TALİP AYAR
(Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihive Sanatları Bölümü)
Yıl: 2014Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1303-0035 / 2147-3064Sayfa Aralığı: 305 - 328Türkçe

296 25
ARŞİV BELGELERİNDE MUDURNU YANGINLARI (1888-1906)
Bu çalışmada, Mudurnu kazasında meydana gelen yangınlar ele alınmaktadır. Osmanlı Devleti'nin taşra yerleşim birimlerinden biri olan Mudurnu'da, 18881906 tarihleri arası dört yangın meydana gelmiştir. Bunlar, Hükümet Konağı yangını (1888), Keçikıran köyü yangını (1902), Çetin (1904) ve İmaret (1906) mahalleleri yangınlarıdır. Makalenin 1888-1906 yılları arasını kapsamasının nedeni, çalışma alanı olarak belirlenen Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki belgelere sadece ilgili yangınların yansımış olmasıdır. Bundan dolayı çalışmanın kapsamı bu tarihlerle sınırlandırılmıştır. Yangınların tamamı kazaen ortaya çıkmış ve hiçbirinde can kaybı meydana gelmemiştir. Ancak yangınlar, bölgede yaşayan insanlara ekonomik bakımdan büyük sıkıntılar yaşatmıştır. Bu bağlamda, zaten malî açıdan bunalımlı bir dönemden geçen devlet, yangınzedelerin yaralarını sarmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, yerelden gelen talepleri karşılamıştır. Ayrıca bölge insanının sergilediği yardımlaşma ve dayanışma ruhu, zararın ve acının etkisini hafifletmiştir. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda çalışmayla, Mudurnu tarihinin daha iyi anlaşılması ve mevcut bilgi kazanımlarının bir adım daha ileri götürülmesi hedeflenmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Beyru, R. (2011), 19. Yüzyılda İzmir'de Doğal Afetler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir.
 • Birinci, A. (2008), "Meşrutiyet Ankara'sında Bir Yangın", Türk Yurdu, Temmuz, c. XXVIII, sy: 251, s. 51-63.
 • Bölükbaşı, Ö. F. (2005), II. Abdülhamid Döneminde Mali Durum (Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat), Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • Çakmak, B. (2011), "Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Afet Yönetimi: 1894 Büyük Uşak Yangını", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz, yıl: 8, sy: 15, s. 63-90.
 • Çelebi, B. (1994), "İtfaiye", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, IV, 306- 307.
 • Çelik, Y. (2012), "Tulumbacı", DİA., İstanbul, XXXXI, 369-371.
 • Eren, A. (1999), "Osmanlı Ekonomisinde Kurumsal Gelişmeler", Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, III, 236-249.
 • Ergin, O. N. (1995), Mecelle-i Umûr-i Belediyye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, III.
 • Erkut, S. (1958), Mudurnu: Tarih, Coğrafya ve İçtimai Durum, Ümit Matbaası, Ankara.
 • Erler, M. Y. (2000), "1870 Yılında Doğu Karadeniz'de Çıkan Yangın ve Etkileri", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara, c. XX, sy: 31, s. 209-218.
 • Erler, M. Y. (2002), "XIX. Yüzyıldaki Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi", Türkler, Ankara, XIII, 762-770.
 • Erler, M. Y. (2012), Osmanlı Devleti'nde Kuraklık ve Kıtlık Olayları (1800-1880), Libra Yayınları, İstanbul.
 • Geçmişten Günümüze Mudurnu, (1994), haz: Mehmet Kurt vd., Tayf Basım, İstanbul.
 • Göktaş, U. (1994), "Tulumbacılık", Dünden Bugüne İstanbul
 • Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, VII, 301-303.
 • Işıtman, T. Z. (1938), Bolu Coğrafyası, Resimli Ay Matbaası, Bolu.
 • Koçu, R. E. (2005), İstanbul Tulumbacıları, Doğan Kitapçılık, İstanbul.
 • Korkmaz, Ş. (2010), "Çanakkale'de Yangınlar (1836-1866), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XXIX, sy: 48, s. 51-67.
 • Kuzucu, K. (1999a), "1845 İzmir Yangını", Toplumsal Tarih, Şubat, c. XI, sy: 62, s. 20-25.
 • Kuzucu, K. (1999b), "Osmanlı Başkentinde Büyük Yangınlar ve Toplumsal Etkileri", Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, V, 687-699.
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda Doğal Afetler (2001), editör: Elizabeth Zachariadou, çev: Gül Çağalı Güven, Saadet Öztürk, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Özgür, H., Azaklı, S. (2001), "Osmanlı'da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri", G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi,1, s. 153-172.
 • Sakaoğlu, N. (1994), "Yangınlar", Dünden Bugüne İstanbul
 • Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, VII, 427-438.
 • Sarı, H. (1994), Şer'iyye Sicillerinde Mudurnu (1808-1839), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara (Doktora Tezi).
 • Sencer, M. (1984), "Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler", Amme İdaresi Dergisi, Eylül, c. XVII, sy: 3, s. 46-71.
 • Yalın, S. (1998), "1714 Didoncular'dan 1998 Modern İtfaiyelere Doğru" İtfaiye 110, yıl: 4, sy: 17, Temmuz-Ağustos, s. 5-8

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.