İBRAHİM AŞLAMACI
(Yrd. Doç. Dr, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. ibrahim.aslamaci@inonu.edu.tr)
Yıl: 2017Cilt: 16Sayı: 31ISSN: 2651-3978 / 2636-8110Sayfa Aralığı: 175 - 201Türkçe

155 1
İMAM-HATİP LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmada İmam-Hatip Liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama ve karşılaştırmalı ilişkisel tarama modellerinde tasarlanmıştır. Araştırmada TÜİK'in Türkiye bölgeler sınıflamasından yararlanılarak belirlenen 14 ilde bulunan İmam Hatip Liselerinde görev yapan toplam 1113 öğretmene 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu ile birlikte öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerini tespit etmek amacıyla Kuzgun, Sevim ve Hamamcı tarafından geliştirilen "mesleki doyum ölçeği" (1999) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel analizlerle birlikte, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İHL'lerde görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumlarının "yüksek" düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada İHL'lerde görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumlarının çeşitli değişkenler açısından anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbulut, Banu, Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel İmaj ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki, Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2015.
 • Alsancak, Raşit, İzmir İl Sınırlarındaki Özel ve Kamuda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2010.
 • Aşlamacı, İbrahim, Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam Hatip Okulları, DEM Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Aydın, M. Şevki, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı, DEM Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Başaran, İ. Ethem, Örgütsel Davranış ve İnsanın Üretim Gücü, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Bayrakdar, Nazım, "Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenliğinin Doğasından Kaynaklanan Güçlüklerin Mesleki Tükenmişlik Algıları Üzerindeki Etkileri, Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, s.16, ss.79-100.
 • Bayrakdar, Nazım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Algıları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.
 • Cengil, Muammer, Din Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2010, ss. 79-101.
 • Coşkun, Mehmet Kamil, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 41, Yıl 2012, s. 64-77.
 • Çekin, Abdulkadir, Kuran Kursu Öğreticilerinin İş Doyum Düzeyleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara 2011.
 • Çekin, Abdulkadir, Vaizlerde Mesleki Doyum, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu II içinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2013, ss. 477-491.
 • Çoştu, Yakup, "Din Görevlilerinde Meslekî Doyum; Çorum İl Merkezi Örneği", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 6, Sayı 1, Haziran 2013, ss.1-18;
 • Doğan, Ahmet, Din Görevlilerinin Mesleki Aidiyetleri, Mesleki Tükenmişlik Tutumları ve Hizmet İçi Eğitime Bakışları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara 2013.
 • Erdoğan, İrfan, Eğitimde Değişim Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • Eser, Şükran, Okul öncesi öğretmenlerinde iş doyumu, meslektaş ilişkileri ve okul idaresi desteği arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Gürbüz, Serdar, Yönetici, öğretmen ve velilere göre Ankara ili özel ve kamu ilköğretim okulları- nın kurumsal imajı, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2008.
 • Gündüz, H. İlköğretim Okullarında Örgütsel İklim İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İliş- ki. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, 2008; Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara, 1999.
 • Kayıklık, Hasan, "Din Görevlilerinde Yaşamdan Memnuniyet ve Meslekî Doyum -Adana Örne- ği", I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), C. 1, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: Ankara, 2008, ss. 34-46;
 • Kış, Ali, İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 2013, ss. 1-17.
 • Koruklu, Nermin, Feyzioğlu, Burak, Kiremit, Hatice Özenoğlu ve Aladağ, Elif, Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, ss.119-137.
 • Köklü, Muharrem, "Participations in Decision Making, Desires For Participation, Job Satisfactions and Conflict Management Styles of Secondary Education Teachers", Eğitim ve Bilim, Cilt 37, Sayı 165, 2012, s. 215.
 • Kuzgun, Yıldız, Sevim, S. A. ve Hamamcı, Z, Mesleki Doyum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt 2, Sayı 11, ss. 14-18.
 • Kuzgun, Yıldız, Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş, Nobel yayıncılık, Ankara 2004.
 • MEB, Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2016.
 • Mersin, Yunus, Din Görevlilerinde Mesleki Doyum, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü- sü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007.
 • Okumuşlar, Muhiddin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinde Mesleki Doyum, Yediveren Yay. Konya 2008.
 • Ordu, Aydan, "Lise Öğretmenlerinin İş Doyumları ve Bireysel Performansları Arasındaki İlişki", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 13, sayı 36, 2016, ss. 1-19.
 • Özkalp, Enver ve Kırel, Çiğdem, Örgütsel Davranış, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2013.
 • Öztürk, N., İlköğretim okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan yönetici becerileri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezis, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, 2012.
 • Şişman, Mehmet, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara 2015.
 • Tabachnick, Barbara. G. ve Fidell, Linda S., Using Multivariate Statistics (sixth ed.), Pearson, Boston, 2013.
 • TEDMEM, Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği, TED Yay. Ankara, 2014.
 • Yeğin, Hüseyin İbrahim, "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri", Ekev Akademi Dergisi Yıl: 18 Sayı: 58, Kış 2014, ss.315-332.
 • Yılmaz, Kürşad, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki", Anadolu Journal of Educational Sciences International, July 2012, Cilt 2, Sayı 2, ss.1-15.
 • Yörük, Sinan, Çankaya, İbrahim, Büyükakın, İlknur Emine ve Kızılkaya, Hasan, Bilim Sanat Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumlarının Bazı Örgütsel Faktörlere Göre İncelenmesi: Ankara ve Afyonkarahisar Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 307-328
 • Yurdakul, Serdar, Gür, Bekir S., Çelik Zafer ve Kurt, Türker, Öğretmenlik mesle- ği ve mesleğin statüsü, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2016.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.