007). Türkiye'de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. In Özdemir, S., Bacanlı , H., & Sözer, M. (Eds. ). Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri, (s. 11-61). Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Yalman, D. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin, birinci sınıf öğretmenlerinin, anasınıfı öğretmenlerinin ve okul öncesi eğitim almış birinci sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte yaşanan uyum sorunlarıyla ile ilgili görüşleri.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yapıcı, M., & Ulu, F. B. (2010). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitim Bilimleri, 3(1), 43-55.
 • Yekta, M. (2005) Okul öncesi Eğitimi Almışİlköğretim 2. Kademe 7. Sınıf Öğrencilerinin Resim Derslerindeki Başarı Durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Yeşil, D. (2008). Okul öncesi eğitim alan almayan öğrencilerin okula uyumlarını karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yiğit-Orhan, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.