Atilla PULUR
(Gazi University)
E. Olcay KARABULUT
(Ahi Evran University)
AHMET UZUN
(Ahi Evran University)
ARİF KAAN EROĞLU
(Gazi University)
Yıl: 2012Cilt: 14Sayı: 3ISSN: 2147-5652Sayfa Aralığı: 21 - 28Türkçe

284 1
13-15 Yaş Arası Erkek Basketbolcuların Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı; 13-15 yaş arası milli takım adayı erkek basketbolcuların Sürekli Kaygı düzeylerinin tespiti ve kişisel değişkenlere göre farklılıklarının araştırılmasıdır. Çalışmaya; milli takıma aday 81 ilden seçilen ve yaş ortalamaları 13,84 ± 0,592, spor yaşı ortalamaları 5,12± 1,80 olan 102 sporcunun tamamı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; "Kişisel Bilgi Formu" ile beraber Spielberger ve ark tarafından geliştirilen, Öner ve Le Compte tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sürekli Kaygı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri alınarak t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), parametrik olmayan değerler için Krusukal Wallis Testi kullanılmış ve p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Araştırma bulgularında; basketbolcuların sürekli kaygılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, aile gelir değişkeni, anne-baba eğitim düzeyi değişkeni ve okul türü değişkeni ile sürekli kaygıları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yaş, spor yılı ve oynadıkları mevki değişkenler ile sürekli kaygı puanları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Adalı F. 14-18 Yaş Kız ve Erkek Basketbolcuların Atılganlık İle Sürekli Kaygı Düzeylerinin Sosyodemografik Yapılarına Göre Karşılaştırılması, GÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • 2. Akboy R. Öğretmen adaylarında durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenip karşılaştırılması ve kaygı alanlarının saptanması, Buca Eğitim Fakültesi Yayınları, İzmir, 1990.
 • 3. Alisinanoğlu F, Ulutaş İ. Çocukların kaygı düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 2003; 28(128):65-71.
 • 4. Arseven A, Güven Ö. Sporcuların müsabaka ortamındaki anksiyete düzeyleri, HÜ, Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, Ankara, 1992.
 • 5. Aydemir Ö, Köroğlu E. Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2000.
 • 6. Aydoğan Y, Gürsoy F. Müzik dinleme alışkanlıklarının ve bazı değişkenlerin lise ikinci sınıf öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ABÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 7(1):64- 72.
 • 7. Bacanlı H. Gelişim ve Öğrenm,. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
 • 8. Başaran MH, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK. Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 21: 534-542.
 • 9. Baştuğ G. Bayan voleybolcuların müsabaka öncesi kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 11(3):15-20.
 • 10. Beck AT, Emery G. Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler Bilişsel Bir Bakış Açısı, Çev. Veysel Öztürk. Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005.
 • 11. Berengi N. Anadolu Liseleri Sınavına Hazırlanan Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeyleri İle Benlik Kavramlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, FBE., Ankara, 1996.
 • 12. Bjelland I, Krokstad S, Myketun A, Dahl AA, Tell GS, Tambs K. Does a higher educational level protect against anxiety and depression? The HUNT Study, Social Science and Medicine, 2008; 66: 1334-1345.
 • 13. Civan A, Arı R, Görücü A, Özdemir M. Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluluk ve süreklik düzeylerinin karşılaştırılması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2010; 7:1.
 • 14. Erbaş MK. Üst düzey basketbolcularda durumluluk kaygı düzeyleri ve performans ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Kütahya, 2005
 • 15. Erbaş MK. Türkiye basketbol 2. erkekler ligindeki oyuncuların bazı kişisel değişkenlerinin durumluluk kaygı üzerine etkileri ve durumluluk kaygının takım içi ilişkilerine etkisinin araştırılması. Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2000.
 • 16. Girgin G. Farklı sosyo ekonomik kesimden 13-15 yaş grubu öğrencilerinde kaygı alanları ve kaygı düzeyinin başarıyla ilişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1990.
 • 17. Girgin O. Her Yönü İle Basketbolcu, Güvendi Matbaası, pp.116, Ankara, 1973.
