LOKMAN CERRAH
(Atatürk Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 20Sayı: 4ISSN: 1304-4990Sayfa Aralığı: 1393 - 1414Türkçe

194 9
Sosyal Medya ve Bazı Kurumsal Etkileşimler ve Sosyal Medyaya Eleştirel Yaklaşım
Bireylerin birbirleriyle yazılı veya görsel olarak iletişim kurmalarını kolaylaştıran sosyal medya farklı inanç, milliyet ve kültürlere sahip insanların diğerlerini tanımalarına ve aynı zamanda kendilerini sorgulamalarına da yol açmıştır. Dolayısıyla sosyal medya birey ve toplumların değişmesine imkân tanımış bununla beraber toplumlarda ki değişimlerin de anlık olarak göz önüne çıkmasını sağlamıştır. Bu gün artık insanlar sosyal medyayı takip ederek dünyayı tanıma, kendini dünyaya anlatma imkân ve fırsatına her zamankinden daha çok sahiptirler. Yine günümüzde bir toplumun veya grubun zihinsel değişiminin ele alındığı bir çalışma kapsamında o toplum veya gruptaki bireylerin sosyal medya hesaplarının değerlendirilmesi sonucu bu değişimle ilgili önemli veriler elde edilebilir. Çünkü sosyal medya bütün insanlara açık bir platformdur. Yapısı itibariyle de çoğunluğun benimsediği, takip ettiği veya onayladığı düşünce ve davranışlarda ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya kamuoyunu yansıtan bir işleve bürünmektedir. Aynı zamanda kamuoyunu etkileyen bir işleve sahip olan sosyal medya, birey ve toplumla ilgili pek çok kavram ve kurum ve olguyu da değiştirmektedir. Bu değişiklikler, toplumsal yapıyı değiştirmekte ve adeta toplumu yeniden inşa etmektedir. Sosyal medyanın bu yapısı beraberinde eleştirileri de getirmektedir. Özellikle bu eleştiriler, mahremiyetin ortadan kalkması, kimlik problemleri, aile içi ilişkileri olumsuz etkilemesi ve insan psikolojisi üzerine olumsuz etkileri olarak sıralanabilir.
Sosyal > İletişim
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acun, R.(2011). "Her Dem Yeniden Doğmak: Online Sosyal Ağlar ve Kimlik", Milli Folklor, 23, 89, 66-77
 • Ada, S.,vd..(2013). "Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma", (http://ab.org.tr/ab13/bildiri/206.pdf).
 • Aims to Quantify and Understand Internet Usage and Attitudes Across Various Devices, https://www.consumerbarometer.com/en/insights/?countryCode=GL (Erişim Tarihi: 14.01.2014).
 • Akar, E.(2010). "Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri- Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10,1,107-122
 • Akçay, H.(2011). "Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 137-161
 • Akyazı, E. -Ateş, D. (2012). "Kültürel Kimlik Farkındalığı Yaratmada Sosyal Ağların Rolü: Manav Türkleri Üzerine Bir Araştırma", 173-194, (Editör: Tolga Kara, Ebru Özgen), Sosyal Medya/Akademi, İstanbul: Beta Yayınları
 • Albukrek, İ.(2014). "Çocuklar Televizyonu Çok Seviyor Ama...", http://www.ekipnormarazon.com/ makaleler/9-tv-ve-cocuk/39-cocuklartelevizyonu-cok-seviyor-ama, 07.01.2014
 • Altunay, M. C.(2010). "Gündelik Yaşam ve Sosyal Paylaşım Ağları: Twitter ya da "Pıt Pıt Net"", Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, 12, 31-56
 • Anık, M.(2012). Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojisi.İstanbul: Açılım Kitap Arpanet, https://tr.wikipedia.org/wiki/Arpanet (Erişim Tarihi: 24.06.2015).
