İlker Boğaç ULUTAŞ
(Işık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversite Sokak, No:2, 34980, İstanbul)
TÜLİN GÜNDÜZ
(Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa)
Yıl: 2017Cilt: 22Sayı: 2ISSN: 2148-4147 / 2148-4155Sayfa Aralığı: 107 - 119Türkçe

305 8
OTOMOTİV KABLO İMALATINDA ERGONOMİK RİSK ANALİZİ
Çalışma yaşamında "kas iskelet sistemi hastalıkları" (KİSH) önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı tehlikeli sınıftaki bir işyerinde işlerin ergonomik risklere göre değerlendirilmesidir. Çalışmada, kablo imalatı yapılan bir fabrikada KİSH ile ilişkili problemler tespit edilmiştir. Belirlenen iki özel iş istasyonunda, hızlı maruziyet değerlendirme (HMD) ve REBA metotları uygulanmıştır. Bu analizlerin sonrasında, fiziksel risk etmenlerinin iyileştirilmesi için yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler sonrası tekrar analizler yapılarak elde edilen sonuçların etkinliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, otomotiv kablo imalatı sektöründe montaj aşamasındaki kas iskelet sistemi hastalıklarına maruz kalma riski azaltılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Akgöl, A.C. (2016). Elle taşıma yapan işçilerde ergonomik farkındalık oluşturma ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemeye yönelik iki farklı eğitim yönteminin karşılaştırılması, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 2. Atıcı, H., Gönen, D., Oral A. (2015). Çalışanlarda zorlanmaya neden olan duruşların REBA yöntemi ile ergonomik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarımı Dergisi, 3(3), 239-244.
 • 3. Bilir, N. (2011). Meslek hastalıkları tanı, tedavi ve korunma ilkeleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 42(4), 142-157.
 • 4. David, G., Woods, V., Buckle, P. (2003). Musculoskeletal Risk: assessment methodologies. Launch of a new version of the Quick Exposure Check. Institute of Chemical Engineers, Human Factors in the Process Industry, March 20th 2003, The Dennison Centre, University of Hull, Cottingham Road, Hull.
 • 5. David, G., Woods, V., Li, G., Buckle, P. (2008). The development of the quick exposure check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work related musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics, 39, 57-69. doi:10.1016/j.apergo.2007.03.002.
 • 6. Esen, H., Fığlalı, N. (2007). Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi-Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Yayın No:144, Ankara, Mayıs 2007.
 • 7. Esen, H., Fığlalı, N. (2013). Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas-iskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 41-51.
 • 8. Gatchel, R.J., Schultz, I.Z. (2012). Handbook of Occupational Health and Wellness, Handbooks in Health, Work and Disability. Springer Science+Business Media, New York.
 • 9. Güler, Ç. (2004). Sağlık Boyutuyla Ergonomi(Hekim ve Mühendisler için). Palme Yayıncılık, Ankara.
 • 10. Hignett, S., and McAtamney, L., (2000). Rapid entire body assessment (REBA); Applied Ergonomics, 31, 201-205.
 • 11. İçağasıoğlu, A., Yumuşakhuylu, Y., Ketenci, A., Toraman, N.F., Maymak Karataş G., Kuru, Ö., Kirazlı, Y., Çapacı, K., Eriman, E., Haliloğlu, S. (2015). Burden of chronic low back pain in the turkish population. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 61, 58-64. doi: 10.5152/tftrd.2015.23921.
 • 12. Kocabaş, M. (2009). Ağır ve tehlikerli işlerde çalışan işgörenlerde zorlanmaya neden olan çalışma duruşlarının analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • 13. Li, G., Buckle, P. (1998). The development of a practical method for the exposure assessment of risks to work-related musculoskeletal disorders. General report to the HSE (Contract No. R3408), Robens Centre for Health Ergonomics, European Institute of Health and Medical Sciences, University of Surrey.
 • 14. Luttmann, A., Jager, M., Oriefahn, B., Caffier, G., Liebers, F., Steinberg, U. (2003). Preventing musculoskeletal disorders in the workplace. World Health Organisation (WHO), Berlin.
 • 15. Oğuz, A.K., Kaymak, B. (2011). Mesleki kas iskelet sistemi bozuklukları. Hacettepe Tıp Dergisi, 42(4),165-172.
 • 16. Özcan, E., Kesiktaş Sakar, N., Alptekin, H.K, Özcan, E.E. (2007). Mesleki kas iskelet risklerinin değerlendirilmesinde QEC ölçeğinin (quick exposure check- hızlı maruziyet değerlendirme) Türkçe uyarlamasının güvenilirliği. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 70(4), 98-102.
 • 17. Özel, E., Çetik, O. (2010). Mesleki görevlerin ergonomik analizinde kullanılan araçlar ve bir uygulama örneği. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 41-56.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.