Şengül S. ANAGÜN
(Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD El-mek:)
ZEYNEP KILIÇ
(Arş. Gör. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, El-mek:)
NURHAN ATALAY
(Boş)
SERHAT YAŞAR
(Arş. Gör. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD, El-mek:)
Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 11ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 127 - 148Türkçe

208 11
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMAYA HAZIR MI?
2004 ilköğretim programında Fen ve teknoloji dersi olarak adlandırılan ders 4+4+4 uygulamasının kabulü ile ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflarda Fen Bilimleri adını almış ve kademeli olarak uygulamaya geçirilmesine karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının Fen Bilimleri dersi öğretim programında yer verilen kavramlara ilişkin bilgi düzeylerinin, programın uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerinin ve programı uygulamaya yönelik kendilerine ilişkin yeterlik algılarının belirlenmesidir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu Bölgesinde, iki üniversitenin üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 295 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunun seçiminde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu amaçla, araştırmada benimsenen ölçütler; öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği programında öğrenim görüyor olmaları, fen öğretimiyle ilgili en az bir ders almış olmaları ve araştırmaya gönüllü olarak katılıyor olmalarıdır. Araştırmanın verileri, sekiz sorudan oluşan yapılandırılmış anket formu ile yazılı olarak toplanmıştır. Veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmeni adaylarının Fen Bilimleri öğretim programında yer alan kavramlara ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ancak programı uygulama konusunda kendilerini yeterli gördükleri ve programın uygulanabilir olduğuna ilişkin görüş belirttikleri ortaya konmuştur
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ABELL, S. K. (2007). Research on science teacher knowledge. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp.1105-1151). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
 • ANAGÜN, S. Ş. ve ÖZDEN, M. (2010). “Teacher Candidates Perceptions Regarding Socio Scientific Issues And Their Competencies In Using Socio-Scientific Issues İn Science And Technology İnstruction.”Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 981-985.
 • AYAZ, F. M. (2015). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Turkish Studies-International Peridical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/3 Winter 2015, p.139-160. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7872/TurkishStudies.7664 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 • BAŞTÜRK, S. ve TAŞTEPE, M. (2013). Anketler. S. Baştürk (Ed.). Bilimsel araştırma yöntemleri içinde 247-278. Ankara: Vize yayıncılık.
 • AVRAAMİDOU, L., & ZEMBAL-SAUL, C. (2010). In search of well-started beginning science teachers: Insights from two first-year elementary teachers. Journal of Research in Science Teaching, 47 (6), 661–686
 • AYDIN, S. ve BOZ, Y.( 2012). Fen Eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi Araştırmalarının Derlenmesi: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(1) 479-505
 • AYDIN, S., & ÇAKIROĞLU, J. (2010). Teachers’ views related to the new science and technology curriculum: Ankara case. Elementary Education Online, 9 (1), 301-315.
 • CANBAZOĞLU, S. (2008).Fen bilgisi öğretmen adaylarının mad-denin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • CASTLE, S., FOX, R. K., & SOUDER, K. O. (2006). Do professional development schools (PDSs) make a difference: A comparative study of PDS and non-PDS teacher candidates. Journal of teac-her Education, 57, 65-80.
 • CEBECİ, S.(2002). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • CHEUNG, D., & Ng, P. (2000). Science teachers’ beliefs about curriculum design. Research in Science Education, 30, 357-37
 • CHRİSTENSEN, B. L., JOHNSON, B. R. & TURNER A. L.(2015). Research methods, design and analysis 12/E
 • DANİ, D. E. (2004). The mpact of content and pedagogy courses on scence teachers’ pedagogcal content knowledge. Ph.D Thesis, University of Cincinnati.
 • DAVİS, S. A. (2005).Inquiry-Based Learning Templates ForCreating Online EducationalPaths. Unpublished Master of Thesis, Texas A&M University, United States.
 • DE JONG, O., VAN DRİEL, J., & VERLOOP, N. (2005). Preservice teac-hers’ pedagogical content knowledge of using particle models in teaching chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 42, 947-964.
 • DELCLAUX, M.&SALTİEL, E. (2013). “An Evaluation Of Local Teacher Support Strategies For The İmplementation Of Inquiry-Based Science Education In French Primary Schools.” Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 41(2), 138-159.
 • DRİVER, R., NEWTON, P., &OSBORNE, J. (2000). “Establishing The Norms Of Scientific Argumentation In Classrooms.”Science Education, 84, 287–312.
 • DUBAN, N (2008) . İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Göre İşlenmesi: Bir Eylem Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • ERSOY, A. ve ANAGÜN, S. Ş. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri.”Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 58-79.
 • FETTAHLIOĞLU, P. (2013). Argümantasyona dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımı. ÖğrenmeÖğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri (157-198). Ankara: Pegem A Akademi.
 • FİTZGERALD, A. (2012). Science in primaryschools: Examiningthepractices of effective teachers. Australia: Sense Publisher.
 • FRAENKEL, F. J. & WALLEN, N. E. (2006). How to design and evaluate reearch in education. New York: McGraw-Hill. USA: Pearson.
 • GÖZÜTOK, F. D., AKGÜN, Ö. E. ve KARACAOĞLU, Ö. C. (2005). İl-köğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından de-ğerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiri Kitabıiçinde (s. 17-40). Ankara.
 • GREENWOOD, A. M. (2003). Factors influencing the develop-ment of career-change teachers’ science teaching orientation. Journal of Science Teacher Education, 14 (3), 217-234
 • GROSSMAN, P. (1990). The making of a teacher. New York: Teac-hers College Press
 • HENZE, I., VAN DRİEL, J. H., & VERLOOP, N. (2008). Development of experienced science teachers’ pedagogical content knowledge of models of the solar system and the universe. International Journal of Science Education, 30 (10), 1321-1342
 • HUGHES, G. (2000). “Marginalization of socio scientific material in science-technology-society science curricula: some implications for gender inclusivity and curriculum reform.”Journal of Research in ScienceTeaching, 37, 426–440.