 • Arslan, E.(2014). "Sosyal Ağlar, İletişim Ahlakı ve Din", www2.diyanet.gov.tr/StratejiGelistirme/Sayfalar/DergidenSecmelerDetay.as px?rid= 14 26.06.2014
 • Aydoğmuş, A.(2014)."Sosyal Medya, Boşanmalar ve Aldatmalar", ,http://www.teknolojioku.com/ haber/gunun-yazisi-sosyal-medyabosanmalar-ve-aldatmalar-23777.html, 07.01.2014
 • Babacan, M. E., vd.(2011). "Sosyal Medya ve Arap Baharı", Akademik İncelemeler Dergisi, 6 (2), 63-92
 • Baban, E.(2012)."Mc Luah ve Baudrillard'ın Penceresinden Sosyal Medyanın Etkisi: İfadenin Esareti, Gözetlenen Toplum ve Kayıp Kimlik Sendromu",57-82, (Editör: Tolga Kara, Ebru Özgen), Sosyal Medya/Akademi, İstanbul: Beta Yayınları
 • Bakıroğlu, C. T.(2014). "Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları",http://ab.org.tr/ab13/bildiri/228.pdf 28.11.2014
 • Zygmunt B.(2015). Akışkan Modern Dünyada Kültür, (1. Baskı), (Çev. Çapcıoğlu, İ., Ömek, F.). Ankara: Atıf Yayınları
 • Boyd, D. M., &, Ellison, N. B. (2007). "Social Network Sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication", 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/ boyd.ellison.html
 • Çildan, C. vd.(2013). "Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü", Akademik Bilişim, Erişim 5 (2012): 2013. E-adres: http://ab.org.tr/ab12/bildiri/205.doc 29.09.2014
 • Çoban,B.(2014). Sosyal Medya Devrimi, İstanbul: Su Yayınları Ekici, M., Kıyıcı, M.(2012). "Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/2, 56-167
 • Ergürel, D.(2014)."Siyasetçiler İçin Sosyal Medya Hem Baş Tacı, Hem Baş Belası",http://www.denizergurel.net/siyaset-politika-ve-sosyal-medya/ 29.09.2014
 • Fırçasıgüzel, O.(2015).,Sosyal Ağların İnsan Yaşamına Etkisi: Facebook Örneği, http://www.yenimakale.com/sosyal-aglarin-insan-yasamina-etkisi-facebookornegi.html 14.01.2015
 • Genç, Z.(2010). "Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği", Akademik Bilişim'10-XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat, Muğla Üniversitesi
 • Gülbahar, Y. vd. (2010)."Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı", XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, 2-4.
 • Gülbuğ, E.(2009). "Yeni İletişim Teknolojileri ve Etik",Medya ve Etik Sempozyumu, Mustafa Yağbasan (Ed) , Fırat Üniversitesi, Ekim, Elazığ, 33-49.
 • Gürsakal, N.(2009). Sosyal Ağ Analizi. Bursa: Dora Yayınları, Hazar, M.(2009)."Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 7(2).
 • İnternet Trends.( 2014). http://www.kpcb.com/internet-trends 14.01.2014 Kaplan, A. M., Haenlein, M.(2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media", Business Horizons, 53, 59--68
 • Kara, T., Özgen, E.(2012). Sosyal Medya/Akademi. İstanbul: Beta Yayınları,VII. Karakoç, E., Taydaş, O. (2013)."Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Sosyal Medya ve Aile Kavramı", (Editörler: Büyükaslan, A., Kırık, A..(2013). Sosyalleşen Birey- Sosyal Medya Araştırmaları-, Konya: Çizgi Kitabevi, 2013, ss:207- 224
 • Kayri, M., Günüç, S.(2010). "Türkiye'deki Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörlerin Karar Ağaçları Yöntemleri İle İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (4), Güz / Autumn, 2465-2500
 • Kır, İ., Sulak, Ş. (2014). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2014/51, 150-167
 • Kırık, A.M.(2012). "Arap Baharı Bağlamı'nda Sosyal Medya-Birey Etkileşimi ve Toplumsal Dönüşüm",21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(3), Kış, 87-98
 • Kirman, M.A.(2011). Kültür Maddesi, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, (2. Baskı, İstanbul: Rağbet yayınları
 • Marshall, G.(2014). (Çev.: Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Kültür Maddesi, Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve sanat Yayınları
 • Mavnacıoğlu, K.(2009)."İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri", Medya ve Etik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ekim
 • Aşkın,M.(2014). "Kimlik ve Giydirilmiş Kimlikler", A.Ü.S.B.E.Dergisi, 10,2, 213-220.
 • Subaşı, N.(2014). Din Sosyolojisi. İstanbul :DEM Yayınları Şengün, M.(2007). "Ahlaki Gelişimin Psiko-Sosyal Dinamikleri." Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23, 201-221.
