MERYEM BERRİN BULUT
(Ahi Evran Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)
NURİ BALOĞLU
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü)
Yıl: 2016Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 495 - 508Türkçe

186 13
Üniversite Öğrencilerinin Aile Liderlik Yönelimleri ile Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Bu çalışmada üniversite öğrencilerindeki aile liderlik yönelimi algısı ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmaya 501 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu yardımıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi puan ortalamalarına göre yapılmış, ikili ve çoklu karşılaştırmalarda veri setlerinin dağılım özelliklerine uygun teknikler kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre, öğrenciler ailelerinde en fazla Ekonomik Liderlik Yönelimi olduğunu ifade etmektedirler. Bunu sırasıyla Sosyal ve Kültürel Aile Liderliği boyutları izlemektedir. Öğrenciler tarafından en düşük ortalama ile değerlendiren yönelim, ailelerdeki Politik Liderlik olmuştur. Ekonomik ve sosyal aile liderliği yönelimi puanları kadın öğrencilerde, kültürel aile liderliği yönelimi puanı ise erkek öğrencilerde anlamlı olarak daha yüksektir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar ilgili literatür temelinde tartışılmıştır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baloğlu, N. ve Bulut, M. B. (2016). Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1037-1048.
 • Bandura, A. (1969). Social-Learning Theory of Identificatory Processes. In D. A. GoslinEd., Handbook of Socialization Theory and Research (pp.213-262). Illlinois:Rand McNelly & Company.
 • Carr, E. R. (2002). Parental Leadership Roles & Conflict Management: DevelopingFamily Resiliency Through Parent-Child Reconciliation. Master's Thesis,University of South Dakota.
 • Ferraro, G. (2001). Cultural anthropology: An applied perspective (4th ed.). Belmont,CA: Wadsworth Thomson Learning
 • Guillaume, C. ve Pochic, S. (2007). What Would You Sacrifice? Access to TopManagement and the Work-Life Balance. Gender, Work & Organization, 16(1),14-36.
 • Hall, B. P. (1994). Values shift: A guide to personal & organizational transformation. Rockport, MA: Twin Lights Publishers, Inc. Herringshaw, D. I. S. (2005). AnInvestigation of Leadership Orientation of Family and Consumer SciencesExtension Professionals and Functioning of Issue Teams. Doctoral Dissertation,Graduate College of Bowling Green State University. https://biruni.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secimadaykazanan.zul. E.T. 30.03.2016
 • Kretchmer, J. (2015). Gender Socialization. Sociology (Online Edition).
 • Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
 • McGraw, P. (2004). Family First: Your Step-by-Step Plan for Creating a PhenomenalFamily. NY: Free Press.
 • Murray P. (2011). http://bit.ly/developing-family-leadership
 • Reynolds, M. C., Birzer, M., John, J St., Wells, N., Anderson, B. ve Walker, D. K. (2015).Family Leaders and Workforce.
 • Leadership Development. Matern Child Health Journal, 19, 252-256.
 • Walker, T. D. (2009). Parents as Leaders: A Transrelational Approach to IntentionalFamily Leadership and Poverty Intervention. Doctoral Thesis, Seattle University.
 • Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations. NY: Pearson.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.