SEMA SOYDAN
(Mevlana Üniversitesi)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 25ISSN: 1302-8944 / 2146-5983Sayfa Aralığı: 269 - 290Türkçe

699 0
Çocuklarda Merak Duygusunu Uyandırmada Montessori Öğretmenlerinin Kullandıkları Stratejiler
Bu araştırmanın amacı, dünyanın modern eğitim anlayışlarından biri olarak kabul edilen Montessori yaklaşımında çocuklarda merak duygusunu uyandırmak için uygulanan stratejilerin ayrıntılı olarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Almanya'da Montessori okullarında görev yapan toplam 10 bayan okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formundaki soruların öğretmenlere sorulmasıyla elde edilmiştir. Araştırmaya katılan Montessori öğretmenlerine, en kolay/zor merak uyandırdıkları etkinlikler/konular ve çocukların merak duygularını uyandırmak için kullandıkları stratejileri belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Araştırma sonuçları, Montessori öğretmenlerinin çocuklarda merak duygusunu uyandırmak için hassas gözlem, hazırlanmış çevre, özgür seçim, özel ilgi, dikkatin polarizasyonukonsantrsayon ve duyarlı evreler ilkelerini uyguladıklarını göstermektedir.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Dewey, J. (1913). Interest and efford in education. NewYork: Houghton Mifflin.
 • Edwars, C. P. (2002). Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia. Early Childhood Research and Practice, Vol.4
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdiller Z. B. ve Mc Mullen, M. B. (2003). Türk öğretmenlerin okulöncesi eğitimde gelişimsel uygunluğu göz önünde bulunduran uygulamalar hakkındaki düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 84-93.
 • Güven, M. (2009). Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey. Early Child Development and Care, 179 (4), 437-451.
 • Hidi, S. (2000). An interest researcher’s perspective: The effects of extrinsic and intrinsic factors on motivation. In C. Sansone & J.M. Harackiewicz (eds.). Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance (ss.309-339). San Diego: Academic Press.
 • Iyengar, S. S. ve Lepper, M. R. (2000). Rethinking the value of choice: A cultural perspective on intrinsic motivation. Journal of Personality & Social Psychology. 76, 349-366.
 • Kaya, M. Ö. ve Aytar, A.G. (2012). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk merkezli yaklaşım uygulamalarının değerlendirilmesi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 53, 27-75.
 • Korkmaz, E. (2005). Montessori Metodu ve Montessori okulları: Türkiye`de Montessori okullarının yönetim ve finansman bakımından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Lillard, A. S. (2005). Montessori: the science behind the genius. New York: Oxford University Press, Inc.
 • Lillard, P.P. (1972). Monressori a Modern Approach. NewYork: Schocken Books. Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116, 75-98.
 • Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116, 75-98.
 • Markus, H.R. ve Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implication for cognition, emotion and motivation. Psychological Review. 98, 224-253.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey Bass.
 • Montessori, M. (1949). The Absorbed Mind. Madras (India): The Theosophical Publishing House.
 • Montessori, M. (1964). Montessori Method. NewYork: Schocken Books. First published 1909
 • Montessori, M. (1965). Dr. Montessori’s Own Handbook. NewYork: Schocken Books. First published 1914
 • Montessori, M. (1965). Spontaneous Activity in Education. The Advanced Montessori Method. NewYork: Schocken Books. First published 1916
 • Montessori, M. (1966). The secret of childhood. Translated by M.J. Costello. NewYork: Ballantine
 • Montessori, M. (1967). The discovery of the child. New York: Ballantine Books.
 • Montessori, M. (1975). Formation of Man. Madras:Kalakshetra. First published 1948.
 • Montessori, M. (1976). Child in the Family. Translated by N. Rockmore Cirillo. London and Sydney: Pan Books. First published 1916
 • Montessori, M. (1995). Çocuk Eğitimi “Montessori Metodu. (Çev. G. Yücel). 4. Basım. İstanbul: Özgür Yayınları. (Orijinal Eserin Adı: The Secret of Chidhood).
 • NAMTA. “Prepared Environment”, http://www.montessori-namta.org/ NAMTA/geninfo/ concepts1.html [Erişim: 28.02.2005]
 • O’Donnell, M. (2007). Maria Montessori. Continuum International Publishing Group
 • Patton, Q. M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage Publications, Inc.
 • Piaget, J. (1981). Intelligence and affectivity: Their relationship during child development. (T.A. Brown & C. E. Kaegi, Trans.). Palo Alto, CA: Annual Reviews.
 • Renninger, K. A. (1990). Children’s play interests, representation, and activity. In R. Fivush & K.Hudson (Eds.), Knowing and remembering in young children (pp. 127–165). New York: Cambridge University Press.
 • Soydan, S. ve Erbay, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda merak uyandırmak için kullandıkları yöntemler ve görüşleri. Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Küresel Sorunları ve Çocuk Hakları Uluslararası Konferansı. Gaziantep.
 • Quartel, P. (2004). The importance of curiosity and openness. Teaching Science, 50 (3), 31.
 • Rathunde, K. (2001). Montessori education and optimal experience: A framework for new research. The NAMTA Journal, 26(1), 11–44.
 • Renninger, K.A. (1990). Children’s play interest, representation and activity. In R. Fivush & J. A. Hudson (Eds.), Knowing and remembering in young children (ss. 127-165). NewYork: Cambridge University Press.
 • Ryan, R.M. ve Deci, E, L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68-78.
 • Spektor-Levy, O., Baruch Y.K. ve Mevarech, Z. (2011) Science and Scientific Curiosity in Pre-school-The teacher’s point of view. International Journal of Science Education, 1- 28.
 • Trudewind, C. ve Schneider, K. (1994) Interindividual differences in the development of exploratory behavior: methodological considerations, H. Keller, K. Schneider ve B. Henderson (Eds), Curiosity and exploration, (ss:151–176). Berlin: Springer-Verlag.
 • Wilbrandt Çakıroğlu, E. (2008). Okul Öncesi Dönem Montessori Yöntemi ile Kaynaştırma Uygulamaları. Binbirçiçek Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuklar Erken Tanı ve Erken Tedavi ve Eğitimi Vakfı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.