MEHMET HAYRİ SARI
(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Nevşehir-Türkiye)
YÜKSEL ALTUN
(Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara-Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 213 - 226Türkçe

866 9
Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar
Bu araştırmanın temel amacı, göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma 2010 yılı içerisinde en fazla sınıf öğretmenliği atamasının yapıldığı İstanbul (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören), Şanlıurfa ve Van illeri ve bu illere bağlı ilçelerde görev yapmakta olan 529 aday sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Anket yoluyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama işlemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticileri ile ilişkiler boyutunda; aday sınıf öğretmenlerinin okuldaki sorumluluklarını yerine getirirken okul yöneticilerinden gereken desteği alamamaları, il-ilçe yöneticileri ile ilişkiler boyutunda; il-ilçe yöneticilerinin, aday sınıf öğretmenlerinin yaratıcı görüş ve önerileri için destek vermemeleri, öğretmenler ile ilişkiler boyutunda; okul rehberlik servisindeki rehber öğretmenin, aday sınıf öğretmenin mesleki yeterlilik alanının (rehberlik dersinin işlenmesi, öğrenciyi tanıma vs.) gelişimi konusunda yeterince ilgilenmemeleri, öğrenciler ile ilişkiler boyutunda ise; aday sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin motivasyonlarını nasıl arttıracaklarını bilmemelerinin en önemli sorun olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin sorunları görev yapılan illere göre farklılık göstermemiştir. Sadece rehber öğretmenim (danışman) sorunlarımla ilgileniyor maddesi Şanlıurfa ve Van illerinde görev yapan öğretmenler tarafından sorun olarak algılanırken; İstanbul'da görev yapan öğretmenler tarafından sorun olarak algılanmamıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Afşin, F. N. (1988). Stajyer öğretmenlerin meslekle ilgili sorunlar ve çözüm yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ataünal, A. (2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen? (4. Baskı). Ankara: Milli Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Aksoy, N. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim: genç ve deneyimsiz öğretmenlerin görüşlerine dayalı bir araştırma, Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi, 6(21), 82-108.
 • Balcı, A. (2007). Etkili okul ve okul geliştirme. (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bossing, L. N. (1955). Orta dereceli okullarda öğretim (Cilt II), Çev: Necmi Sarı, İstanbul: MEM: Maarif Basımevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (2. basım). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Çeliköz, N. (2004). Bir meslek olarak öğretmenlik ve etiği (2. Basım). M. Ç. Özdemir. (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (ss.335-394). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Çermik, A. (2003). Sınıf öğretmenlerinin insan ilişkileri sorunları ve bu sorunların performans üzerindeki etkileri (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77.
 • Ekinci, G. ve Ayar, A. (2000, 10-12 Mayıs). Stajyer beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki problemleri. II.Ulusal öğretmen yetiştirme sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, 68- 71.
 • Erdemir, N. (2007). Mesleğe yeni başlayan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve şikâyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6(22), 135-149. [Çevrim-içi:http://www.esosder.com/?sayfa=dergilist&sayi=22], Erişim tarihi: 21.09.2010.
 • Ergenekon, Y. (2004). İşe yeni başlayan zihinsel özürlüler öğretmenlerinin mesleksel sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerilerin geliştirilmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erkoç, A. (2010). Aday öğretmenlerin göreve başladıklarında karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi (3. Basım). Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 321- 331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Franc, L.H. (1970). Problems perceived by seventy-five beginning elementary school teachers. Teacher College, Columbia University, New York, (ERIC Document Reproduction Service No. Ed 073064).
 • Gömleksiz, N., Ülkü, A.K., Biçer, S. ve Yetkiner, A. (2010). Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklarla öğretmen adaylarının yaşayabilecekleri zorluklara ilişkin algılarının karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (3); 12 -23. [Çevrim-içi: http://www.newwsa.com/upload/makale/NWSA-624-3-3.pdf] Erişim tarihi:10.10.2010.
 • Güçlü, N. (1996). Öğretmen Olma Süreci: Sosyalleşme. Eğitim ve Bilim, 20(99), 55- 63.
 • Güçlü, N. (2004). Öğretmenlik mesleğine başlarken yeni öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmeleri (1. Basım).
 • S.Ş.Erçetin. (Ed.), İlk günden başöğretmenliğe (ss.15-36). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Hamarat, F. (2002). İlköğretimde okul yöneticilerinin aday öğretmenleri işbaşında yetiştirmedeki rolleri ve yetiştirme uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitisü, Ankara.
 • Huffman G., Leak S. (1986). Beginning Teachers' Perceptions of Mentors, Journal of Teacher Education, 37(1), 22- 26.
 • Karge, B.D. (1993). Beginning Teachers: In Danger of Attrition. American Educational Research Association, Atlanta, GA, (ERIC Document Reproduction Service No. Ed 360281).
 • Kartal, S. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kilgore, K., Ross, D., Zbikowski, J. (1990). Understanding the Teaching Perspectives of First-Year Teachers, Journal of Teacher Education, 41(1), 28-38
 • Korkmaz, S. (1999). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Korkmaz, İ., Saban, A., Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277.
 • Kösterelioğlu İ. ve Kösterelioğlu M. A. (2008). Stajyer öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 10(2), 257-275
 • Kuzey, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin bazı sorunları ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Özdemir S., Yalın, H.İ. ve Sezgin, F. (2008). Eğitim bilimine giriş. (6. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Parlak, C. (2005). Stajyer öğretmenlerin formal ve informal sosyalizasyon süreçleri (Iğdır İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sağlamer, E. (1975). Eğitimde teftiş teknikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Sünbül, A. M. (2005). Bir meslek olarak öğretmenlik (2. Basım). Ö.Demirel ve Z.Kaya (Eds), Öğretmenlik mesleğine giriş (ss. 245-278). Ankara. Pegem A Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi (4. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Quaglia R. (1989). Socialization of the Beginning Teacher: A Theoretical Model from the Empirical Literature. Research in Rural Education, 5(3), 1-7.
 • Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143-178.
 • Vural, B. (2004). Yetkin-ideal-vizyoner öğretmen (1. Basım). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Yalçınkaya, M. (2002). Yeni öğretmen ve teftiş. Milli Eğitim Dergisi. 153-154. Web: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-154/yalcinkaya.htm 06.10.2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Yuen-Fun, I, W. (1991) Toward an Agenda for Helping the Beginning Teacher: Perceptions of Concerns and Best Help Strategies, Paper presented at the Annual Conference of the Eastern Educational Research Association, Boston, MA, (ERIC Document Reproduction Service No. Ed 336340).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.