 • 18. Gülşen D. Farklı lig düzeyinde oynayan futbolcuların oynadıkları mevkilere, öğrenim durumu ve spor yaşlarına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2008
 • 19. Gümüş A. Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Gazi Üniversitesi, S.B.E.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997.
 • 20. Gürsoy Ç. Farklı Sosyo-ekonomik düzeydeki ergenlerin benlik tasarım düzeyleri ile kaygı düzeylerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006;15(2):183-190,
 • 21. İkizler C. Sporda Başarının Psikolojisi, Alfa Yayıncılık, Geliştirilmiş 2. Baskı, (s.91), İstanbul. 1994
 • 22. Karabulut EO. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Bakımından Belirlenmesi ve Karşılaştırılması (Ahi Evran Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi örneği), Gazi Üniversitesi, S.B.E. Doktora Tezi, Ankara. 2009
 • 23. Kırmızı Z. Lise Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzlarının ve Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 2008
 • 24. Konter E. Profesyonel futbolcuların yaş gruplarının, durumluluk kaygı düzeylerine etkisi. I. Uluslar Arası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Mersin. 1997
 • 25. Konter E. Spor Psikolojisi ve Futbol, Saray Tıp Kitapevleri, İzmir. 1996
 • 26. Koptagel G. Tıpsal Psikoloji, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul. 1984
 • 27. Köknel Ö. Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayın Evi, 14. Basım, İstanbul. 1997
 • 28. Kulaksızoğlu A. Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1998
 • 29. Landy S. Pathways to competence: Encouraging healty social and emotional development in young children, Infant Mental Health Journal, 2005; 26: 85-87.
 • 30. Morgan TC. Psikolojiye Giriş, Çev. H.Ü. Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanları, Ankara: H. Ü. Psikolji Bölümü Yayınları. 2000.
 • 31. Ocaktan ME, Keklik A, Çöl M. Abidinpaşa sağlık grup başkanlığı'na bağlı sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinde spielberger durumluk ve sürekli kaygı düzeyi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2002; 55 (1): 21-28.
 • 32. Öğüt F, Sosyal Uyum İle Sürekli Kaygı Arasındaki İlişki, Kocaeli Üniversitesi, SBE., 2000.
 • 33. Öner N, Le Compte A. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 1. Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1-26, İstanbul, 1983.
 • 34. Özbekçi F. Farklı Spor Dallarında Yaşanan Müsabaka Stres Düzeylerinin Araştırılması, Marmara Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul, 1989.
 • 35. Öztürk S. Anne-Babası Boşanmış 9-13 Yaşlarındaki Çocuklar İle Aynı Yaş Grubundaki Anne-Babası Boşanmamış Çocukların Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeyleri İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2006.
 • 36. Özusta HŞ. Çocuklar için durumlu-sürekli kaygı envanteri uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 1995; 10(34): 32-44.
 • 37. Sargın N. Lise 1 ve Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenip Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. 1990
 • 38. Sekmenli T. Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Küzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya. 2000.
 • 39. Şahin NH, Batıgün AD, Uğurtaş S. Kısa semptom envanteri (KSE), ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2002:13(2).
 • 40. Tavacıoğlu L. Kaygının Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi, 1. Uluslararası Spor Bilimleri Sempozyumu, Mersin. 1999
 • 41. Vurgun N, Gündüz N, Bereket S, Çamlıyer H, Bayan hentbolcuların durumluk ve sürekli kaygılarının sportif başarılarına olan etkisinin araştırılması, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi 10-11 Ekim 2003, Sim Matbaacılık, Ankara, 2003.
 • 42. White I, Rogers SJ. Economic circumstances and family outcomes: A review of the 1990s, Journal of Marriage and the Family, 2000; 62: 1035-1051.
 • 43. Xie H. Swift DJ, Cairns RB, Aggressive behaviors in social interaction and developmental adaption: A narrative analysis of interpersonal conflicts during early adolescence. Social Development, 2002; 11: 205-224.
 • Yücel EO. Taekwondocuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Müsabakalardaki Başarılarına etkisi, Gazi Üniversitesi, S.B.E. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2003.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.