ŞULE ŞAHİN ONAT
(Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Sibel DELİALİOĞLU ÜNSAL
(Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Sumru ÖZEL
(Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 60Sayı: 2ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 147 - 154Türkçe

756 39
Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
Amaç: Çalışmanın amacı, geriatrik populasyonda dengenin değerlendirilmesi ve denge bozukluğunun fonksiyonel durum ile yaşam kalitesine etkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 83 yaşlı ve 81 yaşlı olmayan toplam 164 olgu alındı. Demografik veriler kaydedildi. Yaşlı bireylere mental durumu değerlendirmek için Mini Mental Test, tüm bireylere dengeyi ve yürümeyi değerlendirmek için Tinetti Denge ve Yürüme Skoru, Süreli Kalk ve Yürü Testi (SKYT) ve 10 metre yürüme testi, fonksiyonelliğini değerlendirmek için Fonksiyonel Aktivite Skoru, yaşam kalitesini ölçmek için de Kısa Form36 (KF-36) uygulandı. Bulgular: Yaşlı bireylerin Tinetti denge, yürüme ve toplam skorları yaşlı olmayan bireylerden düşük, SKYT ve 10 metre yürüme testleri daha yüksek bulundu (p=0,001). Yaşlı bireylerin fonksiyonel aktivite skorları ve KF-36'nın tüm alt parametre skorları yaşlı olmayan bireylerden daha düşük bulundu. Yaşlı bireylerde toplam Tinetti skoruyla KF-36'nın fiziksel skoru arasında kuvvetli, mental skoru arasında orta ve fonksiyonel aktivite skoru arasında da kuvvetli düzeyde pozitif anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05). SKYT ve 10 metre yürüme testi skorunun da KF-36'nın mental skoruyla orta düzeyde, fiziksel skoruyla ve fonksiyonel aktivite skoruyla kuvvetli düzeyde negatif anlamlı korelasyonu bulundu. Sonuç: Bu çalışmada yaşlanmayla bireylerde dengenin bozulduğunu, yaşam kalitesinin ve fonksiyonelliğin azaldığını belirledik.
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Means KM, Rodell DE, O'Sullivan PS. Balance, mobility, and falls among community-dwelling elderly persons: effects of a rehabilitation exercise program. Am J Phys Med Rehabil 2005;84:238-50. [CrossRef]
 • Covington DL, Maxwell JG, Clancy TV. Hospital resources used to treat the injured elderly at North Carolina trauma centers. J Am Geriatr Soc 1993;41:847-52.
 • Müjdeci B, Gökdoğan Ç, Konukseven Ö, Aksoy S. Yaşlanma ve Den- ge. Akademik Geriatri Dergisi 2010;2:148-54.
 • Laessoe U, Hoeck HC, Simonsen O, Sinkjaer T, Voigt M. Fall risk in an active elderly population - can it be assessed? J Negat Results BioMed 2007;6:2. [CrossRef]
 • Tromp AM, Pluijm SMF, Smit JH, Deeg DJH, Bouter LM, Lips P. Fall- risk screening test: A prospective study on predictors for falls in community-dwelling elderly. J Clin Epidemiol 2001;54:837-44. [CrossRef]
 • Stel VS, Smit JH, Pluijm SMF, Lips P. Balance and mobility perfor- mance as treatable risk factors for recurrent falling in older persons. J Clin EpidemioL 2003;56:659-68. [CrossRef]
 • Peeters G, van Schoor NM, Lips P. Fall risk: the clinical relevance of falls and how to integrate fall risk with fracture risk. Best Pract Res Clin Rheumatol 2009;23:797-804. [CrossRef]
 • Hatch J, Gill-Body KM, Portney LG. Determinants of balance confidence in community-dwelling elderly people. Phys Ther 2003;83:1072-9.
 • Güngen C, Ertan T, Eker E, Yaşar R. Engin F. Standardize Mini Mental Test'in Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güveni- lirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2002;13:273-81.
 • Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state". A practi- cal method for grading the cognitive state of patients for the clini- cian. J Psychiatr Res 1975;12:189-98. [CrossRef]
 • Çifçili S, Ünalan P. Yaşlılarda fonksiyonel kayıplara yaklaşım. Türk Aile Hek Dergisi 2004;8:166-73.
 • Lin MR, Hwang HF, Hu MH, Wu HD, Wang YW, Huang FC. Psycho- metric comparisons of the timed up and go, one-leg stand, func- tional reach, and Tinetti balance measures in community-dwelling older people. J Am Geriatr Soc 2004;52:1343-8. [CrossRef]
 • Shubert TE, Schrodt LA, Mercer VS, Busby-Whitehead J, Giuliani CA. Are scores on balance screening tests associated with mobility in older adults? J Geriatr Phys Ther 2006;29:35-9. [CrossRef]
 • Aslan Ş, Gökçe-Kutsal Y. Yaşlılarda özürlülüğün değerlendirimi- ne yönelik çok merkezli epidemiyolojik çalışma. Turk J Geriatrics 1999;2:103-14.
 • Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa form 36 (KF 36)'nın Türkçe versiyonunun güvenirliliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi 1995:12:102-6.
 • Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health sur- vey (KF-36). Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30:473-83. [CrossRef]
 • Felsenthal G, Ference TS, Young MA. Aging of organ systems. In: Gonzales EG, Myers SA, Edelstein JE, Lieberman JS, Downey JA, editors. Downey and Darling's Physiological Basis of Rehabilitation Medicine. 3th ed. Boston: Butterwoth Heinemann;2001.p.561-77.
 • Soyuer F, Şenol V, Elmalı F. Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları. Van Tıp Dergisi 2012;19:116-21.
 • Rossat A, Fantino B, Nitenberg C, Annweiler C, Poujol L, Herrmann FR, et al. Risk factors for falling in community-dwelling older adults: which of them are associated with the recurrence of falls? J Nutr Health Aging 2010;14:787-91. [CrossRef]
 • Lima MC, Simão MO, Oliveira JB, Cavariani MB, Tucci AM, Kerr- Correa F. Alcohol use and falls among the elderly in Metropolitan São Paulo, Brazil. Cad Saude Publica 2009;25:2603-11. [CrossRef]
 • Uz Tunçay S, Özdinçler AR, Erdinçler SD. Geriatrik Hastalarda Düş- me Risk Faktörlerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Turk J Geriatrics 2011;14:245-52.
 • Baloh RW, Ying SH, Jacobson KM. A longitudinal study of gait and balance dysfunction in normal older people. Arch Neurol 2003;60:835-9. [CrossRef]
 • Nnodim JO, Alexander NB. Assessing falls in older aduts: a compre- hensive fall evaluation to reduce fall risk in older adults. Geriatrics 2005;60:24-8.
 • Tinetti ME, McAvay G, Claus E. Does multiple risk factor reduction explain the reduction in fall rate in the Yale FICSIT trial? Frailty and Injuries Cooperative Studies of Intervention Techniques. Am J Epi- demiol 1996;144:389-99. [CrossRef]
 • Mengi G, Özyemisçi-Taşkıran Ö, Taş N. Yaşlılarda Denge, Kas Kuvveti ve Çift Görevlendirme. Turk J Geriatrics 2010;13:178-84.
 • Gemalmaz A, Dişçigil G, Başak O. Huzurevi Sakinlerinin Yürü- me ve Denge Durumlarının Değerlendirilmesi. Turk J Geriatrics 2004;7:41-4.
 • Bohannon RW. Reference values for the timed up and go test: a desc- riptive meta-analysis. J Geriatr Phys Ther 2006;29:64-8. [CrossRef]
 • Ozcan A, Donat H, Gelecek N, Ozdirenc M, Karadibak D. The relati- onship between risk factors for falling and the quality of life in older adults. BMC Public Health 2005;5:90. [CrossRef]
 • Bektaş HA, Şahin H. Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Ge- riatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları ve Depresyon Düzeyleri. Akademik Geriatri Dergisi 2010;2:155-61.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.