 • Özkan, Ö.(2014) "Dünya Siyasetinde Sosyal Medya", http://www.gelisimplatformu.org/19_74154_74154_Dunya_Siyasetinde_Sos yal_Medya-OMER_OZKAN 29.09.2014
 • Özyurt, C.(2012). Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma. (2. Baskı), İstanbul: Açılım Kitap
 • Özgül, G.E.(2012). "Bir Görme Biçimi Olarak Yeni Medya: Kamusal Bir Alan İmkânının Araştırılması", Journal of Yasar University, (4526-4547), 26(7) Özsoy, =.(2010). İnternetin Kararttığı Hayatlar, Pozitif Yayınları, İstanbul: Pozitif Yayınları
 • Petekoğlu, F.B.(2012). "Sosyal Medya, Sosyal Değişim", Sosyal Medya/Akademi, (3- 8), (Editör: Tolga Kara, Ebru Özgen), Sosyal Medya/Akademi, İstanbul: Beta Yayınları
 • Sanlav, Ü.(2014). "Gencler Sosyal Medya Bagimliliği Girdabında", http://www.istanbulajansi.com/haber/ 16852/Gencler-Sosyal-MedyaBagimliligi-girdabinda-.html#.VK5mOZ8og1I, 08.01.2014
 • Social Media,(2014). http://www.webopedia.com/TERM/S/social_media.html 14.01.2014
 • Steinberg, A.(2014). "Genç Seçmenler ve Web 2.0 İle Politik Katılım: Facebook Genç Vatandaşların Seçime Katılımını Artırabilir mi?", Sosyal Medya Devrimi. (Barış Çoban (Ed.)), 154-172
 • Thurau, H, vd.(2010). "The impact of new media on customer relationships", Journal of Service Research, 13(3), 311-30.
 • "Türkiye'deki Siyasi Partilerin Sosyal Medya Analizi" (2014). http://www.aktuel.com.tr/ozel/2013/10/16/ turkiyedeki-siyasi-partilerinsosyal-medya-analizi 29.09.2014
 • Toğay, A. vd.(2013). "Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi", Akademik Bilişim 2013 Konferansı. Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Antalya
 • Tonta, Y.(2009)."Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği", Türk Kütüphaneciliği, 23, 4 ,742-768
 • Turan, Z., Göktaş, Y.(2011, September). "Çevrimiçi Sosyal Ağlar: Öğrenciler Neden Facebook Kullanmıyor?", 5.International Computer & İnstructional Technologies 22-24, Fırat Universty, Elazığ, Turkey.
 • Tumasjan, A. Vd. (2010). "Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters" Reveal about Political Sentiment, ICWSM 10, 178- 185,.http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/viewFile/ 1441/1852 11.08.2015
 • Tuncer, E.(2014). Sosyal Medya İmparatorluğu-Patron-.İstanbul: Akis Yayınları
 • Ünüvar, N.(2013). Dijital Siyaset. İstanbul: Pozitif Yayınları
 • Vural, B.A., Bat, M.(2010) "Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma", Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Wach, J.(1995). Din Sosyolojisi, (Çev. Günay, Ü.), İstanbul: İFAV Yayınları Yıldırım, A. (2014). Sosyal Medya'da Adalet, Etik ve Ahlak Kavramı,http://www.alyldrm.com/sosyal-medyada-adalet-etik-ve-ahlakkavrami/ 26.06.2014
 • Yıldırım, A.(2012) "Sosyal Ağlar ve Kişisel Gizlilik Çatışması", Sosyal Medya/Akademi, 243-268, (Editör: Tolga Kara, Ebru Özgen), Sosyal Medya/Akademi, İstanbul: Beta Yayınları
 • Zafarmand, N.(2010). Halkla ilişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve Önemi: Sosyal Medya ve PR2.0, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara http://www.sabah.com.tr/dunya/2010/12/02/bosanmalarin_5te_biri_facebook_yuzunde n 07.01.2014
 • http://yasam.bugun.com.tr/facebook-artik-bosanma-nedeni-haberi/113518, 07.01.2014
 • http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/99832.aspx 07.01.2014
 • http://www.dersimiz.com/haber-965-Ogrencilere-cep-telefonu-yasagi-egitimhaberleri.html#. VK5p5Z8og1I 08.01.2014
 • http://www.silikonvadisi.tv/genel/twitter-iliskileri-bozuyor-27092.html 29.09.2014
 • http://www.medyafaresi.com/haber/Kiskanc-Facebook-kullanicilari depresyonda_450703.html
 • http://semsector.com/sosyal-medya-internet-ve-mobil-kullanimi-2014-sunum/ 26.09.2014
 • http://www.silikonvadisi.tv/sosyalmedya/facebook-hala-genclerin-gozdesi-29333.html 29.09.2014
 • http://www.silikonvadisi.tv/sosyalmedya/2012-sosyal-medya-istatistikleri-2887.html, 14.01.2014
 • http://www.silikonvadisi.tv/genel/dunya-kupasinin-sosyal-medyadaki-dev-etkisi- 34820.html 29.09.2014
 • http://usmed.org.tr/sosyal-medya-ve-siyaset/ 29.09.2014

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.