ABDURRAHMAN ŞAHİN
(Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, 08000, Artvin, Turkey)
TURAN SÖNMEZ
(Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, 16330, Artvin, Turkey * :)
AYDIN KAHRİMAN
(Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, 08000, Artvin, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 1303-2399 / 1309-4181Sayfa Aralığı: 23 - 35Türkçe

155 1
Mersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosunun Düzenlenmesi
Bu çalışmada, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan saf ve doğal Kızılçam meşcereleri için 'Odun Ürün Çeşitleri Tablosu' düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 488 adet Kızılçam ağacı kesilmiş ve bu ağaçlardan elde edilebilecek odun ürün çeşitleri olan tomruk, maden direği, sanayi odunu ve kabuk oranları belirlenmiştir. Sonra bu oranlar göğüs çapı ile ilişkiye getirilerek regresyon modelleri elde edilmiştir. Bu modellerin kullanılmasıyla da Kızılçam için 'Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosu' oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen modellere ilişkin belirtme katsayıları (R2) ve standart hatalar (Sy.x) sırasıyla; tomruk için 0.840 ve 6.771; sanayi odunu için 0.700 ve 7.500; maden direği için 0.856 ve 10.941 ve kabuk için de 0.972 ve 0.401 olarak hesaplanmıştır
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akalp, T., 1978. Türkiye’deki Doğu Ladini (Picea orieantalis Lk. Carr) Ormanlarında Hasılat Araştırmaları. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Alemdağ, İ.Ş., 1962. Türkiye’deki Kızılçam Ormanlarının Gelişimi, Hasılat ve Amenajman Esasları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 11, Ankara, 160 s.
 • Alemdağ İ.Ş. 1967. Türkiye’deki Sarıçam ormanlarının kuruluşu, verim gücü ve bu ormanların işletilmesinde takip edilecek esaslar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No: 20, Ankara, 160s.
 • Anonim 2015. Türkiye orman varlığı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara, 32s.
 • Anşin R. 1994. Tohumlu BitkilerGymnospermae (Açık Tohumlular)-I. Cilt-II.
 • Baskı, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No: 122/15, Trabzon, 262 s.
 • Asan Ü. 1984. Kazdağı Göknarı (Abies equitrojani Aschers Et Sinten) ormanlarının hasılat ve amenajman esasları üzerine araştırmalar. İÜ Orman Fakültesi, 3205/365, İstanbul. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, B Serisi, Cilt 43, Sayı 1-2, s. 31- 44, İstanbul.
 • Asmaz H. 1993. Akdeniz peyzajında kızılçamın önemi. Uluslararası Kızılçam Sempozyumu 18-23 Ekim, Bildiriler Kitabı, Marmaris, s. 48-55.
 • Baskerville, G., 1972. Use of Logarithmic Regression in The Estimation of Plant Biomass, Canadian Journal of Forest Research, 2, 49–53.
 • Coakes S.J. 2008. SPSS version 15 for windows: analysis without anguish, John Wily and Sons, Brisbane, 300 s.
 • Eraslan İ. 1954. Trakya ve Bilhassa Demirköy Mıntıkası Meşe ormanlarının amenajman esasları hakkında araştırmalar. OGM Yayınları, Ankara, Sıra No: 132, Seri No:13, 250 s.
 • Günay Z., Çancı F. 1982. Orman Ürünleri Standardizasyonu ve Kübaj., Saydam Matbaası, Ankara.
 • Kahriman A., Sönmez, T., Yavuz, M., Şahin, A., Yılmaz, S., Uzun, M., Kumaş, G., Genç, Y.,
 • 2016, Antalya ve Mersin Yöresi saf Kızılçam meşcerelerinde hasılat araştırmaları, (TÜBİTAKTOVAG Projesi, Proje No: 112O808), Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin (Basılmamıştır).
 • Kalıpsız A. 1982. Orman Hasılat Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No:3052/328, İstanbul. 349 s.
 • SPSS Institute Inc., 2008. SPSS Base 15.0 User’s Guide, 672 s.
 • Spurr, S.H. 1952. Forest Inventory, Ronald Press, New York. 476 s.
 • Sun O., Eren M. E., Orpak M. 1978. Temel ağaç türlerimizde tek ağaç ve birim alandaki odun çeşidi oranlarının saptanması. (TÜBİTAK, proje no: TOAG-288), Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Yayını.
 • Şahin A. 2015. Mersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşcerelerinde hasılat araştırmaları, Doktora Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Artvin, 331 s.
 • URL1 http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Say falar/Istatistikler.aspx (20 Haziran 2016, 10:00). URL2 http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendir me/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=MERSIN (17 Mart 2015, 10:00).
 • Yeşil A. 1992. Değişik sıklık ve bonitetlerdeki Kızılçam meşcerelerinin yaşa göre gelişimi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 179 s.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.