Mehmet DURMAZ
(Akdeniz Üniversitesi SBE, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Böl.)
TAHİRE HÜSEYİNLİ
(Çalışma Ekonomisi Uzmanı)
CANER GÜÇLÜ
(Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi)
Yıl: 2016Cilt: 5Sayı: 7ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 2291 - 2303Türkçe

129 2
Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Önemi herkesçe bilinen ama çoğu kimse tarafından etkili ve verimli bir şekilde kullanılamayan zaman yönetimi, bireyin eğitim hayatında ve sonrası iş hayatında düzenli ve kapsamlı bir hayat sürmesini sağlar. Öğrencilerin eğitim başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin başında zamanı etkili yönetebilme becerisi gelmektedir. Zamanın sınırlı, buna karşılık arzu ve isteklerin sınırsız olduğu günümüzde zamanı etkili yönetebilme becerisi; günümüz insanının sosyal yaşam düzenini etkileyen en önemli olgudur. Eğitim hayatında öğrencilerin alışkanlıklarını, sorumluluklarını ve günlük zorunlu veya gönüllü ihtiyaçlarını belirlemede etkili bir faktör olan zaman yönetimi kültürü, belirleyici etkenlerden biridir. Zaman yönetimi; ihtiyaçları belirlemek ve belirlenen bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli hedefleri yaratmaktır. Belirlenen hedefleri ortaya koymak için planlama, uygulama ve kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesi öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkileyecektir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgemci, T., Çelik, A., Aydoğan, E., & Akatay, A. (2003). Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Alay, S. (2000). Relationship Between Time Management and Academic Achivement of Selected University Students. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Alay, S., & Koçak, S. (2002). Zaman Yönetimi Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9-13.
 • Balci, O. (1997, December). Verification Validation And Accreditation Of Simulation Models. In Proceedings of the 29th conference on Winter simulation (pp. 135-141). IEEE Computer Society.
 • Başaran, İ. E. (1991). Örgütsel Davranış, Gül Yayınevi, Ankara.
 • Britton, B., & Tesser, A. (1991). Effects of time management practices on college grades. Journal of Educational Psychology, 83 (3), 405- 410.
 • Burkert, T., Leupold, J., & Passig, G. (2004). A Photorealistic Predictive Display. Presence, 13(1), 22-43.
 • Efil, İ. (1999). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Erdem, R., & Kaya, S. (1998). Zaman Yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7 (2), 99-120.
 • Erdem, R., Pirinçci, E., & Dikmetaş, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (7), 167-177.
 • Haynes, M. E. (1999). Kişisel Zaman Yönetimi. Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Hendry, C. (2004). Making Most of Time. Nurse Rearcher, 12 (2).
 • İşcan, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi SBE, Denizli. Karakoç, N. (1990). İşletmelerde Etkenliği Belirleyen Bir Kaynak:Yönetsel Zaman. Verimlilik Dergisi (2).
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Sanem Matbaacılık,4, Ankara.Kibar, B., Fidan, Y., & Yıldıran, C. (2015). Öğrencilerin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi. Busıness & Management Studıes: An Internatıonal Journal, 2(2).
 • Koch, R. (1998). The 80/20 Principle: The Secret Of Achieving More With Less. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group. Mace, J. G., & Tira, D. E. (1999). Time Management Behaviors As Potential Explanatory Factors İn Dental Academic Achievement. Journal of Dental Education, 63(10), 738-744.
 • Smith, H. W. (2002). Hayatı ve Zamanı Yönetmenin 10 Doğal Yasası, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Tengilimoğlu, D., Atilla, E., & Bektaş, M. (2008). İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Trueman, M., & Hartley, J. (1996). A Comparison between the TimeManagement Skills And Academic Performance of Mature and Traditional-Entry University Students. Higher Education, 32(2), 199- 215.
 • Watt, D. J., Kayis, B., & Willey, K. (2010). The Relative İmportance of Tender Evaluation and Contractor Selection Criteria. International Journal of Project Management, 28 (1), 51-60.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.