Mustafa KOLSUZ
(Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri, Eskişehir, Türkiye)
Muzaffer ERSOY
(Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri, Eskişehir, Türkiye)
Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI
(Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri, Eskişehir, Türkiye)
Muzaffer METİNTAŞ
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
İrfan UÇGUN
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Sinan ERGİNEL
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 51Sayı: 3ISSN: 0494-1373Sayfa Aralığı: 282 - 288Türkçe

58 0
Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'nde kayıtlı akciğer tüberkülozu yakın temaslılarının değerlendirilmesi
Mycobacterium tuberculosis ile infekte kişilerde, özellikle risk faktörü varlığında, çocukluk, adolesan ve genç erişkinlik döneminde aktif tüberküloz (Tbc) gelişme riski yüksektir. Bunlardan Tbc hastası ile yakın teması olan, tüberkülin deri testi (PPD) pozitif olan ve Tbc için yüksek risk taşıyanlar profilaktik olarak tedaviye alınmalıdır. Biz bu çalışmamızda Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'nde kayıtlı 486 aktif akciğer Tbc'si olgusunun yakın temaslısı olan 1663 kişiyi retrospektif olarak inceledik. Olguların 961 (%57.7)'i kadın, 702 (%42.3)'si erkek ve ortalama yaş 25.4 ± 18.1 yıl idi Temaslıların 1114 (%67)'ü mikrobiyolojik olarak tam almış hasta yakını idi. BCC skar izi 901 (%54.2) kişide, PPD testi 952 (%57.2) kişide kayıtlı idi. Kayıtlı olan PPD'lerin 612 (%64.3)'sinde test 15 mm ve üzerinde idi. Olguların %37.8'ineprofilaktik tedavi verilmişti. Temaslıların %2.6'sının aktif Tbc hastası olduğu tespit edildi. Yaşı 7-14 arasında olup mikrobiyolojik olarak basil pozitif hasta teması olanların %80.5'ine profilaktik tedavi verildiği saptandı. Yaşı altıdan küçük olup, PPD pozitif olanların %98.5'ine profilaktik tedavi verildiği saptandı. Ancak temaslıların sadece 372 (%59.2)'sinin profilaktik tedaviyi tamamladığı saptandı. Sonuçta dispanserlerde uygulanması istenilen profilaksi programına büyük oranda uyulduğu, ancak hastaların tedavilerini tamamlamadığı gözlendi.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. World Health Organization: Treatment of Tuberculosis. Guidelines for National Programmes. Geneva, 1997.
 • 2. Stead WW, Dutt AK. Epidemiyoloji ve konak faktörleri. In: Schlossberg D (ed). Tetikkurt C (çeviri ed). Tüberküloz. 3. Baskı. Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı. New York: Springer-Verlag, 1995: 1-13.
 • 3. Comstoct GW. Epidemiology of tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1982; 125: 8-15.
 • 4. American Thoracic Society. Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 221-47.
 • 5. Özkara Ş, Aktaş Z, Özkan S, Ecevit H. Türkiye’de tüberkülozun kontrolü için kılavuz. TC. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı, Ankara, 1999.
 • 6. Tuberculosis. Bulletin of the World Health Organisation 1998; 76 (Suppl 2): 141-3.
 • 7. Kochi A. The global tuberculosis situation and the new control strategy of the World Health Organisation. Tubercle 1991; 72: 1-6.
 • 8. Glynn JR, Worndorff DK, Fine PEM. Measurement and determinants of tuberculosis outcome in Karonga District. Malawi. Bulletin of the World Health Organisation 1998; 76: 295-305.
 • 9. Kuzuca İG, Canbakan SÖ, Mutlu AG, Küsmez AC. Ankara 2 nolu verem savaş dispanserinde 1996-1997 yıllarında izlenen 256 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 1999; 10: 16-22.
 • 10. Kıter G, Coşkunol İ, Alptekin S. İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri’nde Ocak 1997-Haziran 1998 döneminde kayıtlı tüberkülozlu hastaların değerlendirmesi. Tüberküloz ve Toraks 2000; 48: 333-9.
 • 11. Özşahin SL, El R, Akkurt İ, Kısabacak Z. Verem savaş dispanserlerinin akciğer tüberkülozlu SSK’lı hastalara yaklaşımı. Solunum Hastalıkları 1997; 8: 241-50.
 • 12. Pamukçu A, Baskın E, Büyükbeşe E, Gökalp AS. Bacillus Calmette Guerin aşısının PPD cevabı ile değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. Kongre Kitabı, 1996: 9-15.
 • 13. Menzies R, Vissandgee B. Effect of Bacille Calmette Guerin vaccination on tuberculin reactivity. Am Rev Respir Dis 1992; 145: 621-5.
 • 14. Sepulveda RI, Araya D, Ferrer X, et al. Repeated tuberculosis testing in patients with active pulmoner tuberculosis. Chest 1993; 103: 359-63.
 • 15. Migliori GB, Raviglione MC, Schaberg T, et al. Task Force of ERS, WHO and the Europe Region of IUATLD. Tuberculosis management in Europe. Eur Respir J 1999; 14: 978-92.
 • 16. O’Brien RJ. Preventive therapy of tuberculosis. In: Porter JDH, McAdam KPWJ (eds). Tuberculosis: Back to the Future. United Kingdom: John Wiley Sons Ltd., 1994.
 • 17. Akkaya A, Şahin Ü, Turgut E, Ünlü M. Isparta ve Burdur bölgelerindeki verem savaş dispanserlerine kayıtlı tüberkülozlu olguların araştırılması. Tüberküloz ve Toraks 1998; 46: 362-8.
 • 18. Verem Savaş Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Merkezi 1996 Yılı Türkiye Geneli VSD çalışma raporu.
 • 19. Verem Savaş Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Merkezi 1997 Yılı Türkiye Geneli VSD çalışma raporu.
 • 20. Snider DE, Caras GJ. İsoniazid-associated hepatitis deaths: A review of available information. Am Rev Respir Dis 1992; 145: 494-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.