TÜRKAY TÜRKOĞLU
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye)
SEMRA TETİK
(Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye)
Ayşen AÇIKGÖZ
(Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 45ISSN: 1305-970XSayfa Aralığı: 1 - 13Türkçe

153 14
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde yeni iş alanlarının açılması ve yeni iş yapma modellerinin oluşturulması için potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimini etkileyen girişimci kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını ortaya koymak ve öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu kapsamda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine girişimci kişilik ölçeğini barındıran anket çalışması (başarma ihtiyacı duyma, kendine güven, yenilikçi olma, kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, ortalama, frekans analizi ve korelasyon analizi yardımıyla yapılmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini orta düzeyde (x=3.17) taşıdıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinden cinsiyet, yaş, akademik program, sınıf, öğrenim türü, kişilik özelliği, yaşadığı yer, yaşadığı bölge ve bazı ailevi faktörler ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akan, B., Ergan, S. ve Küçükaltan, D. (2013). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları ve Tekirdağ İlinde Bir Uygulama.” Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-3 Kasım, Muğla, 645-658.
 • Akçakanat, T., Mücevher, M. H. ve Çarıkçı, İ.H. (2014). “Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği.” AKÜ İİBF Dergisi, 16 (2), Aralık, 137-153.
 • Akdemir, A. (2012). İşletmeciliğin Temel Bilgileri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Akkaya Talih, D., Yıldız, E. ve Akın Koldere, Y. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama.” Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, S.8, 108-122.
 • Akpınar, T. ve Küçükgöksel, N. Ç. (2015). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı ve Girişimciliği Engelleyen Sebepler.” Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 13-19.
 • Aytaç, Ö. (2006). “Girişimclik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:15, Ağustos, 139-160.
 • Basim, H. N. ve Şeşen, H. (2008). “Çalışanların Kontrol Odaklarının Örgüt İçi Girişimcilik Tutumları ile İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 49-64.
 • Bozkurt, Ö.,Kalkan, A., Koyuncu, O., Alparslan, A. M. (2012). “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 229-247.
 • Bozkurt Çetinkaya, Ö. ve Erdurur, K.. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma.” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (2), 57-78.
 • Cansız, E. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Cin, H. ve Günay Yumuk, G. (2013). “Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri İle Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği.” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (2), 7-31.
 • Çatır, O., Şimşek, A. ve Ölekli, N. (2015). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma.” Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, UMYOS Özel Sayısı, 105-114.
 • Çolakoğlu, H. ve Çolakoğlu T. (2015). “Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması.” II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 9-11 Ekim, Muğla, 10-19.
 • Dilsiz,İ. ve Kölük, N. (2005). Girişimcilik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Döm, S. (2014). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. 4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Faiz, E. (2013). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gölyaka Meslek Yüksekokulu Örneği.” Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-3 Kasım, Muğla, 401-416.
 • Gerber, M. E. (1995). The E-Myth Revisited-Why Most Shall Businesses Don’t Work and What to do About It?, Harper Collins. Newyork, Çev. Tarfur Keskin, 2003, Girişimcilik Tutkusu, 5. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Güney, S. ve Nurmakhamatuly, A. (2007). “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (18), 62-86.
 • Heinonen, J. (2006). “Action-Based Activities in Teaching Corporate Entrepreneurship at University Level.” Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 11 (2), 1-26.
 • Hız, G. ve Karaosmanoğlu, K. (2015). “Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyorlar Mı?” II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 9-11 Ekim, Muğla, 384-390.
 • İrmiş, A. ve Barutçu, E. (2015). “Öğrencilerin kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (2), 1-25.
 • İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 443-462.
 • Kayış, A. (2010). Girişimcilik ve İç Girişimciliğin Önündeki Engeller: Yazılım Sektöründe Bir Uygulama. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi.
 • Koh, C. H. (1996). “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students.” Journal of Managerial Psychology, 11 (3), 12-25.
 • Korkmaz, O. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği.” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), 209-226.
 • Lau, P. V. ve Shaffer, A. M. (1999). “Career Success: The Effects Of Personality.” Career Development International, 4 (4), 225-230.
 • Marangoz, M. (2012). Girişimcilik. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NY: Van Nostrand. Moreland, N. (2004). Entrepreneurship and Higher Education; an Employability Perspective, Learning and Employability. Series 6, New York: Learning and Teaching Support Network Publish.
 • Onay, M. ve Çavuşoğlu, S. (2010). “İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik.” Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi, 17 (1), 47-67.
 • Önce, A. G., Marangoz M. ve Erboy, N. (2014). “Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi.” International Conference On Eurasian Economies, http://avekon.org/papers/1041.pdf (Erişim Tarihi: 15.06.2015).
 • Pazarcık, Y. (2015). “Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor Mu?: Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/Eğilimini/Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi.” II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 9-11 Ekim 2015, Muğla, 91-110
 • Pişkinsüt, E. (2011). “Girişimciliğin Türkiye’deki Ekonomik Kalkınmaya Etkileri: KOBİ Örneği.” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 14 (2) – Güz, 95-116.
 • Rotter, J. B. (1966). “Generalized Expectancies for Internal Versus External Locus of Control Reinforcement.” Psychological Monographs: General and Applied, 609 (80), 1-28. Sabuncuğlu, Z. ve TOKOL, T. (1997). İşletme I-II. Bursa.
 • Strauser, D.R., Ketz, K., and Keim, J. (2002). “The Relationship Between Self-Efficacy, Locus of Control and Work Personality.” Journal of Rehabilitation, 68 (1), 20-26.
 • Talih Akaya T.,D., Yıldız, E. ve Akın,K. Y. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama.” Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (8), 108-122.
 • Tekin, M. (2014). Girişimcilik. Konya: Günay Ofset.
 • Titiz, T. (1994). Girişimcilik. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. 1. Basım, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tutar, H. ve Küçük, O. (2003). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tutar, H. ve Altınkaynak, F. (2014). Girişimcilik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Türkoğlu, T. ve Coşkun, T. (2013). “Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma; Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Örneği.” Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 1-3 Kasım, Muğla, Bildiriler Kitabı, 153-164.
 • Uluköy, M., Ülker, Y., Kılıç, R., Yumuşak, S. ve Azaklı, S. (2016). “Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz.” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (5), 119-136.
 • Yıldız, S. ve Kapu, H. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma.” Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (3), 39-66.
 • Yılmaz, C., Urdaletova, A., Özdil, T., ve Tolun, B. G. (2016). “Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları.” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (5), 137-154.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.