 • İLTER, İ. (2013). Sosyal bilgiler dersinde sorgulayıcı-araştırma tabanlı öğrenme modeli: başarı ve öğrenmede kalıcılığın incelenmesi. Turkish Studies-International Peridical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/12 Fall 2013, p. 591-605, ANKARATURKEY.
 • KARDAŞ, N. (2013) .Fen Eğitiminde Argümantasyon Odaklı Öğretimin Öğrencilerin Karar Verme Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bİlimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • KUHN, D. (2010). “Teaching and learning science as argument.”ScienceEducation, 1-15. KVALE, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. California: Sage Publications.
 • LEVİNSON, R. (2006). “Towards A Theoretical Framework For Teaching Controversial SocioScientific Issues.” International Journal of Science Education, 28 (10), 1201-1224.
 • LUCERO, M.;VALCKE, M. &SCHELLENS, T. (2013).”Teachers’ Beliefs And Self Reported Use Of Inquiry İn Science Education In Public Primary School.” International Journal of Science Education, 35 (8), 1407-1423.
 • MARKS, R. (1990). Pedagogical content knowledge: From a mathematical case to a modified conception. Journal of Teacher Education,41(3), 3-11.
 • MEB [ÖYEGM] (2006) Temel eğitime destek projesi öğretmen eğitimi bileşeni: Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Tebliğler Dergisi Cilt: 69, Sayı: 2590. 10.01.2014 tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/2590.pdf adresinden edinilmiştir.
 • MEB [ÖYEGM] (2008). Öğretmen Yeterlikleri Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Yeterlik Alanları. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. (Elektronik). 01.02.2014 tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html.adresinden edinilmiştir.
 • MEB (2012). Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalar. 8 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/12YillikZorunluEgitimeYonelikGenelge.pdfadresinde n alınmıştır.
 • MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen bilimleri dersi öğretim programı. 5 Şubat 2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretimprogramlari/icerik/151 adresinden alınmıştır.
 • NİLSSON, P., & LOUGHRAN, J. (2011). Exploring the development of pre-service science elementary teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Science Teacher Education.
 • OSMAN, K., HAMİD, A., H., S. & HASSAN, A. (2009). “Standart Setting: İnserting Domain Of The 21st Century ThinkingSkillsİntoTheExistingScienceCurriculum İn Malaysia.”Procedia SocialandBehavioralSciences, 1, 2573-2577.
 • OSMAN, K. & MARİMUTHU, N. (2010). “SettingNew Learning TargetsFort He 21st Century Science Education İn Malaysia.” Procedia SocialandBehavioralSciences, 2, 3737- 3741.
 • ÖZDEN, M. (2008). The effect of content knowledge on pedagogical content knowledge: The case of teaching phases of matters. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 8, 611–45.
 • ÖZDEN, M. (2011). 4. Ve 5. Sınıflar Fen Ve Teknoloji Dersinin Vatandaşlık Eğitimi Bakımından işlevselliği. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • PARK, S., & OLİVER, J. S. (2008). Revisiting the conceptualization of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a con-ceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38,261–284
 • Partnershipfor 21st Century Skills (2009). Framework for 21st centurylearning. 8 Şubat 2013 tarihinde - fromwww.p21.org.adresinden alınmıştır.
 • SADLER, T. D. (2004). “Informal Reasoning Regarding Socio scientific Issues: A Critical Review Of Research.”Journal of Research in ScienceTeaching, 41(5), 513-536.
 • PERRY, V. R. ve RİCHARDSON, C. P. (2001). “TheNew MexicoTech Master Of ScienceTeaching Program: An Exemplary Model Of İnquiry-Based Learning.”31 st ASE/IEEE Frontiers in Education Conference, Reno.
 • PİNE, J. &ASCHBACHER (2006). “Students’ Learning of “Inquiry” in InquiryCurricula”. PhiDelta Kappan, 308-313.
 • SHULMAN, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 57, 1–22.
 • TAŞDERE, A ve ÖZSEVGEÇ, T ( 2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi bağlamında Strateji-Yöntem-Teknik ve Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin İncelenmesi . X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Niğde.
 • TEKBIYIK, A., CAMADAN, F. & GULAY, A. (2013). Fen ve teknoloji dersinde akademik başarının yordayıcısı olarak öz düzenleyici öğrenme stratejileri. Turkish Studies-International Peridical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/3, Winter 2013, p. 567-582, ANKARA-TURKEY.
 • United Nations International Children (UNICEF). Life skills definition.6 Aralık 2013 tarihinde http://www.unicef.org/lifeskills/ adresinden alınmıştır.
 • United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2009). Understanding Life Skills 20.10.2013 tarihindehttp://www.unicef.org/lifeskills/index_whichskills.html adresinden alışılmıştır.
 • UŞAK, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • WİLBORN, W. J. (2013). Teacher Self Efficacy: Common Core State Standarts Within A 21st Century Skills Framework . Unpublished dissertation, Liberty University, USA.
 • World Health Organization (WHO) (1997). Life skills education for children and adolescents in schools: Introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skillsprogrammes. Geneva, Switizerland. WHoProgramme on MentalHealth. 8 Şubat 2013 tarihindeint/mental_health/media/en/30.pdf adresinden alınmıştır.
 • ZEİDLER, L. D.&NİCHOLAS, H. B. (2009). “SocioscientificIssues: TheoryAndPractice.” Journal of ElementaryScienceEducation, 21(2), 49-58.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.