Hasan Şahin Kızılcık
(Araştırma Görevlisi Doktor, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, e-posta:)
Yıl: 2013Cilt: 28Sayı: 3ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 266 - 278Türkçe

41 0
Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi
Bu çalışmada, fizik öğretmeni adaylarının, alternatifi olan bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihleri ve bu tercihin kavramsal algılamayla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada örneklem grubu olarak Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf ve artık yıl öğretmen adaylarından oluşan gruplar yer almıştır. Araştırmada üç farklı uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının kendilerine farklı zamanlarda verilen ve birbirinin alternatifi olan yerli ve yabancı kökenli terimleri nasıl algıladıklarını ortaya koymayı amaçlayan ilk iki uygulamada elde edilen bu sonuçların, bu terim çiftlerinden hangilerini kullanmayı tercih ettiklerini belirlemeyi amaçlayan üçüncü uygulamayla uyumlu olup olmadığı korelâsyon analiziyle yoklanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının terim tercihlerinin genelde, o terimi üst düzeyde tanımlama ya da doğru bir eş anlamla karşılama becerisinden bağımsız olduğu ve tercihlerinin Türkçe kökenli sözcükler yönünde olduğu ortaya konulmuştur. Ek olarak, Türkçe kökenli sözcükler için yabancı kökenlilere göre daha üst düzey yanıtlar alınmaktadır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akpınar, M. (2012). Bağlam Temelli Yaklaşımla Yapılan Fizik Eğitiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrenci Erişine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aycan, Ş. & Yumuşak, A. (2002). Lise Fizik Müfredatındaki Konuların Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Bahar, M., Öztürk, E. & Ateş, S. (2002). Yapılandırılmış Grid Metodu İle Lise Öğrencilerinin Newton'un Hareket Yasası, İş, Güç Ve Enerji Konusundaki Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramlarının Tespiti, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Caramazza, A., Mccloskey, M. & Green, B. (1981). Curvilinear Motion in The Absence of External Forces, Science, 210, (1130-1141).
 • Cerit-Berber, N. & Sarı, M. (2009). Kavramsal Değişim Metinlerinin İş, Güç, Enerji Konusunu Anlamaya Etkisi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, (159-172).
 • Clement, J. (1983). A Conceptual Model Discussed by Galileoand Used Intuitively by Physics Students, Mental Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Devecioğlu, Y. & Akdeniz, A. R. (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Alan Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Dilber, R. (2006). Fizik Öğretiminde Analoji Kullanımının ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Doğan, M., Oruncak, B. & Günbayı, İ. (2002). Teachers and Students' Approach to The Problems in Physics Education at High School Level, Physics Education, (37).
 • Doğan, M., Oruncak, B. & Günbayı, İ. (2003). Ortaöğretim Fizik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt III, Sayı 1-2, (99-110).
 • Dreyer, H. P. (1992). Physics Teaching in Switzerland, Physics Education, 27, (300-301).
 • Eryılmaz, A. & Kırmızı, S. M. (2002). Öğrenci Ve Öğretmenlerin Lise 2 Fizik Konularını Nasıl Daha Zevkli Öğrenebilecekleri Hakkındaki Görüşleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Eryılmaz, A. & Sürmeli, E. (2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Gemici, Ö., Küçüközer, H. & Kocakülah, A. M. (2002). Yeniden Yapılanma Sürecinde Fizik Eğitimi Öğrencilerinin Genel Fizik Kavramları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Gök, T. & Erol, M. (2002). Ortaöğretim Fizik Dersi Elektromanyetizma Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Güven, İ. & Gürdal, A. (2002). Ortaöğretim Fizik Derslerinde Deneylerin Öğrenme Üzerindeki Etkileri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Hasweh, M. (1988). Descriptive Studies of Students' Conceptions in Science, Journal of Research in Science Teaching, 24, (291-307).
 • Kavaz, S. & Eryılmaz, A. (2002). Öğrencilerin Görsel Yetenekleri İle Fizik Başarıları Arasındaki İlişki, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Kızılcık, H. Ş. & Ünsal Y. (2008). "Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması" VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri, Bolu, 2008.
 • Kocakülah, M. S. & Kocakülah, A. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Enerji Konusu İle İlgili Sahip Oldukları Kavramsal Yapılar, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Kandil İngeç, Ş. (2008).Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Fizik Eğitiminde Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 195-206.
 • Korur, F. & Eryılmaz, A. (2002). Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarı, Tutum ve Motivasyonuna Etkileri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri. Lythcott, J. (1985). Aristotelian Was Given as The Answer, But Was The Question?, American Journal of Physics, 53, (428-432).
 • Oruncak, B., Ünal, R. & Özek, N. (2004). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fizik Dersine Bakışı, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Sencar, S. & Eryılmaz, A. (2002). "Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Taşlıdere, E. & Eryılmaz, A. (2010). Alternative to Traditional Physics Instruction: Effectiveness of Conceptual Physics Approach, Eğitim Araştırmaları-Eurasion Journal of Educational Research, 35, (109-128).
 • Terzi, A. & Şeker, H. (2006). Öğrencilerin Fizik Dersine Olan İlgi ve Beklentileri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Trowbridge, D. E. & Mcdermott, L. (1981). Investigation of Students' Understanding of The Concept of Accelaration in One Dimension. American Journal of Physics, 49, (242-253).
 • Tunçer, Y. & Eryılmaz, A. (2002). Yoğun Fizik Müfredat Programının Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisini İnceleme", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Ünsal, Y. (2010). Differences Arising from Language in Perceiving Some Terms in Physics Education, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (348-358).
 • Woolnough, E. B. (1994). Why Students Choose Physics or Reject It?, Physics Education (29).
 • Yılmaz, M. & Göktepe, M. (2002). Günlük Yaşamdaki Bazı Atasözlerinin ve Özlü Sözlerin Fizik Ya Da Fen Bilgisi Kavramlarıyla Yorumlanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Yılmaz, S., Eryılmaz, A. & Geban, Ö. (2002). Birleştirici Benzetme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Mekanik Konularındaki Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine sunulmuş bildiri.
 • Yürümezoğlu, K. (2005). Modern Fizikte Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Algılama ve Mantık Yürütme Biçimleri Üzerine Bir Çalışma, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (52-61).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.