MELİH DERYA GÜRER
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye,)
ZAHİDE YILDIRIM
(ODTÜ, Eğitim Fakültesi)
Yıl: 2014Cilt: 39Sayı: 176ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 121 - 130Türkçe

120 0
Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği'nin (ÖNDÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmanın amacı Türkçe Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeğinin (ÖNDÖ) geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini ilköğretim oluşturmaktadır. Bu çalışmada, madde toplam korelasyonu, madde kalan korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, alt grup ve üst grup karşılaştırmaları analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçekteki 30 maddenin üç faktörde toplandığını göstermiştir: algılanan öğrenme, kullanılabilirlik ve katılım. Bu üç faktörün iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0,88, 0,91 ve 0,90'dır. Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %54,42'dir ve faktör yükleri 0,39 ve 0,72 arasında değişmektedir. Ortaya çıkan modelin uyum indeksleri incelendiğinde ?2/df = 2,74, RMSEA = 0,07, SRMR =0,06, GFI =0,87, AGFI = 0,85, CFI =0,97 ve NNFI =0,97'dir. Bulgular öğrenme nesnelerini değerlendirmek üzere bu ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bradley C. ve Boyle T. (2004). The design, development and use of multimedia learning objects. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Special Edition on Learning Objects, 13(4), 371-389.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Cochrane, T. (2005). Interactive QuickTime: Developing and evaluating multimedia learning objects to enhance both face-to-face and distance e-learning environments. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 1, 33-54.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale Development Theory and Applications (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS: and sex and drugs and rock 'n' roll (third edition). London: Sage publications.
 • Fraenkel, J.R. ve Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. NY: McGraw-Hill.
 • IEEE LSTC. (2001). IEEE 1484.12.1-2002: Standard for Learning Object Metadata. Retrieved August 8, 2004 from http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf
 • Kay R. H. ve Knaack L. (2005). Developing learning objects for secondary school students: A multicomponent model. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 1, 2005.
 • Kay, R. H. ve Knaack, L. (2007). A systematic evaluation of learning objects for secondary school students. Journal of Educational Technology Systems, 35(4), 411-448.
 • Kay. R. H. ve Knaack, L. (2009). Assessing Learning, Quality and Engagement in Learning Objects: The Learning Object Evaluation Scale for Students (LOES-S). Education Technology Research and Development, 57(2), 147-168.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.
 • Krauss, F. ve Ally, M. (2005). A study of the design and evaluation of a learning object and implications for content development. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 1, 1-22. Available at: http://ijklo.org/Volume1/v1p001-022Krauss.pdf
 • McGreal, R. (2004). Learning objects: A practical definition. The International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 1(9). Available at: http://www.itdl.org/Journal/Sep_04/ article02.htm
 • McGreal, R. (2004). Online education using learning objects. London: Routledge/Falmer. Nesbit, J. C. ve Belfer, K. (2004). Collaborative evaluation of learning objects. In R. McGreal (Ed.), Online education using learning objects (pp. 138-153). London: Routledge/Falmer.
 • Nesbit, J. C., Belfer, K. ve Leacock T. L. (2004) LORI 1.5: Learning Object Review Instrument. Retrieved July 26, 2006, from http://www.elera.net.
 • Pohlmann, J. T. (2004). Use and Interpretation of factor analysis in The Journal of Educational Research: 1992-2002. The Journal of Educational Research, 98(1), 14-23
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 74-79.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th Edition). New York: Allyn ve Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.Vargo, J., Nesbit, J. C., Belfer, K. ve Archambault, A. (2003). Learning object evaluation: Computer mediated collaboration and inter-rater reliability. International Journal of Computers and Applications, 25(3), 198-205.
 • Wagner, E. (June 2002). The new frontier of learning object design. The eLearning Developer's Journal Online Version. Available at: http://www.elearningguild.com/pdf/2/061802dst-h.pdf
 • Webster, J. ve Ho, H. (1997). Audience engagement in multimedia presentations. The DATA BASE for Advances in Information Systems, 28(2), 63-77.
 • Wiley D.A. (2001) Connecting learning objects to instructional design theory: a definition, a metaphor, and a taxonomy. In D.A. Wiley (ed.) The Instructional Use of Learning Objects: Online Version. Retrieved from: http:// reusability.org/read/chapters/wiley.doc

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.