İDRİS AKTAŞ
(Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hatay, Türkiye)
SEYFULLAH GÖKOĞLU
(Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye)
Y. Emrah TURGUT
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon ,Türkiye)
HASAN KARAL
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon ,Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 1307-6086 / 1307-6086Sayfa Aralığı: 257 - 286İngilizce

218 4
Teachers' Opinions about FATIH Project: Awareness, Foresight and Expectations
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin Fatih projesi hakkındaki düşüncelerini farkındalık, öngörü ve beklenti boyutuyla ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini farklı 16 ilde görev yapan toplam 1201 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Karal ve ark. (2013) tarafından geliştirilen "FATİH Projesine Yönelik Görüş Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek farkındalık, öngörü ve beklenti boyutu olmak üzere üç boyut ve "eklemek istediğiniz düşünceleriniz..." açık uçlu sorusundan oluşmaktadır. Verilerin analizinde nicel veriler için; aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t-testi, ANOVA betimsel istatistikleri ve nitel veriler için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin; okullara kazandırılacak teknolojiler ve bu teknolojilerin faydaları hakkında farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu; projenin uygulanması sürecinde teknik sorunlar yaşanacağı, öğrenme çıktılarının olumsuz etkileneceği ve sadece teknoloji ile fırsat eşitliğinin sağlanamayacağı öngörülerinin olduğu ve uzman kişiler tarafından, küçük gruplar halinde, uygulamalı ve uzun süreçli etkin bir hizmet içi eğitim beklentilerinin olduğu belirlenmiştir
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. & Sarıçayır, S. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457 - 471.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S.S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak fatih projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat, Uşak Üniversitesi, UŞAK.
 • Aktaş, İ., Özmen, H., & Bilgin, İ. (2012) Examination of the science student teachers' views about the FATIH project. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium. s:144. October 4-6, Gaziantep, TURKEY.
 • Aktaş, İ., Özmen, H., & Türkan, S. (2013). Fatih projesi ile sınıflara kazandırılan etkileşimli tahtaların kullanılma düzeyleri. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, s: 435-436. June 6-8, Erzurum, TURKEY.
 • Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T. E., Temizhan, O. & Çiçek, H. (2011). Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) Projesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 22-24, Fırat University, Elazığ- TURKEY.
 • Bonifaz, A., & Zucker, A. (2004). Lessons learned about providing laptops for all students. Boston, MA: Development Center, Inc. & Northeast and the Islands Regional Technology in Education Consortium.
 • Collins, A., & Halverson, R. (2010). The second educational revolution: rethinking education in the age of technology. Journal of Computer Assisted Learning, 26(1), 18-27.
 • Çakıroğlu, Ü. (2013). Öğretim teknolojilerinin öğrenme ortamlarına entegrasyonu, (Ed: Çağıltay, K. ve Göktaş, Y.), Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler. Ankara: Pegem Akademi, s. 413-430.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S.M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227-240. [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr
 • Çoklar, A. N. (2012). Evaluations of students on facebook as an educational environment. Online Submission.
 • Dailyrecord. (2010). Scottish school becomes first in world where all lessons take place using computers. Retrieved February 21, 2014 from http://www.dailyrecord.co.uk/news/science-technology/scottish-school-becomes-first- in-world-1068671.
 • Davis, F.D., Bagozzi, R. & Warshaw, P. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
 • Delen, E., & Bulut, O. (2011). The relationship between students' exposure to technology and their achievement in science and math. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 10(3), 311-317.
 • Drexler, W., Baralt, A., & Dawson, K. (2008). The teach web 2.0 consortium: A tool to promote educational social networking and web 2.0 use among educators. Educational Media International, 45(4), 271-283.
 • Ebuara, V.O. (2012). Information communication technology (ICT) as a factor in knowledge creation in cross river nigeria. Journal of Educational Review, 5(1), 43-49.
 • Empirica (2006). Benchmarking access and use of ICT in european schools 2006: Final Report From Head and Classroom Teacher Surveys in 27 European Countries. Germany: European Conmission.
 • Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59(2), 423-435. FATİH Projesi. (2012). [Online] Retrieved January, 09, 2012 from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
 • Fourgous, J.M. (2010). Réussir l'école numérique. Retrieved January 16, 2014 from http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000080 /0000.pdf
 • Fraenkel, Wallen, & Hyun, (2012). How to design and evaluate research in education. (Eighth Edition)Published by McGraw-Hill. New York,
 • Fri-tic. (2012). Projet One to One iPad: Visite de l'Institut international de Lancy. Retrieved Jenuary 15, 2014 from http://www.fri-tic.ch/dyn/bin/45214-46185-1 fritic_visite_onetoone_lancy_v2.pdf
 • Gateway. (2004). One-to-One laptop initiatives: Providing tools for 21century learners. st Folsom, CA: Center for Digital Education.
 • Gökoğlu, S. (2014). Sistem tabanlı teknoloji liderliği modeliyle öğrenme ortamlarına teknoloji entegrasyonunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Göktaş, Y., Yildirim, S. & Yildirim, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICT's ıntegration into pre-service teacher education programs. Educational Technology & Society, 12(1), 193-204.
 • Gürol, M., Donmuş, V. & Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin fatih projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. 3(3). http://www.et-ad.net/dergi/index.php?journal=etad.
 • Howland, J., Jonassen, D., & Marra, R. (2012). Meaningful learning with technology (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Ingram, D., Willcutt, J., & Jordan, K. (2008). Laptop initiative evaluation report. University of Minnesota: Center for Applied Research and Educational Improvement.
 • Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y.E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). FATİH projesine yönelik görüşleri değerlendirme ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 325-348.
 • Keleş, E. & Türedi, N. (2011). Bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerinin bakış açısı ile okullardaki bilgi teknolojisi sınıfları. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(1).
 • Kim, J. H-Y., & Jung, H-Y. (2010). South Korean digital textbook project. Computers in the Schools, 27(3-4), 247-265.
 • Korte, W.B. & Hüsing, T. (2007). Benchmarking access and use of ict in european schools 2006: Results from head and classroom teacher surveys in 27 european countries. eLearning Papers, 2(1), 1-6.
 • Lesardoises. (2012). Les tablettes dans l'éducation la Thaïlande. Retrieved Jenuary 18, 2014 from http://lesardoises.com/11123/les-tablettes-dans-leducation-la-thailande-franchit-le- pas-pour-328-millions-de-dollars.html
 • Lim, C.P. & Khine, M. (2006). Managing teachers' barriers to ICT integration in singapore schools. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 97-125.
 • Marcant, A. (2012).Expérimentation d'usage pédagogique de tablettes numériques sur l'académie de Nice, Nice: CTICE
 • Massé, O. (2012) Rapport au sujet de l'expérimentation de l'académie de Bordeaux sur l'usage des tablettes tactiles en français. Bordeaux: IA IPR.
 • Metcalf, S.J. & Tinker, R. (2003). TEEMSS: Technology Enhanced Elementary and Middle School Science. [online] Retrieved January, 01, 2013 from http://www.concord.org/teems
 • Ministry of Education, Traininng & Employment (2010). Draft information and communication technology integration strategy. Cayman Islands Goverment.
 • Munoz-Repiso, A.G.V., & Tejedor, F.J.T. (2012). The incorporation of ICT in higher education. The contribution of ROC curves in the graphic visualization of differences in the analysis of the variables. British Journal of Educational Technology, 43(6), 901- 919.
 • Newton, L., & Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science lessons. School Science Review. 84(309), 113-119.
 • Ntdtv. (2011). L'iPad:une nouvelle méthode d'enseignement à Singapour. Retrieved Jenuary 25, 2014 from http://fr.ntdtv.com/ntdtv_fra/actualite/2011-01-25/098523898929.html
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı; FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13(3), 1799-1822.
 • Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a worldwide educational assessment. Computers for Education, 37, 163-178.
 • Prestridge, S. (2012). The beliefs behind the teacher that influences their ICT practices. Computers & Education, 58, 449-458.
 • Shenton, A. & Pagett, L.(2007). From 'bored' to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy, 41(3), 129-136.
 • Simpson, A. (2010). Integrating technology with literacy: Using teacher-guided collaborative online learning to encourage critical thinking. ALT-J: Research in Learning Technology, 18(2), 119-131.
 • Sivin-Kachala, J., & Bialo, E. (2000). Research report on the effectiveness of technology in schools (7th ed.). Washington, DC: Software and Information Industry Association.
 • Spiezia, V. (2010). Does computer use increase educational achievements? student-level evidence from PISA. OECD Journal: Economic Studies, 127-148.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8. Baskı). Seçkin yayıncılık, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.